Подання

Надсилання статей

Вже маєте Ім'я користувача/Пароль для видання Вісник Львівського університету. Серія юридична?
Увійдіть на сайт

Потрібні Ім'я користувача/Пароль?
Зареєструйтеся

Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх подань необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

 

Керівництва для авторів

ВИМОГИ
до оформлення статей, які подаються для опублікування у збірнику
"Вісник Львівського університету. Серія юридична ”

 1. Для публікації приймаються оригінальні, не опубліковані раніше (повністю чи частково), відредаговані статті з теоретичних і прикладних проблем правознавства, які відповідають сучасному рівню розвитку юридичної науки і мають наукову та практичну цінність. Автори несуть відповідальність за дотримання авторського права, точність і науковість викладених фактів, відповідність цитат, географічних, історичних назв та власних імен.

2. Обсяг статті повинен становити не менш як 8 сторінок і не більше як 15 сторінок.

3. Статті до журналу приймаються українською чи англійською мовами.

4. Подана стаття обовязково повинна містити:

4.1. Шифр УДК (вказується на першій сторінці в лівому верхньому куті);

4.2. Назва статті (розміщується посередині; вкінці крапка не ставиться);

4.3. Автор статті (перша літера імені автора, далі крапка, потім пробіл і прізвище; вкінці крапка не ставиться);

4.4. Назва та адреса установи, де працює автор (для здобувачів наукового ступеня - основне місце роботи).

NB: Якщо є два автори, то після першого прізвища ставиться одна зірочка " * ", після другого прізвища ставиться дві зірочки " ** ". Відповідно перед назвою першої установи ставиться одна зірочка " * ", перед назвою другої установи ставиться дві зірочки " ** ".

4.5. Адреса електронної пошти автора статті.

4.6. Анотація (подається мовою, якою написана стаття: для україномовної статті – українською, для англомовної – англійською. Анотація повинна бути обсягом не менше 1000 знаків з пробілами і розкривати суть статті, містити конкретизацію авторського внеску (що виявлено, що запропоновано, що з’ясовано і т.п.));

4.7. Ключові слова (не більше п’яти, жодне з яких не дублює слова з назви; для україномовної статті - українською мовою, для англомовної – англійською мовою;

4.8. Текст статті (повинен містити такі необхідні елементи: вступ, постановка проблеми, аналіз останніх досліджень і публікацій, формулювання цілей статті (постановка завдання) (“виявити ...”, “охарактеризувати ...”, “з’ясувати ...”, “описати ...”; метою роботи не може бути “вивчити ...” чи “дослідити ...”), виклад основного матеріалу, висновки (з даного дослідження і переспективи подальших розвідок у даному напрямку).

N.B.! Використовуйте прийняту для юридичних видань та законодавства систему скорочень.

Посилання робляться по тексту статті у квадратних дужках. У дужках вказуються: номер посилання, який повинен співпадати з номером відповідного джерела у списку використаних джерел, що знаходиться в кінці тексту, далі ставиться кома і пробіл та вказується мала буква “с” з крапкою, після пробіл та номер сторінки (номери сторінок). Наприклад: [1, с. 3-4]. При повторному посиланні на одне й те ж джерело номер вказується такий, як і в першому посиланні, з відповідною вказівкою сторінки;

4.9. Список використаних джерел мовою оригіналу (формується в алфавітному порядку і нумерується. Бібліографічний опис у бібліографічних списках складається згідно з ДСТУ ГОСТ 7.1.: 2006);

4.10. Список використаних джерел (References) (оформлюється згідно з міжнародним стандартом АРА. Зразок оформлення див. за посиланням https://owl.english.purdue.edu/owl/resource/560/07/. Для автоматичного формування бібліографічного опису джерела за стандартом АРА можна скористатися ресурсом за посиланням: http://www.citationmachine.net/apa/cite-a-book http://www.citationmachine.net/apa/cite-a-book. Дані у бібліографічному описі подаються у перекладі англійською мовою, якщо відповідне джерело містить автентичний переклад його бібліографічних даних. Якщо такого автентичного перекладу немає, то бібліографічні дані транслітеруються латинкою. Для автоматичної транслітерації українських джерел варто скористатись сайтом http://litopys.org.ua/links/intrans.htm; для транслітерації російськомовних джерел – http://www.translit.ru.

N.B.! Перевірте, будь ласка, коректність транслітерації прізвищ авторів (краще оберіть варіант прізвища та ініціалів даного автора, який частіше поширений у мережі Інтернет).

4.11. Стаття надійшла до редакції дата;

4.12. Прийнята до друку  ....

4.13. Назва статті (для україномовної статті - англійською мовою, для англомовної – українською мовою);

4.14. Автор статті (для україномовної статті - англійською мовою, для англомовної – українською мовою);

4.15. Назва та адреса установи, де працює автор (для здобувачів наукового ступеня - основне місце роботи) (для україномовної статті - англійською мовою, для англомовної – українською мовою);

4.16. Адреса електронної пошти автора;

4.17. Розширена анотація (резюме) (обсягом 2500-3000 знаків з пробілами; для україномовної статті – англійською мовою, для англомовної – українською мовою. Анотація повинна розкривати суть статті і результати досліджень, не містити загальних фраз, другорядної інформації. Анотація сама по собі повинна бути зрозумілою без ознайомлення із основним змістом статті);

4.18. Ключові слова (не більше п’яти, жодне з яких не дублює слова з назви; для україномовної статті - англійською мовою, для англомовної – українською мовою).

