СОЦІАЛЬНІ МЕРЕЖІ ЯК ЧИННИК ПОЛІТИЧНОЇ МОБІЛІЗАЦІЇ

Olena Porpulit

Анотація


Стаття має за основу дослідження 200 акаунтів українських користувачів соціальної мережі Facebook, у два етапи: перший етап – протягом липня 2016 року, вересня 2016 року, січня 2017 року, березня 2017 року; другий етап – протягом вересня-грудня 2018 року. Воно зроблено для того, щоб відповісти на питання, до якої форми участі вдаються українці напередодні майбутніх президентських виборів, чи демонструють і в який спосіб громадяни беруть участь в політичних процесах країни, чи має місце в соціальних мережах факт політичної мобілізації. Проаналізовано на першому і другому етапах дослідження 2814 і 3015 повідомлень, розміщених у соціальній мережі Facebook, відповідно.

Досліджено, що участь українських громадян в політичних (громадсько-політичних) заходах зросла протягом досліджуваного періоду майже вдвічі. Згідно з поданими даними, найактивніше власники акаунтів мережі Facebook продукують текстові повідомлення, демонструючи політичну активність, висловлюючи прихильніть / незгоду з певними політичними тенденціями чи політичними процесами, долучаючись у такий спосіб до процесів політичної мобілізації тощо. Відзначено поступове зниження кількості переглядів, коментарів і перепостів, інформація про які подається поряд із «виступом» власника акаунта. Принциповим моментом вважаємо той факт, що з часом до акторів соціальних мереж приходить визнання за інтернет-ініціативами здатності до розпорошення громадського активізму, коли номінальна залученість стає лише імітацією суспільної ініціативи й «фальсифікацією» солідарних дій. При цьому наявні в мережі ознаки політичної мобілізації усвідомлюються як необхідна умова демократичної трансформації суспільства, яка супроводжує соціокультурні, інституційні, політико-правові зміни.

Ключові слова: соціальні мережі, акаунт, політична активність, політична мобілізація, дозволені практики.


Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Безрук О. О. Політична участь як чинник політичної мобілізації: теоретичний аспект [Електронний ресурс] // Сучасне суспільство. 2017. Вип. 1 (13). С. 16–24. – Режим доступу: http://journals.hnpu.edu.ua/index.php/politology/article/view/213

Влияние через социальные сети / под общей ред. Е. Г. Алексеевой. Москва: Фонд «ФОКУС-МЕДИА», 2010. 200 с.

Гандалоева М. Т. Социальные медиа как социокультурный и политический феномен // Среднерусский вестник общественных наук. 2015. № 1(37). С. 18–24.

Іовчу Г. М. Політична участь громадян ЄС та України: порівняльний аналіз: автореферат дис. … канд. політ. наук: 23.00.02 / Ганна Михайлівна Іовчу; Південноукраїнський національний педагогічний університет ім. К. Д. Ушинського. Одеса, 2011. 16 с.

Кремень Т. В. Политическая мобилизация: оъекты м субъекты // Историческая и социально-образовательная мысль. 2013. № 5 (21). С. 146–149.

Кремень Т. В. Політична мобілізація у контексті соціальніх медіа: автореферат дис. … докт. політ. наук: 23.00.03 – політична культура та ідеологія / Кремень Тетяна Василівна; Національний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова. Київ, 2014. 38 с.

Крестинина Е. С, Чернышов Ю. Г. Использование интернет-блогов и «социальных сетей» в российской публичной политике [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/v/ispolzovanie-internet-blogov-i-sotsialnyh-setey-v-rossiyskoy-publichnoy-politike

Політологія / А. Колодій, Л. Климанська, Я. Космина, В. Харченко. 2-ге вид., перероб. та доп. Київ: Ельга, Ніка-центр, 2003. 664 с.

Порпуліт О. О. Репрезентація дозвіллєвих практик в акаунтах українських користувачів мережі Facebook // Science and Education a New Dimension. Humanities and Social Sciences. 2017. V(23), Issue 139. Р. 74–78.

Селезнев Р. С., Скрипак Е. И. Социальные сети как феномен информационного общества и специфика социальных связей в их бреде [Электронный ресурс] // Вестник Кемеровского государственного университета. 2013. № 2 (54), Том 3. С. 125–131.

Соціологічні зрізи українського суспільства (моніторинг соціально-економічних очікувань населення: 2005–2014 рр.): наукова доповідь / [Балакірєва О.М., Середа Ю.В., Дмитрук Д.А. та ін.]; НАН України; ДУ «Ін-т екон. та прогнозув. НАН України». Київ, 2015. 78 с.

Цимбалюк Н. М. Інституціональна модернізація культурно-дозвіллєвої сфери в Україні: автореф. … докт. соціолог. наук : 22.00.04. – спеціальні та галузеві соціології / Цимбалюк Наталія Миколіївна. Київ, 2005. 34 с.

Чижик А. В. Сетевые коммуникации: вопрос влияния новых медиа на формиро­вание общественного мнения // Коммуникология. 2017. Том 5, №3. С. 55–69.

Ямельницький О. Я. Політична мобілізація: до трактування поняття // Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Філософія. Соціологія. Політологія. 2012. Т. 20, вип. 22 (3). С. 72–77.
DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vjo.2019.45.10018

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.