№ 39 (2014)

Випуск 39 Ч. І

DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vjo.2014.3900

Зміст

ЖУРНАЛІСТСЬКА ОСВІТА ТА ПРАКТИКА В КОНТЕКСТІ СУСПІЛЬНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ: ВИКЛИКИ СУЧАСНОСТІ, ВІЗІЇ МАЙБУТНЬОГО

Alla Bojko
PDF
Volodymyr Bradov
PDF
Olha Buzuluk
PDF
Maria Butyrina
PDF
Yuriy Vaskivskiy
PDF
Julia Vytvytska
PDF
Natalia Voytovych
PDF
Kateryna Dubnak
PDF
Ludmila Mariyna
PDF
Zinoviy Partyko
PDF
Olena Parubets
PDF
Magdalena Patro-Kucab
Kristina Pirogova
PDF
Myroslava Rudyk
PDF
Diliaver Saidakhmetov
PDF
Olena Semenets
PDF
Anna Sulim
PDF
Yaroslav Tabinskyy
PDF
Vasyl Teremko
PDF
Catherine Turkevych
PDF
Grażyna Filip
Hanna Tsukanova
PDF
Veronika Chekalyk
PDF
Liudmyla Cherniavska
PDF
Eleonora SHESTAKOVA
PDF

УРОКИ ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ЖУРНАЛІСТИКИ

Iryna Vashchuk
PDF
Zoryana Velychko
PDF
Valentina Galatska
PDF
Oksana HOTSUR
PDF
Olena Huseva
PDF
Natalia Dzjomba
PDF
Olena Yevtushenko
PDF
Ivan Krupskyy
PDF
Vasyl Lyzanchuk, Vasyl Hlaholyuk
PDF
Marjan Lozynskyi
PDF
Taras Podedvornyy
PDF
Yevgeniia Podobna
PDF
Olga Polumysna
PDF
Yulia Savchyn
PDF
Volodymyr Sadivnychyy
PDF
Maryna Svalova
PDF
Tetiana Slotiuk
PDF
Catherine Ulyanova
PDF
Olena Usmanova
PDF
Danylo Filonenko
PDF
Galyna Yatsenko
PDF