ДО ПРОБЛЕМИ РЕГІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ В КРАЄЗНАВЧОМУ ДИСКУРСІ: РАЙОННІ ГАЗЕТИ ТЕРНОПІЛЬЩИНИ

Olga Peleshok

Анотація


У статті досліджено сучасний стан функціонування районних газет Тернопільщини та специфіку конструювання регіональної ідентичності у краєзнавчо-наративних текстах. З’ясовано поняття «регіональна ідентичність», виділено за представленням регіональної тематики основні групи публікацій, зроблено висновки про їх світоглядний потенціал та частотність відтворення у регіональному інформаційному просторі.

Ключові слова: ЗМІ, медіанаратив, національна ідентичність, медіадискурс, крає­знавство, преса, моніторинг, аудиторія.


Повний текст:

PDF

Посилання


Erikson E. Psychological Identity / Е. Erikson // A Way of Looking at Things. Selected Papers from 1930 to 1980 / ed. by Schlein. N.Y., Norton, 1995. 782 p.

Зуєва В.О. Регіональна ідентичність як основа процесу політичної інституціалізації / В. О. Зуєва // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії. 2005. Вип. 22. С. 137-146.

Орлюк П. Вивчення регіональної історії в школі у вітчизняній методичній практиці ХХ – початку ХХІ століття //Психолого-педагогічні проблеми сільської школи : збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. Умань : ФОП Жовтий О. О., 2014. Випуск 51. 242 с.

Демецька В.В. Кроскультурний аналіз краєзнавчого типу тексту: концепт «свій/ чужий» простір (на основі українського та американського (США) краєзнавчих текстів) // Філологічні студії: Науковий часопис. Луцьк: Вид-во «Волинський Академічний Дім». 2004. №2 (26). С. 74-78.

Гулай В. Регіональна ідентичність мешканців Галичини та «галицький автоно­мізм»: сучасні політико-культурні та інституційно-процедурні практики // Науко­ві записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України. 2017. №1(87). С. 179-190.

Єгупов М. В. Ідентичність як атрибут людини і суспільства: автореф. дис… к. філос. н.; спец.: 09.00.03 «Соціальна філософія і філософія історії» / М. В. Єгупов; Ін-т вищої освіти Національної академії педагогічних наук України. К., 2015. 20 с.

Кушнаренко, Н. М. Бібліотечне краєзнавство : підруч. / Н. М. Кушнаренко. Київ : Знання, 2007. 502 с.

Дука О. Г. Дискурс исторической науки и дискурс идентичности / О. Г. Дука // Дискурс Пи. Научно-практический альманах. 2005. С. 170–172.

Коржов Г. Регіональна ідентичність Донбасу: генеза і тенденції розвитку в умовах суспільної трансформації // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. 2006. № 4. С. 38-51.
DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vjo.2019.46.10040

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.