№ 51 (2009)

Випуск 51

Зміст

Огляди

N. Salyha
PDF

Біофізика

O. Grygorieva, M. Berezovska
PDF

Біохімія

H. Antonyak, L. Biletska
PDF
H. Falfushynska, L. Gnatyshyna, Kh. Pryidun, O. Dedourge-Geffard, O. Stoliar, A. Geffard
L. Datsyuk, Yu. Peretyatko, U. Staranko, N. Sybirna
PDF

Генетика

O. Uvayeva
PDF
G. Chebotar, S. Chebotar, A. Khokhlov, I. Motsnyy, Yu. Sіvolap
PDF
V. Rishko, O. Poberezhnyk, M. Kucherenko, N. Holub, D. Maksymiv, Ya. Chernyk
PDF

Екологія

O. Мikheyev
PDF
V. Samokhvalova, V. Voron
PDF
R. Fluent
PDF
U. Kopytko
PDF
Yu. Zizda
PDF
M. Kushynska
PDF
O. Havrylyuk, T. Mykitchak
PDF
V. Solodkyi, Y. Tsaryk
PDF

Зоологія

F. Kurtyak
PDF
I. Shydlovskyy
PDF
A. Leichenko (Bogachova)
PDF
A. Vlaschenko
PDF
I. Zagorodniuk
PDF

Мікробіологія

S. Lavryk, S. Hnatush
PDF
Ya. Kolisnyk, N. Scherbak, A. Formus
PDF
A. Halushka, S. Gudz
PDF

Фізіологія людини і тварин

O. Buchko, R. Iskra
PDF
B. Lisovsky
PDF
O. Moravska, S. Vovk
PDF
A. Shkuropat
PDF
I. Kotsan, A. Morenko, T. Vladуchko
PDF

Фізіологія рослин

N. Khromykh
PDF
A. Rossіhina
PDF