АУДИТОРІЯ ЯК АВТОР ІНФОРМАЦІЇ: РОЛЬ КОРИСТУВАЧІВ У СТВОРЕННІ КОНТЕНТУ

Tetiana Vasyliuk

Анотація


У статті зосереджено основну увагу на ролі, яку відіграють користувачі у процесі створення медіатекстів. Окреслено форми взаємодії «редакція-читачі» та здійснено аналіз специфіки розміщення контенту від аудиторії на ресурсі, виокремлено способи існування користувацького контенту.

Зосереджено увагу на тому, як взаємодіють медіа зі споживачами інформації в Інтернеті, способи такої комунікації.

Ключові слова: аудиторія, інформація, контент від аудиторії, медіавиробництво, взаємодія в Мережі.


Повний текст:

PDF

Посилання


Потятиник Б. Медіа : ключі до розуміння. Серія : Медіакритика / Б. Потятиник. Львів : ПАІС, 2004. 312 с.

Масімова Л. Способи представлення авторів журнального контенту // Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского. Серия «Филология. Социальные коммуникации» / Л. Масімова. Том 24 (63). 2011. №4. Часть 1. С. 362–366.

Распопова С. Автор как реальный человек и образ–автор в медиатексте / С. Распопова // Вопросы теории и практики журналистики. 2015. T. 4. №2. С. 149–158.

Комова М. Типологія авторів повідомлень у засобах масової комунікації / М. Комова // Світові стандарти сучасної журналістики: збірник наукових праць. Черкаси : Видав. Чабатенко Ю., 2010. С. 359–362.

Партико З. Загальне редагування: нормативні основи : навч. посіб. / З. Партико. Львів : Афіша, 2001. 416 с.

Афанасьева (Горська) К. Користувацький контент : зона відповідальності ЗМІ чи аудиторії? // Держава та регіони. З., 2014. Вип. 1-2. – Режим доступу до ресурсу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=drgn_2014_1-2_18

Гвоздєв В. Креативність як ознака сучасної медіа-території [Електронний ресурс] / В. Гвоздєв – Режим доступу до ресурсу: http://prima.franko.lviv.ua/faculty/jur/vypusk7/n13/tv13-26.pdf

Короченский А. Журналистика после СССР: два десятилетия обретений и утрат / А. Короченский // Журналистика постсоветских республик: 20 лет спустя : сб. трудов Междунар. науч.-практ. конф.; под ред. А. Короченского и М. Казак. Белгород : Константа, 2012. С. 8–11.

Федорчук Л. Вплив «народної журналістики» на розвиток традиційних ЗМІ / Л. Федорчук // Гілея : наук. вісник : зб. наук. праць / Нац. пед. ун-т ім. М. Драгоманова, Українська АН. К. : Вид-во НПУ ім. М. Драгоманова, 2011. Вип. 44 (№2). С. 665–671.

Калмыков А. Интерактивная гипертекстовая журналистика в системе отечественных СМИ / А. Калмыков. М. : Ин-т повышения квалификации работников телевидения и радиовещания, 2009. 284 с.

Сущук М. Як медіа взаємодіють з аудиторією в Інтернеті [Електронний ресурс] / М. Сущук. – Режим доступу до ресурсу: http://watcher.com.ua/2011/05/13/yak-media-vzayemodiyut-z-audytoriyeyu-v-interneti

Дорош М. Контент від аудиторії: чи потрібен цей головний біль? [Електрон­ний ресурс] / М. Дорош. – Режим доступу до ресурсу: https://ms.detector.media/mediaprosvita/how_to/kontent_vid_auditorii_chi_potriben_tsey_golovniy_bil
DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vjo.2019.45.10019

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.