ЖАНРОВІ МОДЕЛІ МІСЦЕВИХ ГАЗЕТ УКРАЇНИ (НА ПРИКЛАДІ ВИДАНЬ ДНІПРА ТА ХАРКОВА)

Valerii Dreshpak

Анотація


В статті розглянуто умови формування жанрових моделей місцевих газет України. Подано авторську інтерпретацію поняття «жанрова модель газети». На матеріалі моніторингу місцевих газет Дніпра та Харкова розроблено та здійснено порівняння їх жанрових моделей. Встановлено наявність регіональних особливостей жанрових моделей газет.

Ключові слова: жанр, газета, жанрова модель, жанрова структура засобів масової інформації, жанрологія.


Повний текст:

PDF

Посилання


Василенко М. К. Динаміка розвитку інформаційних та аналітичних жанрів в українській пресі : монографія / М. К. Василенко. К. : Ін-т журналістики КНУ ім. Тараса Шевченка, 2006. 238 с.

Василенко М. К. Динаміка розвитку інформаційних та аналітичних жанрів в українській пресі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філол.н.; 10.01.08 – журналістика / Василенко Микита Кімович. Київ, 2007. 36 с.

Гиссен Г.В. Медиаадекватное публицирование. Содержание, концепция публикаций и презентаций / Ганс В. Гиссен; пер с нем. С.С. Димитров. Х. : Гуманитарный Центр, 2012. 248 с.

Голік О. В. Взаємокореляція та взаємозбагачення жанрів: новітні тенденції розвитку журналістської творчості / Голік Оксана Василівна : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук із соц. комунікацій; 27.00.04 – теорія та історія журналістики. Київ, 2009. 20 с.

Дяченко М. Д. Преса запорізького регіону другої половини XX ст. – початку XXI ст.: типологія, характеристика, жанрові домінанти : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук із соц. комунікацій; 27.00.04 – теорія та історія журналістики / Дяченко Марія Дмитрівна. Запоріжжя, 2010. 20 с.

Інститут демократії імені Пилипа Орлика: Звіти. – Режим доступу : http://idpo.org.ua/reports

Клименко Н. Жанрово-стильові репрезентації політичного контенту в текстах української періодики / Наталя Клименко // Стиль і текст. 2013. Вип.14. С. 184–193.

Лопатіна В. Розтікання жанрів в українській пресі / В. Лопатіна // Вісник Львівського університету. Серія журналістика. 2012. Вип. 33. С. 181–187.

Риженко Л. М. Видозміни жанрових моделей друкованих ЗМІ / Л. М. Риженко // Держава та регіони. Серія: Соціальні комунікації. 2016. №1 (25). С. 122–125.

Тертычный А. Жанры периодической печати : учеб. пособ. / А. А. Тертычный. М. : Аспект Пресс, 2000. 312 с.

Шутяк Л. М. «Новий журналізм» у медійному дискурсі України: ґенеза та жанрово-стилістичні ознаки / Шутяк Лілія Мар’янівна : дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук із соц. комунікацій; 27.00.04 – теорія та історія журналістики. Дніп­ро, 2015. 216 с.

Melo de J. M., Assis de F. Journalistic genres and formats: a classification model // Intercom RBCC. São Paulo, 2016. v.39, n.1. рp. 39–54.
DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vjo.2019.45.10000

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.