ВПЛИВ ВИКИДІВ КОКСОХІМІЧНОГО ВИРОБНИЦТВА НА ДИНАМІКУ ВМІСТУ РОЗЧИННИХ ВУГЛЕВОДІВ У ОДНОРІЧНИХ ПАГОНАХ ДЕРЕВНИХ РОСЛИН

T. Iusypiva

Анотація


Досліджено дію полікомпонентного забруднення середовища (NOх, СО, SO2, H2S, NH3, феноли, завислі частки) на динаміку розчинних вуглеводів у однорічних пагонах Salix alba L. та Robinia pseudoacacia L. за умов Придніпровського регіону. З’ясовано, що за умов хронічного впливу на рослини промислових викидів коксохімічного виробництва динаміка вмісту розчинних вуглеводів у однорічних пагонах досліджених об’єктів не відрізняється від контрольних рослин. Виявлено, що техногенні умови зростання спричиняють кількісні зміни у накопиченні суми цукрів у пагонах. Показано, що у обох деревних порід за дії полікомпонентного забруднення середовища концентрація моносахаридів і сахарози значно зменшується, але більшою мірою – у S. alba. Запропоновано використовувати показники вуглеводного обміну як інформативні тест-параметри у моніторингових дослідженнях полікомпонентного забруднення середовища NOx, СО, SO2, H2S, NH3, фенолами і завислими частками (тест-об’єкт S. alba).


Повний текст:

PDF

Посилання


Bezsonova V. P., Dubova O. V. Zminy vmistu vuhlevodiv u pahonakh troiand v umovakh zabrudnennia navkolyshnoho seredovyshcha // Ukr. botan. zhurnal. 1995. T. 52. № 1. S. 97–103.

Bezsonova V. P., Yusypiva T. I. Vplyv SO2 i vazhkykh metaliv na metabolizm nestrukturnykh vuhlevodiv v koreniakh siiantsiv derevnykh roslyn // Ukr. botan. zhurnal. 1998. T. 55. № 4. S. 389–397.

Bessonova V. P. Otsinka funktsionalnoho stanu derevnykh roslyn urbafitotsenozu za zminamy vuhlevodnoho obminu // Roslyny ta urbanizatsiia: materialy II Mizhnar. nauk.-prakt. konf. Dnipropetrovsk, 2011. S. 48–52.

Bessonova V. P., Yusypiva T. I. Dynamika nestrukturnykh vuhlevodiv u lystkakh samosivu derevnykh roslyn v umovakh promyslovykh emisii SO2 ta NO2 // Pytannia bioindykatsii ta ekolohii. Zaporizhzhia: ZDU, 2006. Vyp. 11. № 2. S. 70–77.

Bilchuk V. S., Shupranova L. V. Osoblyvosti nakopychennia nestrukturnykh vuhlevodiv u pahonakh riznykh vydiv rodu Acer v umovakh koksokhimichnoho vyrobnytstva // Visn. Dnipropetr. un-tu. Biolohiia. Ekolohiia. 2005. Vyp. 2. T. 4. S. 19–24.

Voloshyn P. L. Akatsiia bila v kulturakh na Pravoberezhnii chastyni Tsentralnoho stepu // Lisovyi zhurnal. 1994. № 5. S. 21.

Hrytsai Z. V., Yusypiva T. I. Vplyv promyslovykh vykydiv koksokhimichnoho pidpryiemstva na vmist vuhlevodiv ta zhyriv u lystkakh derevnykh roslyn // Pytannia bioindykatsii ta ekolohii. 2004. Vyp. 9. № 2. S. 97–107.

Ekolohichnyi pasport Dnipropetrovskoi oblasti (2011 r.) // http://www.menr.gov.ua

Zaitseva I. O., Dolhova L. H. Fizioloho-biokhimichni osnovy introduktsii derevnykh roslyn u stepovomu Prydniprovi. Dnipropetrovsk: Vyd-vo DNU, 2010. 388 s.

Ivanchenko O. Ie., Bessonova V. P. Analiz dendroflory Molodizhnoho parku m. Dnipropetrovsk // Biolohiia ta ekolohiia. 2015. T. 1. № 1. S. 20–31.

Kolupaiev Yu. Ie. Stresovi reaktsii roslyn (molekuliarno-klitynnyi riven). Kh., 2001. 173 s.

Kosakivska I. V. Fizioloho-biokhimichni osnovy adaptatsii roslyn do stresiv. K.: Stal, 2003. 192 s.

Kretovych V. L. Byokhymyia rastenyi. M.: Vysshaia shkola, 1980. 445 s.

Kulahyn A. Iu. Yvy: tekhnohenez y problemy optymyzatsyy narushennykh landshaftov. Ufa: Hylem, 1998. 193 s.

Kucheriavyi V. P. Ozelenennia naselenykh mists. Lviv: Svit, 2008. 455 c.

Misto Dnipropetrovsk: vnesennia zmin do heneralnoho planu rozvytku mista. K., 2015. 62 s.

Musiienko M. M. Ekolohiia roslyn: pidruchnyk. K.: Lybid, 2006. 432 s.

Nazaruk M., Zhuk Yu. Zeleni zony malykh ta serednikh mist Lvivskoi oblasti: suchasnyi stan ta problemy funktsionuvannia // Fizychna heohrafiia ta heomorfolohiia. 2013. Vyp. 1(69). S. 54–62.

Nikolaichuk V. I., Belchhazi V. I. Fiziolohiia i biokhimiia roslyn. Uzhhorod: Vyd-vo Uzhhorod. un-tu, 2005. 192 s.

Poliakov A. K., Maliuhyn Y. E., Tarabryn V. P., Korolev V. V. Drevesnye nasazhdenyia v optymyzatsyy tekhnohennoi y rekreatsyonnoi sredy. K.: Nauk. dumka, 1992. 171 s.

Pochynok Kh. N. Vyznachennia hliukozy, fruktozy ta sakharozy v roslynakh z odniiei navazhky / Tsyt. za: Bessonova V. P. Metody fitoindykatsii v otsintsi ekolohichnoho stanu dovkillia: navch. posib. z velykoho praktykumu. Ch. I. Zaporizhzhia: ZDU, 2001. 196 s.

ekolohycheskyi pasport horoda Dnepropetrovska / obshch. red. V.A. Pavlov; Upravlenye po ekolohyy Dnepropetrovskoho horsoveta. Dnepropetrovsk: UkO YMA-press, 2000. 111 s.

Chernikova O. V. Vplyv promyslovoho zabrudnennia na vmist tsukriv u lystkakh roslyn rodu Spiraea L. // Nauk. visn. Chernivets. un-tu. Ser. biol. 2008. Vyp. 416. S. 65–68.

Yusypiva T. I., Koval Yu. P. Spivvidnoshennia riznykh form nestrukturnykh vuhlevodiv u pahonakh lyp (Tilia L.) v umovakh tekhnohenezu // Kliuchovy vprosy v svremennata nauka: Materyaly za 8-a Mezhdunar. nauch. prakt. konf. 2012. T. 28. Byolohyy. Selsko stopanstvo. Sofyia: «Bial HRAD-BH» OOD, 2012. S. 3–7.
DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vlubs.2017.76.25

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.