ЗАЯВНИК – СУБ’ЄКТ ДОКАЗУВАННЯ?

Василь Нор / Vasyl Nor, Khrystyna Slyusarchuk

Анотація


Статтю присвячено аналізу зареєстрованого проекту Закону України «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України у частині забезпечення реалізації функцій прокуратури» № 3009а від «26» серпня 2020 р. стосовно закріплення визначення поняття «заява, повідомлення про кримінальне правопорушення». Крім цього, проа-налізовано взаємозв’язок стандартів доказування та прийняття рішення про початок кримінального провадження (внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань (надалі – ЄРДР). У статті приділено увагу дос-лідженню таких філософських та правових категорій, як «ймовірність» та «достовірність» існування обставин кримінального правопорушення. Аналізуючи норми законодавчих актів та погляди науковців, автори подають власне бачення щодо можливості та доцільності закріплення у Кримінальному процесуальному кодексі України визначення поняття «заява, повідомлення про кримінальне правопорушення». Автори доходять висновку, що у заяві чи повідомленні про кримінальне правопорушення повинні міститися дані про обставини, які можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, але вказівка на їх «достатність» не сприятиме належній реалізації внесення відомостей про вчинене кри-мінальне правопорушення до ЄРДР.

Ключові слова


ймовірність, достовірність, обставина, припущення, стандарт доказування

Повний текст:

PDF

Посилання


Criminal Procedure Code of Ukraine: adopted on April 13, 2012 № 4651-VI. (2013). Bulletin of the Verkhovna Rada of Ukraine, № 9‒10, № 11‒12, № 13, 88. Retrieved from http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/4651-17

Pavlyshyn, A. A., Slyusarchuk, Kh. R. (2018). Standards of proof in criminal proceedings. Lviv: «Kolir «PRO» Publishing House.

On Amendments to the Criminal Procedure Code of Ukraine in Part of Ensuring the Implementation of the Functions of the Prosecutor's Office: Draft Law of Ukraine № 3009a of August 26, 2020. Retrieved from http: // w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc6_current_-main?pid069=242
DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vla.2021.72.147

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.