СУДДЯ У МІЖВОЄННІЙ ПОЛЬЩІ: ПРАВОВІ ТА МОРАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ВИМОГИ (1918–1939 РОКИ)

Olga Lypytchuk

Анотація


Показано, що із відновленням польської державності 1918 року в нових історичних умовах були створені законодавчі гарантії правового статусу суддів. Важливим гарантом незалежності суддів стала Березнева конституція 1921 року З’ясовано, що одним із головних завдань польського судочинства стало створення нового типу польського судді. Йшлося передусім про формування високоморального польського судді, який би відпо-відав найвищим вимогам як громадянин та державний діяч.
Виявлено роль правничої преси, на шпальтах якої виступили вчені-теоретики та практики польського судочинства, які звернули особливу увагу на морально-психологічні вимоги до суддів. Це набуло особливої вагомості в умовах, коли став порушуватися принцип суддівської незалежності. Висвітлено досвід реалізації таких вимог судовими органами.
Обґрунтовано тезу про те, що в досліджуваний період не було створено єдиної кон-цепції морально-психологічного образу польського судді. Цьому заважала низка об’єктив-них причин, які значно впливали на суддівську корпорацію.


Ключові слова


міжвоєнна Польща, судді, правнича преса, морально-психологічні вимоги, правовий статус

Повний текст:

PDF

Посилання


1. Derzhavnyi arkhiv Lvivskoi oblasti (dali – DALO). F. 11. Op. 26. Spr.189; 269; 275.

2. DALO. F. 11 (Lvivskyi okruzhnyi sud). Op. 26. Spr. 10.

3. Tsentralnyi derzhavnyi istorychnyi arkhiv Ukrainy u Lvovi (dali – TsDIA Ukrainy u Lvovi). F. 205. Op. 1. Spr. 2540.

4. TsDIA Ukrainy u Lvovi). F. 205 (Prokuror apeliatsiinoho sudu u Lvovi). Op. 1. Spr. 2539.

5. Archiwum Państwowe w Krakowie. Zespól 439. Sygnatura 54, 275.

6. Buczkowski, M. (1937). Zaniedbane dziedziny zycia sedziego. In: Głos Sądownictwa, Nr. 6, 466–468.

7. Czerwiński, A. (1928). Ustroj sądów powszechnych. Lwów: Nakładem Zrzeszenia Sędziów i Prokuratorów R. P. we Lwowie, 52 s

8. Dymek, Wl. (1930). O typ polskiego sędziego. In: Czasopismo Sędziówskie, Nr. 7–8, 414–421.

9. Fleszyński, K. (1937). Czego oczekuje sądownictwo. In: Głos Sądownictwa, Nr. 5, 369−373.

10. Fleszyński, K. (1937). Niepodległe sądy polskie. In: Głos Sądownictwa, Nr. 9, 665−669.

11. Fleszyński, K. (1938). Rachunek sędziowskiego sumienia. In: Głos Sądownictwa, Nr. 1, 670−676.

12. Fleszyński, K. (1939). Realne gwarancje niezawisłości sędziowskiej. In: Głos Sądownictwa, Nr. 2, 105−109.

13. Glass, J. (1930). Praworządność w Polsce na tle organizacji sądownictwa (Lużne uwagi). In: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, II półr, 229–336.

14. Jamontt, J. (1930). O zmianie przepisów Konstytucji dotyczących władzy sądowej. In: Głos Sądownictwa, Nr. 4, 201−205.

15. Kotowski, S. (1989). Siedemdziesięciolecie Sądu Najwyższego. In: Nowe Prawo, Nr. 4, 3−17.

16. Muraszko, C. (1937). Postulaty organizacji aplikacji sądowej. In: Głos Sądownictwa, Nr. 9, 670−676.

17. Pierwsi prezesi Sądu Najwyższego. (1988) / Opr. W. Sbrzypiński. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

18. Pietrykowski, T. (1930). Jakim powinien być dobry sedzia? (Martin Beradt: «Der Deutsche Richter», Rütten u. Loening Verlag Frankfurt a. Main, 1930, str. 230). In: Chasopismo Adwokatow Polskich, Nr. 10, 11, 121–124.

19. Pietrykowski, T. (1938). Kwalifikacje fizyczne i moralne sędziego. In: Głos Sądownictwa, Nr. 2, 92–94.

20. Płaza, S. (2001). Historia prawa w Polsce na tle porównawczym. Okres międzywojenny. Kraków: Księgarnia Akademicka, Cz. 3.

21. Prochazka, J. (1938). W sprawie reformy aplikacji sądowej. In: Głos Sądownictwa, Nr. 1, 8−13.

22. Redzik, A. Czasopisma prawnicze a unifikacja prawa w Polsce międzywojennej. Retrieved from https://journals.umcs.pl/sil/article/download/2696/pdf

23. Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 6 lutego 1928 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych. In: Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej (DzURP). Nr. 12. Poz. 93.

24. Rudnicki, K. (1956). Wspomnienia prokuratora. Warszawa: Czytelnik.

25. Sitnicki, Z. (1930). Rewizja Konstytucji a sądownictwo. In: Głos Sądownictwa, Nr. 5, 281−287.

26. Ustawa Konstytucyjna z dnia 23 kwietnia 1935 r. (1998). In: Historia państwa i prawa Polski Zrodła. Wrocław.

27. Ustawa z 17 marca 1921 r. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. (1998). In: Historia państwa i prawa Polski Zrodła. Wrocław.

28. Wróblewski, B., Świda, W. (1939). Sędziowski wymiar kary w Rzeczypospolitej Polskiej. Ankieta. Wilno: Wydano z zasiłku Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego oraz Rektoratu U.S.B.

29. Wznowienie sądownictwa państwowego polskiego (pięciolecie 1917−1922). (1923). Warszawa.
DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vla.2020.71.042

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.