Зразок оформлення статті див. нижче.

5. Стаття виконується форматом А4, шрифтом Times New Roman, 14 pt, через 1,5 інтервали, поля – зліва2,5 см, справа –1,5 см, верхнє і нижнє – по2 см.

6. Стаття подається заступнику декана з наукової роботи, надрукована на одному боці стандартного аркуша формату А4.

7. До статті додаються:

7.1. дві рецензії (для аспірантів та здобувачів наукового ступеня);

7.2. витяг з протоколу засідання кафедри або іншого навчального чи наукового підрозділу про рекомендацію статті до друку;

7.3. електронний носій (диск) із текстом статті, підписаний іменем автора та назвою файлу. На диску повинен міститися лише один файл – файл статті. Файл потрібно називати за прізвищем автора латинськими літерами. Формат файлу має бути сумісним із Word 2003; Word 2007 (.doc); Rich Text Format (.RTF);

7.4. відомості про автора. В окремому документі вказується:

- прізвище, ім’я та по батькові;

- вчене звання, науковий ступінь;

- посада чи професія;

- місце роботи (назва установи чи організації, їхнє місцезнаходження);

- назву країни (для іноземних авторів);

- номер контактного телефону.

7.5. Анотація українською мовою, що була перекладена і подана англійською мовою.

8. Статті оформлені з порушенням перелічених правил не приймаються і повертаються авторам на доопрацювання.

9. Статті подаються до 1 березня та до 1 жовтня. Стаття, подана після визначеної дати, приймається для опублікування у наступному випуску збірника.

10. Після подачі стаття підлягає рецензуванню членами редколегії у порядку, визначеному на сайті, за моделлю відкритого рецензування. Статті, що отримали негативні рецензії, не публікуються і повертаються авторам.

11. Редакція залишає за собою право вносити редакційні правки у подані статті.

12. Повний текст статті також буде опублікований на веб-сторінці журналу і в базах даних, доступних в Інтернеті.

13. Після публікації в журналі Львівський національний університет імені Івана Франка буде власником авторських прав на дану статтю.

 

Зразок

(для україномовної статті)

УДК 340.12

ПРИНЦИПИ ПРАВА: ФІЛОСОФСЬКО-ПРАВОВИЙ ВИМІР

О. Грищук

Львівський національний університет імені Івана Франка,
 вул. Університетська, 1, 79000, Львів, Україна,
e-mail: oksana@ukr.net

[Анотація українською мовою]

Ключові слова: ...

 

[Текст статті]

 

Список використаних джерел

1. ...

 

References

1. ...

 

Стаття: надійшла до редакції 04.01.2016

прийнята до друку ...

 

PRINCIPLES OF LAW: PHILOSOPHICAL AND LEGAL ASPECT

O. Hryshchuk

Ivan Franko National University of Lviv,
Universytetska Str., 1, UA – 79000, Lviv, Ukraine,
e-mail: oksana@ukr.net

[Розширена анотація англійською мовою]

Keywords: ...

 

 

 

Вимоги до подання

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.

  1. Це подання раніше не було опубліковане і не надсилалося до розгляду редакціям інших журналів (або у коментарях для редактора нижче дані необхідні пояснення).
  2. Файл подання є документом у форматі Microsoft Word, RTF.
  3. Інтернет-посилання у тексті супроводжуються повними коректними адресами URL.
  4. Текст набраний 14-м розміром кеглю з 1,5 міжрядковим інтервалом; авторські акценти виділені курсивом, а не підкресленням (всюди, крім адрес URL); всі ілюстрації, графіки та таблиці розміщені безпосередньо у тексті, там, де вони повинні бути за змістом (а не у кінці документа).
  5. Текст відповідає вимогам до стилістики та бібліографії, викладеним у Керівництві для авторів розділу "Про журнал".
  6. Якщо матеріал подається у рецензований розділ журналу, при оформленні файлу подання були виконані інструкції щодо Гарантій сліпого рецензування.
 

Положення про авторські права

Автори, які публікуються у цьому журналі, погоджуються з наступними умовами:

  1. Автори залишають за собою право на авторство своєї роботи та передають журналу право першої публікації цієї роботи на умовах ліцензії Creative Commons Attribution License, котра дозволяє іншим особам вільно розповсюджувати опубліковану роботу з обов'язковим посиланням на авторів оригінальної роботи та першу публікацію роботи у цьому журналі.
  2. Автори мають право укладати самостійні додаткові угоди щодо неексклюзивного розповсюдження роботи у тому вигляді, в якому вона була опублікована цим журналом (наприклад, розміщувати роботу в електронному сховищі установи або публікувати у складі монографії), за умови збереження посилання на першу публікацію роботи у цьому журналі.
  3. Політика журналу дозволяє і заохочує розміщення авторами в мережі Інтернет (наприклад, у сховищах установ або на особистих веб-сайтах) рукопису роботи, як до подання цього рукопису до редакції, так і під час його редакційного опрацювання, оскільки це сприяє виникненню продуктивної наукової дискусії та позитивно позначається на оперативності та динаміці цитування опублікованої роботи (див. The Effect of Open Access).

 

Положення про конфіденційність

Імена та електронні адреси, які вказуються користувачами сайту цього журналу, будуть використовуватись виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.