ХРИСТИЯНСЬКІ ЦІННОСТІ ЯК БАЗОВІ ЦІННОСТІ КОДЕКСУ 1743 РОКУ (ВИБРАНІ АСПЕКТИ)

Khrystyna Moriak-Protopopova

Анотація


Обґрунтовано, що право та релігія є суспільними регуляторами, їхньою метою є створення правил поведінки людини у соціально неоднорідному суспільстві. Їхні функції до певної міри подібні, а тому їхній взаємний вплив є неминучим (хоча у ХХІ столітті в Європі він відчувається дедалі менше). У середині XVIII століття вплив релігії на право був особливо відчутними, отож, християнські цінності ставали органічною основою норма-тивних актів. Відтак, на прикладі Кодексу 1743 року, найдосконалішої і найзагальнішої кодифікації права Гетьманщини, ми спробували виявити деякі християнські цінності, що були покладені авторами кодексу в його основу. У процесі дослідження було з’ясовано, що у Кодексі 1743 року однаковою мірою були захищені найбільш давні християнські цінності, вміщені у Мойсеєвому П’ятикнижжі, так і їх доповнення та видозміни, джерелом яких став Новий Заповіт. Звернуто увагу, що в Кодексі стикалися середньовічна жорстокість і нетер-пимість та гуманізм Нового часу.

Ключові слова


Гетьманщина, право, малоросійський, функції, козацький

Повний текст:

PDF

Посилання


Bykov, O. M. (2015). Do pytannia funktsional'nosti relihii: teoretyko-pravova otsinka. Naukovyj visnyk Mizhnarodnoho humanitarnoho universytetu. Seriia : Yurysprudentsiia, 14 (1), 4–7.

Bibliia 1 (Staryj Zapovit).

Bibliia 2 (Novyj Zapovit).

Bojko, I. J. (1999). Tsyvil'ne pravo Het'manschyny za Kodeksom 1743 roku : avtoref. dys.... kand. iuryd. nauk : 12.00.01. L'viv. derzh. un-t im. I. Franka. L'viv.

Vovk, D. (2013). Khrystyians'ka pravova tradytsiia iak katehoriia teorii prava. Nats. akad. prav. nauk Ukrainy, NDI derzh. bud-va ta mists. Samovriaduvannia ; nauk. red. O. V. Petryshyn. Kharkiv :Yurajt. (Seriia «Naukovi dopovidi» ; vyp. 5).

Moriak-Protopopova, Kh. (2018). Instytut neosudnosti u «Pravakh za iakymy sudyt'sia malorosijs'kyj narod. Problemy derzhavotvorennia i zakhystu prav liudyny v Ukraini: materialy ХХIV zvitnoi naukovo-praktychnoi konferentsii (7–8 liutoho 2018 r.): u 2-okh ch. L'viv: Yurydychnyj fakul'tet L'vivs'koho natsional'noho universytetu imeni Ivana Franka, Ch. 1, 66–69.

Dohovory i postanovy prav i svobod vijs'kovykh mizh Yasnovel'mozhnym Joho Mylosti panom Pylypom Orlykom, novoobranym het'manom Vijs'ka Zaporiz'koho, i mizh heneral'nymy osobamy, polkovnykamy i tym zhe Vijs'kom Zaporiz'kym z povnoiu zghodoiu z obokh storin Zatverdzheni pry vil'nomu obranni formal'noiu prysiahoiu vid toho zh Yasnovel'mozhnoho Het'manat Pidtverdzheni 5 kvitnia 1710 roku vid Rizdva Khrystovoho. Retrieved from http://gska2.rada.gov.ua/site/tsonst/istoriia/1710.html

Kystiakovskyj, A. F. (1879). Prava, po kotorym sudytsia malorossyjskyj narod, Vysochajshym vsepresvetlejshyia, derzhavnejshyia Velykyia Hosudaryny Ymperatrytsy Elysavet Petrovny, Samoderzhytsy Vserossyjskyia, Eio ymperatorskoho sviaschennejsheho Velychestva povelenyem, yz trekh knyh, a ymenno: Statuta Lytovskoho, Zertsala Saksonskoho y prylozhennykh pry tom dvukh prav, takozhde yz knyhy Poriadka, po perevode yz polskoho y
latynskoho iazykov na rossyjskyj dyalekt v edynu knyhu svedennye, v hrade Hlukhove, leta ot rozhdestva Khrystova 1743 hoda. Kyev: Unyversytetskaia Typohrafyia (Y. Y. Zavadskoho).

Kravtsov, I. V. (2017). Klasyfikatsiia pravovykh tsinnostej ta ii znachennia dlia pravovoi teorii i praktyky. Naukovi zapysky NaUKMA. Yurydychni nauky, 200, 51–55.

Kryvosheia, V. V. (2008). Kozats'ka elita Het'manschyny. Kyiv: IPiEND imeni I. F. Kurasa NAN Ukrainy, 452.

Prava, za iakymy sudyt'sia malorosijs'kyj narod (1997) / Vidp. red. ta avt. peredm. Yu. S Shemshuchenko; Uporiadn. ta avt. narysu K. A. Vyslobokov; Red. kol.: O. M. Myronenko (holova), K. A. Vyslobokov (vidp. sekretar), I. B. Usenko, V. V. Tsvietkov, Yu. S. Shemshuchenko. NAN Ukrainy. Instytut derzhavy i prava im V. M. Korets'koho; Instytut ukrains'koi arkheohrafii ta dzhereloznavstva im. M. S. Hrushevs'koho. Кyiv.

Rabinovych, P. M. (2007). Osnovy zahal'noi teorii prava ta derzhavy : Navch. Posibnyk. Vyd. 9-e, zi zminamy. L'viv: Kraj.

Shevchuk, L. (2021). Ukrains'ka natsional'na revoliutsiia ХVII st. v zahal'noievropejs'komu konteksti: svitohliadni vytoky. Visnyk L'vivs'koho universytetu. Seriia iurydychna, 72, 35–46.

Yakovliv, A. І. (1949). T. 159 : Ukrains'kyj Kodeks 1743 roku «Prava, po kotorym sudytsia malorossyjskyj narod»: joho istoriia, dzherela ta systematychnyj vyklad zmistu. Miunkhen: Zahrava.
DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vla.2021.73.044

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.