ДІАЛОГ І ДІАЛОГІЧНИЙ ТЕКСТ: ДЖЕРЕЛА, ЗАСАДИ, АДАПТАЦІЯ В МЕДІА

Iryna Tabinska

Анотація


У статті автор порівнює діалог та діалогічний текст, визначає межі спільного та відмінного між поняттями, подає власне визначення дефініції «діалогічний текст», говорить про первинність та вторинність понять. Також описано засади діалогу та діалогічного тексту, які формуються під впливом онтології, і передбачають безкінечну комунікацію. Опрацьовано сучасні теоретичні дослідження на цю тему, на основі яких і зроблені припущення, що діалогічний текст є компонентом діалогу, що поняття між собою не є тотожними. Прослідкувавши за адаптацією діалогу та діалогічного тексту у системі медіа (на основі теоретичних розвідок), автор робить висновок, що праць на цю тему є обмаль, а наукових розвідок про діалогічний текст у медіа немає зовсім.

Ключові слова: діалог, діалогічний текст, медіа, медіатекст.


Повний текст:

PDF

Посилання


Бахтін М. Висловлювання як одиниця мовленнєвого спілкування / Михайло Бахтін // Слово. Знак. Дискурс: Антологія світової літературно-критичної думки ХХ ст. / За ред. М. Зубрицької. Львів : Літопис, 1996. С. 308-317.

Бахтін М. Проблема тексту в лінґвістиці, філології та інших гуманітарних науках / Михайло Бахтін // Слово. Знак. Дискурс: Антологія світової літературно-критичної думки ХХ ст. / За ред.М.Зубрицької. Львів : Літопис, 1996. С. 318-323.

Безугла Л.Р. Діалог, діалогічний текст та діалогічний дискурс / Л.Р. Безугла // Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна Вісник Харківського національного університету ім.В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна. Харків : Видавництво ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 1964. N867 : Серія: Романо-германська філологія. Методика викладання іноземних мов. Вип. 60. 2009. С. 6-11.

Більченко Є. В. Діалог як логос феномена «Між» : по той бік принципу розмови / Є. В. Більченко // Поліфонія діалогу в постсучасній культурі : збірник наукових праць / упор. : С. М. Садовенко, Л. В. Терещенко-Кайдан. К. : НАКККіМ, 2013. С. 21-35.

Гордієнко В. І., Копець Л. В. Концептуальні засади дослідження діалогу / В. І. Гордієнко, Л. В. Копець // Наукові записки НаУКМА. Т. 136, Педагогічні, психологічні науки та соціальна робота / Національний університет «Києво-Могилянська академія». К. : ТОВ «Аграр Медіа Груп», 2012. С. 42-48

Дротянко Л. Г. Філософія діалогу в культурі інформаційної ери / Л. Г. Дротянко // Вісник Національного авіаційного університету. Серія : Філософія. Культурологія. 2015. № 1. С. 19-22. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnau_f_2015_1_6

Дускаева Л. Р. Диалогическая природа газетных речевых жанров / Под ред. М.Н.Кожиной / Л.Р. Дускаева. СПб. : Изд. 2-е, доп., испр. СПбГУ: Филол. факультет, 2012. 274 с.

Журналістика : словник-довідник / авт.-уклад. І. Л. Михайлин. К. : Академвидав, 2013. 320 с.

Михайлин І. Л. Основи журналістики. Підручник. 5-те вид. перероб. та доп. / І. Л. Михайлин. К. : Центр учбової літератури, 2011. 496 с.

Сметюк И.Н. Диалогический текст: коммуникативно-динамический и лингводидактический аспекты: (на материале английского и русского языков) : Дис… канд. филол наук. / И.Н. Сметюк. Пермь, 1994. 20 с.

Шалимова Е.В. Автор – публицистический текст – читатель / Е.В. Шалимова // Современная пресса : теория и опыт исследования / Под ред. Л.Л. Реснянской, Т.И. Фроловой. М. : ВК, 2007. С. 94-99

Шальман Т. М. Філософсько-комунікативні особливості дискурсу / Т. М. Шальман // Наукові записки Інституту журналістики : Т. 26 Січень – березень / Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка. К. : Видавництво Інституту журналістики, 2007. С. 235-239

Якобсон Р. Лінґвістика і поетика / Роман Якобсон // Слово. Знак. Дискурс: Антологія світової літературно-критичної думки ХХ ст. / За ред. М.Зубрицької. Львів : Літопис, 1996. С. 357-377.
DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vjo.2019.45.10016

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.