ЗАРАЖЕННЯ ВІРУСАМИ ТА ІНФІКУВАННЯ ЛЮДИНИ ЯК РІЗНОВИД ЗЛОЧИНІВ ПРОТИ ЖИТТЯ ТА ЗДОРОВ’Я ОСОБИ ЗА КК УКРАЇНИ

Володимир Бурдін / Volodymyr Burdin

Анотація


Розглянуто проблему кримінальної відповідальності за зараження людини різними видами інфекційних та вірусних захворювань. Враховуючи те, що в КК України виділено окремі статті, які передбачають відповідальність за зараження особи деякими видами захворювань, проведено порівняння розміру відповідальності, яка передбачена за таке зараження, з відповідальністю за заподіяння шкоди здоров’ю внаслідок дії різного роду травмуючих факторів. Аргументовано, що, на перший погляд, створюється враження, що законодавець шляхом виділення окремих (спеціальних) норм, які передбачають відпові-дальність за зараження різного роду захворюваннями, намагається забезпечити реаліза-цію принципу диференціації кримінальної відповідальності. Натомість у статті доведено, що в такий спосіб законодавець створює лише непотрібну казуїстику у встановленні кримінальної відповідальності за заподіяння шкоди життю чи здоров’ю людини. Адже окреме існування таких норм створює лише спірні проблеми, які стосуються співвідно-шення вказаних норм із загальними нормами про заподіяння шкоди життю чи здоров’ю людини. При цьому стверджено, що існування такої групи норм є проблематичним не тільки з погляду кваліфікації, але й з погляду обґрунтування визначення змісту санкцій за вчинення діянь, які пов’язані зі зараженням певними захворюваннями. Адже очевидним є той факт, що диференціація кримінальної відповідальності полягає не просто у вста-новленні інших розмірів чи видів покарань у санкціях кримінально-правових норм, які передбачають однорідні посягання, а в обґрунтованій необхідності посилення чи послаб-лення відповідальності порівняно з вже існуючими загальними нормами. Зроблено висновок про те, що за своєю суттю зараження особи різного роду інфекціями та віру-сами можна розглядати як спеціальний вид заподіяння шкоди здоров’ю, так само як і заподіяння шкоди здоров’ю внаслідок будь-яких інших травмуючих чинників. Якщо з погляду медицини можна і потрібно диференціювати різні види зараження, що визначає характери лікування та прогнози перебігу захворювання, то з погляду кримінального права така диференціація відповідальності з урахуванням виду захворювання є безпід-ставною. Аргументовано висновок про те, що немає потреби у конструюванні спеціальних норм, які передбачають відповідальність за зараження різного роду захворюваннями, оскільки у всіх випадках такі діяння можна кваліфікувати за загальними нормами, що передбачають відповідальність за заподіяння шкоди здоров’ю, а додаткової диферен-ціації кримінальної відповідальності вони не потребують.


Ключові слова


шкода здоров’ю; зараження вірусом або інфекцією; кримінальна відповідальність; злочин проти здоров’я; диференціація відповідальності

Повний текст:

PDF

Посилання


Brych, L. P. (2010). Prestuplenyia protyv zdorovia y protyv bezopasnosty zhyzny y zdorovia po zakonodatelstvu Ukrayny. Lviv: Lvivskyi derzhavnyi universytet vnutrishnikh sprav.

Navrotskyi, V. O. (2000). Kryminalne pravo Ukrainy. Osoblyva chastyna: kurs lektsii. Kyiv: Znannia.

Naukovo-praktychnyi komentar do Kryminalnoho kodeksu Ukrainy. (2008) / za zah. red. P. P. Andrushka, V. H. Honcharenka, Ye. V. Fesenka. 2-he vyd., pererob. ta dop. Kyiv: Dakor.

Naukovo-praktychnyi komentar Kryminalnoho kodeksu Ukrainy. (2012) / za red. M. I. Melnyka, M. I. Khavroniuka. 9-te vyd., pererobl. ta dop. Kyiv: Yurydychna dumka.

Tseretely, T. V. (1970). Delykty sozdanyia opasnosty. In: Sovetskoe hosudarstvo y pravo, № 8, 56‒64.
DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vla.2021.72.104

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.