ІНТЕРНЕТ У ПОШУКОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ СЛІДЧОГО

Іван Когутич / Ivan Kohutych, Nataliia Maksymyshyn

Анотація


У статті розглянуто питання щодо можливостей використання Інтернету в розсліду-ванні кримінальних правопорушень, означено окремі аспекти його застосування в доказ-уванні, проаналізовано сутність пошукової діяльності слідчого в цій інформаційній сфері. Зокрема зазначено, що в сучасних умовах і науковці, і практики все частіше звертають увагу на можливість використання у кримінальному провадженні можливостей мережі Інтернет. Сьогодні Інтернет, ставши за суттю всесвітньою телекомунікаційною мережею, створює суттєві потенційні можливості органам правопорядку щодо виявлення й розсліду-вання чималої кількості видів кримінальних правопорушень. Однак унаслідок невизначе-ності правового статусу Інтернету відбувається швидка його криміналізація.
Використовуючи досягнення науково-технічного прогресу, інтенсифікуючи діяльність й підвищуючи рівень своєї організованості, правопорушники розширюють інформаційний прос-тір навколо себе, закономірно формуючи комплекс зв’язків, доступних для аналізу з вико-ристанням сучасних науково-технічних методів і засобів. Своєю чергою вітчизняні органи правопорядку також можуть і повинні адекватно враховувати ці процеси і використати їх у сенсі розроблення шляхів застосування відповідних інтернетних джерел інформації щодо суб’єктів усіх рівнів злочинності, передусім, організованої, а також з іноземним елементом.
Назагал, головні завдання використання Інтернету у розслідуванні кримінальних правопорушень – це пошук необхідної криміналістично значущої інформації із його мережі, її аналіз, накопичення і подальше опрацювання й застосування у виявленні й розсліду-вання протиправних діянь, у тім числі у їх доказуванні.
Виправдано виокремити такі напрями використання відомостей з мережі Інтернет під час досудового розслідування: по-перше, як джерело оперативної інформації; по-друге, як інформаційний канал і для оперативного зв’язку з громадськістю (населенням), і як засіб впливу на неї в інтересах виявлення, розслідування й запобігання кримінальних право-порушень; по-третє, як засіб впливу на тих, хто вчинив ці правопорушення з тим, щоб спо-нукати їх до самовикриття або у формі явки до органу правопорядку, або у формі вчинення помилкових дій, що сприятимуть їх затриманню.
Так чи інакше, використання глобальної мережі Інтернет може сприяти змінам у досудовому розслідуванні, суттєво підвищивши його ефективність. Для забезпечення дос-товірності отримуваної з цієї мережі інформації, необхідно удосконалювати процесуальні форми її формування, перевірки й оцінки, з урахуванням можливостей її випадкового або цілеспрямованого спотворення.


Ключові слова


Інтернет, кримінальне провадження, слідчий, пошукова діяльність

Повний текст:

PDF

Посилання


Baranov, O. (2011). Internet i pravo: objekt i predmet rehuliuvannia [Internet and Law: object and subject of regulation]. Herald of the National Technical University of Ukraine «Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute». Politology. Sociology. Law, 4 (12), 155–162. Retrieved from http://visnyk-psp.kpi.ua/issue/view/7407.

Viedienieiev, D. V. (2011). Pidpillia lehendovane. Entsyklopediia istorii Ukrainy: u 10 t., 8: Pa–Pryk. Institute of History of Ukraine. Kyiv: Nauk. Dumka.

Kharaberiush, I. F., Matsiuk, V. Ya., Nekrasov, V. A., Kharaberiush, O. I. (2007). Vykorystannia operatyvno-tekhnichnykh zasobiv u protydii zlochynam, scho vchyniaiutjsia u sferi novykh informatsijnykh tekhnolohij. Monohrafiia. Kyiv: KNT.

Gorbatiuk, T. V. (2013). Rolj merezhi Internet u rozvytku hlobalizovanoho suspiljstva [The role of the Іnternet in the development of the globalized society]. Philosophy and political science in the context of modern culture, 5, 146–149. Retrieved from https://www.google. com.ua/search?q1wm4Nt&ved=0ahUKE wjS_4OG-r7zAhVji8MKHaTQAo0Q4dU DC AY-&oq &sclient=gws-wiz.

Danko, Yu. A. (2012). Sotsialjni merezhi iak forma suchasnoi komunikatsii: pliusy i minusy. Suchasne suspiljstvo: politychni nauky, sotsiolohichni nauky, kuljturolohichni nauky, 2, 179–184. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/cuc_ 2012_2_25.

Dziundziuk V. B., Dziundziuk B. V. (2013). Poiava i rozvytok kiberzlochynnosti [The Emergence and Development of Cybercrime]. State formation, 1. Retrieved from http://-nbuv.gov.ua/UJRN/ DeBu_2013_1_3.

Durmanenko, O. O. (2013). Virtualjnyj prostir komunikatsijnykh merezh Internetu iak element konstruiuvannia sotsialjnoi realjnosti [Virtual Space of the Internet Communicating Networks as an Element of the Social Reality Construction]. Naukovyj visnyk Skhidnoievrop. nats. un-tu im. Lesi Ukrainky. Sotsialjna filosofiia ta filosofiia istorii, 11, 89–94. Retrieved from https://evnuir.vnu.edu.ua/bitstream/ 1234789/6500/1/16.pdf.pdf.

Bilenchuk, P. D., Romaniuk, B. V., Tsymbaliuk, V. S. (2002). Kompjuterna zlochynnistj: navch. posib. Kyiv: Atika.

Pavlenko, B. O., Bondarenko, M. O. (2018). Normatyvno-pravovi osnovy funktsionuvannia svitovoi merezhi Internet [The legal basis for the existence of the global Internet network]. Legal horizons. Retrieved from http://www.doi.org/ 10.21472/legalhorizons.2018.i12.p7.

Panasiuk, A. O. (2014). Merezha Internet u diialjnosti slidchoho. Jurnalul juridic national: teorie si practica. Retrieved from http://www.jurnaluljuridic.in.ua /archive/2014/6/57.pdf.

Spysok krain za kiljkistiu korystuvachiv Internetu. Retrieved from http://ua.wikipedia.

Yashchyk, O. B. (2019). Zmitsnennia hlobaljnoi kuljtury kiberbezpeky v merezhi Internet [Strengthening the global culture of cyber security on the Internet]. Naukovyj chasopys NPU imeni M.P. Drahomanova. Ser. 2. Kompjuterno-oriientovani systemy navchannia, 136–140. Retrieved from https://sj.npu.edu.ua/index.php/kosn/article/view/24.
DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vla.2021.73.150

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.