ТРАНСФОРМАЦІЯ ЖАНРУ НАРИСУ У НОВИХ МЕДІА

Antonina Ivashchuk

Анотація


Стаття присвячена проблемам та перспективам розвитку й подальшої трансформації подорожнього нарису. Розглянуто особливості створення матеріалу, який був би затребуваним аудиторією; визначено комплекс чинників, які обумовлюють успішність нарису в сучасних засобах масової інформації; виокремлено підходи до збору унікальної інформації; узагальнена теоретична база щодо дефініції «нарис». На сьогодні виникає нагальна потреба в дослідженнях трансформації жанрових форм, адже з тенденцією збільшення популярності нових медіа й зменшення цільової аудиторії друкованих засобів масової інформації доцільно з’ясувати, як написати тревел-публікацію або портретний нарис так, щоб вони були цікавими та затребуваними аудиторією. Нові медіа, безумовно, дають можливість використовувати не тільки текст, а й зображення, відео та аудіо. Сьогодні має місце тенденція щодо несприйняття аудиторією великих текстів, тому жанрова форма потребує змін та адаптування в різних видах і каналах комунікації.

Ключові слова: нарис, подорожній нарис, портретний нарис, жанри, цільова аудиторія, нові медіа, художньо-публіцистична група жанрів, соціальні мережі.


Повний текст:

PDF

Посилання


Маслова Н. М. Путевые заметки как публицистическая форма / Н. М. Маслова. М.: Знание, 1977. 115 с.

Прокофьев Н. И. Хождение: Путешествие и литературный жанр // Книга хождений: Записки русских путешественников XI–XV вв. / Вступит. ст. подг. Текстов Н. И. Прокофьева. М.: Наука, 1984. С. 5-20.

Мартынова О. М. «Итальянское путешествие» Гете: Автор. композиция, жанр [Электронный ресурс] / О. М. Мартынова. Санкт-Петербург, 1995. Режим доступа к рсурсу: http://www.dissercat.com/content/italyanskoe-puteshestvie-gete-avtor-kompozitsiya-zhanr

Полєжаєв Ю. Г. Розвиток просвітницької тревел-журналістики в Україні (середина ХІХ – початок ХХ століття) [Електронний ресурс] / Ю. Г. Полєжаєв // Держава та регіони. Сер. : Гуманітарні науки. 2012. С. 106-110. Режим доступу до ресурсу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/drgn_2012_4_20

Borm J. Defining Travel: On the Travel Book, Travel Writing and Terminology // Perspectives on Travel Writing [G. Hooper, T. Youngs]. Aldershot: Ashgate, 2004. P. 13–27.

Тепляшина А. Н. Методологические основы жанрообразования в масс-медиа / А. Н. Тепляшина // Логос. Общество. Знак (К исследованию проблемы феноменологии дискурса): сб. науч. тр. / отв. ред. Б. Я. Мисонжников. СПб: БРИГ-ЭКСПО, 1997. С. 128–133.

Рощектаева Т. Г. Жанрово-стилистические особенности современного путевого очерка: на материале русской публицистики 90-х годов XX века [Электронный ресурс] / Т. Г. Рощектаева, М., 2007. Режим доступу до рсурсу: http://www.dissercat.com/content/zhanrovo-stilisticheskie-osobennosti-sovremennogo-putevogo-ocherka-na-materiale-russkoi-publ

Козьмин В. Жанр очерка / В. Козьмин // Литература в школе. 1985. № 1. С. 56-57.

Гусєва О. А. Сучасний подорожній нарис: особливості трансформації старого жанру [Електронний ресурс] / О. А. Гусєва; Вісник Львівського університету. Серія Журналістика. 2014. Випуск 39. С. 221–226. Режим доступу до ресурсу: http://publications.lnu.edu.ua/bulletins/index.php/journalism/article/viewFile/5496/5503

Гриценко О. М. Основи теорії міжнародної журналістики / О. М. Гриценко, В. І. Шкляр. К.: ВПЦ «Київський університет», 2002. 304 с.
DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vjo.2019.46.10066

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.