ПАТРІОТИЗМ ЯК КОНЦЕПТ СУЧАСНИХ МЕДІАТЕКСТІВ

Larysa Pysarenko

Анотація


У статті досліджується поняття «концепт» з погляду лінгвістики, культурології та психології; детально вивчаються медіатексти, в яких реалізується концепт «патріотизм»; окреслено значущість теми патріотизму та патріотичного виховання в контексті суспільно-політичних подій в Україні. З’ясовано, що «патріотизм» – багатогранний, аксіологічний концепт, який реалізується у різних смислових значеннях, знаходить своє вираження у темах патріотичного спрямування та органічно співвідноситься з ментально-психологічними ознаками українського народу, його традиціями, віруваннями, культурою, свідомістю, уявленнями, почуттями, безперечно, мовою.

Ключові слова: концепт, патріотизм, медіатекст, виховання, Україна.


Повний текст:

PDF

Посилання


Абеляр П. Теологические трактаты / П. Абеляр; [составл., коммент., вводн. ст. С. С. Неретиной; пер. с лат. С. С. Неретиной]. М. : Прогресс – Гнозис, 1995. 413 с. (Философская школа).

Бардина Н. В. Античная матрица нашей души: [монография] / Н. В. Бардина. Одесса: Астропринт, 2009. 288 с.

Гумбольдт В. Избранные труды по языкознанию / Перевод с нем. языка и с предисловием Рамишвили Г. В. / В. Гумбольдт. М. : Прогресс, 1984. 397 с.

Концепція національно-патріотичного виховання молоді. Додаток до наказу Міністерства освіти і науки України від 16. 06. 2015 р. № 641

Наказ Міністра оборони України від 08.06.2010 року № 295 «Про затвердження Концепції військово-патріотичного виховання у Збройних Силах України».

«Народна армія». Офіційний веб-сайт Міністерства оборони України.

Новейший философский словарь / сост. и гл. н. ред. А. А. Грицанов. 3-е изд., 2003).

Приходько А.М. Концепти і концептосистеми в когнітивно-дискурсивній парадигмі лінгвістики / А.М. Приходько. Запоріжжя : Прем’єр, 2008. 332 c.

Селиванова Е. А. Когнитивная ономасиология (монография) / Е. А. Селиванова. К. : Изд-во Украинского фитосоциологического центра, 2000. 248 с.

Селіванова О.О. Світ свідомості в мові. Мир сознания в языке : [монографічне видання] / О.О. Селіванова. Черкаси : Ю. Чабаненко, 2012.

Словник української мови: в 11 томах. Том 6, 1975. С. 97.

Словник соціологічних і політологічних термінів / Нар. укр. акад.; за заг. ред.: В. І. Астахової [та ін.] ; уклад. В. І. Астахова [та ін.]. Київ: Вища шк., 1993. 140 с.

Череповська Н. І. Медіаосвітні ресурси розвитку патріотизму і критичного мислення молоді : навчально-методичний посібник / Н. І. Череповська; Національна академія педагогічних наук України, Інститут соціальної та політичної психології. Кропивницький : Імекс-ЛТД, 2017. 156 c.

Філософський енциклопедичний словник : энциклопедия / НАН України, Ін-т філософії ім. Г. С. Сковороди ; голов. ред. В. І. Шинкарук. Київ : Абрис, 2002. 742 с.
DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vjo.2019.46.10058

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.