ТІЛЕСНИЙ АСПЕКТ ІДЕЙНО-КОНЦЕПТУАЛЬНОГО ВИМІРУ ЖУРНАЛУ «ХАРПЕРС БАЗАР» (США)

Natalya Mykhayliv

Анотація


В статті на прикладі журналу «Харперс Базар» (США) проаналізовано репрезентацію жіночої тілесності у гендерно маркованому глянці; з’ясовано, що термін «гендерно маркований (жіночий) журнал» відображає соціальну грань жіночої тілесності, чільне місце в якій посідає краса. Виокремлено і розкрито зміст естетичного та екзистенційно-соматичного аспектів краси тілесності, встановлено умови останньої та доведено синтез обидвох як нерозривної єдності тіла, душі та духу жіночої гендерної одиниці.

Ключові слова: тілесність, жіночий журнал, гламур, краса, екзистенційно-сома­тична краса.


Повний текст:

PDF

Посилання


Берк Э. Философское исследование о происхождении наших идей возвышенного и прекрасного: пер. с англ. / Э. Берк; общ. ред., вступ., статья и коммент. Б. Мееровского. М. : Искусство, 1979. 237 с.

Біланюк П. Божа істина, краса і любов / П. Біланюк. Дрогобич : Видавнича фірма «Відродження», 1995. 378 с.

Гендер для медій: підручник із гендерної теорії для факультетів журналістики та інших соціогуманітарних спеціальностей / За ред. М. Маєрчик, О. Плахотнік, Г. Ярманової та ін. К. : Критика, 2017. 218 с.

Гудова М. Женские глянцевые журналы: хронотоп воображаемой повседневности: монографія / М. Гудова, И. Ракипова. Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2010. 242 с.

История мировой журналистики/ кол. авторов: А. Беспалова, Е. Корнилов, А. Короченский [и др.]. М. ; Р н/Д : Изд. Центр «Март», 2003. 432 c.

Кікінеджі О. Гендерна ідентичність в онтогенезі особистості: монографія / О. Кікінеджі. Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2011. 400 с.

Крилова С. Краса людини: особистість, сім’я, суспільство (соціально-філософський аналіз): монографія / С. Крилова. Ніжин : ТОВ «Вид-во “Аспект-Поліграф”», 2011. 344 с.

Лось Й. Перспективи світоглядної публіцистики : навчальний посібник / Й. Лось. Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. 294 с.

Міхеєнко О. Валеологія: основи індивідуального здоров’я людини: навчальний посібник / О. Міхеєнко. Суми : ВТД «Університетська книга», 2009. 400 с.

Почепцов Г. Від Facebook’у і гламуру до Wikileaks: медіа комунікації / Г. Почепцов. К .: Спадщина, 2012. 464 с.

Словник синонімів української мови. Том 1 / [А. Бурячок, Г. Гнатюк, С. Головащук]. К. : Наукова Думка, 2001. 1040 c.

Смеюха В. Женские СМИ и новые медиа: учеб. Пособие / В. Смеюха. Р н/Д, 2015. 96 с.

Смеюха В. Процессы идентификации и женская пресса: монографія / В. Смеюха. Р н/Д : Росиздат, 2012. 318 с.

Смеюха В. Теория и практика массовой информации: учеб. пособие / В. Смеюха. Ростов н/Д, 2015. 87 с.

Творчество: от биологических оснований к социальному и культурному феноменам / ред. Д. Ушакова. М. : Изд-во «Институт психологии РАН», 2011. 736 с.

Тлумачний словник української мови: понад 12500 статей (близько 40 000 слів) / ред. В. Калашника. 2-ге вид. Х. : Прапор, 2004. 992 с.

Cohn A. Angelina Jolie: runway of hope / A. Cohn//Harper’s Bazaar. New York: Hearst Communications, Inc. April, 2018, issue no. 3662. Р.190-193.

Delevingne K. Naked truth/ K. Delevingne // Harper’s Bazaar. New York: Hearst Communications, Inc., February, 2018, issue no 3660. Р. 105-113.

Fiori P. Carmen. Fabulous at any age / P. Fiori//Harper’s Bazaar. New York: Hearst Communications, Inc., April, 2018, issue no 3662. Р. 194-197.

Gonzales Whitaker I. J.Lo’s flying high / I. Gonzales Whitaker // Harper’s Bazaar. New York: Hearst Communications, Inc., April, 2018, issue no 3662. Р. 160-167.

Henson T. Iman / T. Henson // Harper’s Bazaar. New York: Hearst Communications, Inc, April, 2018, issue no 3662. Р. 198-203.

Jagger J. My best friend’s wedding / J. Jagger // Harper’s Bazaar. New York: Hearst Communications, Inc., February, 2018, issue no 3660. Р. 80-81.

Watch hunger stop // Harper’s Bazaar. New York: Hearst Communications, Inc, December 2017 / January, 2018, issue no. 3659. Р.208.
DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vjo.2019.45.10008

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.