ЗАКОННІСТЬ ТА ПРАВОВА ВИЗНАЧЕНІСТЬ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРАВІ: ПИТАННЯ РОЗМЕЖУВАННЯ

Pavlo Demchuk

Анотація


Основною тезою цієї статті є те, що принципи законності та правової визначеності у кримінальному праві підлягають розмежуванню. Ця позиція є дискусійною, оскільки Конституційний суд України та окремі науковці озвучують вимоги, які звично асоціюються з принципом законності, вимогами принципу правової (юридичної) визначеності. Особливо дискусійним питанням є вказівна на те, що латинська максима «nullum crimen, nulla poena sine lege» є висловом на позначення принципу правової визначеності. Основ-ним завданням є, за можливості, розмежування вказаних вище принципів.
Національна та міжнародна судова практика, правова доктрина, історичні та філософські засади розвитку допомогли розмежувати принципи законності та правової визначеності за основною ознакою – сфера застосування їхніх вимог. Позиція, що кримінальне право дає змогу легітимізувати найбільш серйозне втручання у права людини є беззаперечною, відтак, вимоги до створення кримінальних законів та їх засто-сування повинні бути значно вищими, ніж у будь-якій іншій сфері правового регулювання.
У випадку, якщо ми ведемо мову про принцип неможливості оскарження та вико-нуваності остаточного судового рішення (res judicata), то питань щодо того, до якого з принципів ця вимога належить не виникає. Водночас, якщо ми говоримо про вимогу точності застосовуваного права, то внаслідок різноманітності поглядів на принципи законності та правової визначеності чітку відповідь на питання розмежування отримати досить важко.
Один із чинників, що ускладнює диференціацію вищевказаних принципів, є різнома-нітність правових систем. Як зазначає автор, принцип законності в розумінні континен-тальної правової системи тривалий час був невідомим англо-американській правовій системі, здебільшого, через те, що встановлення злочинів через судову правотворчість вважалося нормальною практикою, яка не порушувала права людини.
Основним методом, який допоміг авторові знайти відповідь на питання, ключове у цій статті, є історичний метод. Вимоги до якості права (доступність, передбачуваність) відомі людству зі стародавніх часів. Ці вимоги не стосувалися конкретно кримінально-правових положень та не називалися принципом законності. Законність як невід’ємний принцип кримінального права сформувався на континентальній Європі в епоху Просвітництва під впливом прогресивних ідей Англії.
Досвід видатних філософів та юристів допомагає підкріпити тезу про те, що закон-ність у кримінальному праві формує більш спеціалізований перелік правил до створення та застосування кримінально-правових положень з єдиною метою – запобігти свавіллю держави у карному процесі.


Ключові слова


верховенство права, якість закону, застосування кримінально-правових норм

Повний текст:

PDF

Посилання


1. Baulin, Y. (2019). Pryntsyp verkhovenstva prava u kryminal'no-pravovomu vymiri. Kontseptual'ni zasady novoi redaktsii Kryminal'noho kodeksu Ukrainy. Kharkiv, UA: Pravo..

2. Demchuk, P. (2020). Istorychni ta filosofs'ki zasady stanovlennia ta rozvytku pryntsypu zakonnosti v kryminal'nomu pravi. In: Visnyk L'vivs'koho Universytetu. Seriia Iurydychna, 70, 218‒228. doi:10.30970/vla.2020.70.218

3. VERKHOVENSTVO PRAVA – Dopovid' Venetsiyskoi Komisii. (2011). Retrieved September 30, 2020, from https://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-AD(2011)003rev-ukr

4. Matveeva, Y. (2019). Pryntsyp pravovoi vyznachenosti iak skladova verkhovenstva prava. Kyiv, UA: Natsional'nyj universytet «Kyievo-Mohylians'ka akademiia».

5. Matveeva, Y. (2009). Pryntsyp pravovoi vyznachenosti: U poshukakh rozuminnia. Naukovi Zapysky Nats. Un-tu «Kyievo-Mohylians'ka Akademiia», 90, 10‒12.

6. Panov, M. (2015). Pryntsyp pravovoi vyznachenosti u praktytsi Yevropejs'koho sudu z prav liudyny i problemy iakosti kryminal'noho zakonodavstva Ukrainy. In: Problemy Zakonnosti, 128, 8‒19.

