№ 57 (2011)

Випуск 57

Зміст

Огляди

N. Stetsula
PDF
N. Stelmashchuk, A. Stadnychenko
PDF

Біотехнологія

N. Ivanova
PDF
T. Gren, B. Ostash, Y. Hrubskyy, M. Lopatniuk, V. Fedorenko

Біофізика

H. Yaremkevych, I. Polischuk, I. Polischuk, S. Mandzynets, S. Mandzynets, V. Lubenec, M. Bura, V. Novikov, M. Bura, V. Novikov, D. Sanagurskyi, D. Sanagurskyi, V. Lubenec
PDF

Біохімія

R. Iskra
PDF
N. Kuzmina, D. Ostapiv
PDF
U. Staranko, L. Datsyuk, A. Yalanecky, V. Gerzhykova, V. Mizin, N. Sybirnа
PDF
A. Gnatush, V. Drel, N. Sybirna

Ботаніка

M. Hrytsyna
PDF
N. Pirogov
PDF
O. Borysova, V. Honcharenko
PDF

Генетика

Yu. Shalovylo, Ya. Chernyk, R. Bilyy, N. Holub
PDF
N. Matiytsiv, I. Mohylyak, Ya. Chernyk
PDF

Екологія

N. Dzhura
PDF
B. Ostash, T. Gren, S. Beshley, V. Baranov, V. Fedorenko
PDF
M. Vinichuk
PDF
A. Zimaroeva
PDF
S. Beshley, V. Baranov, V. Kozlovsky, M. Kozlovsky
PDF
N. Kokar
PDF
T. Kutheryb
PDF
A. Parfenyuk
PDF
L. Andruschenko, N. Romanyuk, V. Коzlovskyy
PDF

Зоологія

O. Zhytova
PDF
L. Konstantynenko
PDF
A. Romaniuk
PDF

Мікробіологія

G. Burtseva, S. Danylenko, N. Kigel, Ya. Zhukova
PDF
O. Vasyliv, S. Hnatush

Фізіологія людини і тварин

E. Gorohovskiy, J. Eshchenko, V. Bovt, V. Eshchenko
PDF
O. Grinchenko, P. Yanchuk
PDF

Фізіологія рослин

O. Pankova
PDF
M. Golikova
PDF
V. Lashko, A. Rossihina
PDF