7. Pohrebniyak, S. (2009). Osnovopolozhni pryntsypy prava. Kharkiv, UA: Natsional'na iurydychna akademiia Ukrainy im. Yaroslava Mudroho.

8. Rishennia Konstytutsijnoho Sudu Ukrainy vid 11 chervnia 2020 roku № 7-r/2020. (2020). Retrieved August 23, 2020, from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v007p710-20#Text

9. Rishennia Konstytutsijnoho Sudu Ukrainy vid 26 liutoho 2019 roku № 1-r/2019. (2019). Retrieved August 23, 2020, from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v001p710-19#Text

10. Rishennia u spravi «Achour v. France». (2004). Retrieved August 23, 2020, from http://-hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-67418

11. Rishennia u spravi «Antia and Khupenia v. Georgia». (2020). Retrieved August 23, 2020, from http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-203003

12. Rishennia u spravi «Koprivnikar v. Slovenia». (2017). Retrieved August 23, 2020, from http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001- 170456

13. Rishennia u spravi «S.W. v. The United Kingdom». (1995) Retrieved August 23, 2020, from http://hudoc.echr.coe.int/rus?i=001-57965

14. Rishennia u spravi «Scoppola v. Italy (No. 2)». (2009) Retrieved August 23, 2020, from http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-94135

15. Rishennia u spravi «Sud Fondi S.r.l. and Others». (2018) Retrieved August 23, 2020, from http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-184525

16. Rishennia u spravi «Varvara v. Italy». (2013) Retrieved August 23, 2020, from http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-128094

17. Rishennia u spravi «Zeyrek v. Turkey». (2001) Retrieved August 23, 2020, from http://-hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-59221

18. Ashworth, A. (2013). Principles of criminal law: 7th edition. Oxford, United Kingdom: Oxford University Press.

19. Dietmar Sternad, Thomas Döring (eds.) (2012).Handbook of Doing Business in South East Europe-Palgrave Macmillan UK

20. Erik C. (2009). Facing the Limits of the Law-Springer-Verlag Berlin Heidelberg.

21. Fenwick, M., Wrbka, S., & Springer Science+Business Media. (2016). Legal certainty in a contemporary context: Private and criminal law perspectives. Singapore: Springer Science+Business Media. DOI http://dx.doi.org/10.1007/978-981-10-0114-7.

22. Hallevy, G. (2010). A Modern Treatise on the Principle of Legality in Criminal Law. 10.1007/978-3-642-13714-3.

23. Joseph, Raz (1972). Legal Principles and the Limits of Law, 81 YALE L. J. 823 Retrieved from https://scholarship.law.columbia.edu/faculty_scholarship/569.

24. Paunio, E. (2009). Beyond Predictability – Reflections on Legal Certainty and the Discourse Theory of Law in the EU Legal Order. In: German Law Journal, 10(11), 1469‒1493. doi:10.1017/S2071832200018332.

25. Peristeridou, C. (2015). Theoretical Rationales of the Legality Principle. In: The principle of legality in European criminal law, 33‒64. Intersentia. doi:10.1017/9781780685625.003.

26. Raitio, J. (2003). The Principle of Legal Certainty in EC Law. DOI: 10.1007/978-94-017-0353-6.

27. Rauter, Th. (2017). Judicial Practice, Customary International Criminal Law and Nullum Crimen Sine Lege. Springler International Publishing AG. Springler Nature.

28. Rule of Law Checklist. Adopted by the Venice Commission at its 106th Plenary Session (Venice, 11-12 March 2016). URL: https://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.-aspx?pdffile=CDL-AD(2016)007-e (дата звернення 23.08.2020).

29. Shahram D, Beyond Retroactivity to Realizing Justice: A Theory on the Principle of Legality in International Criminal Law Sentencing, 99 J. Crim. L. & Criminology 857 (2008–2009).

30. Van Schaack, B, Crimen sine lege: Judicial Lawmaking at the intersection of Law and Morals (2007). Santa Clara Univ. Legal Studies Research Paper No. 07-47; Georgetown Law Journal, Vol. 97, 2008.
DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vla.2020.71.089

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.