ЕКОЛОГІЧНІ НАСЛІДКИ ДОВГОТРИВАЛОГО НАФТОВИДОБУТКУ НА СТАРОСАМБІРСЬКОМУ РОДОВИЩІ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

N. Dzhura, I. Podan

Анотація


Вивчено вплив тривалого нафтовидобутку на ґрунт і рослинний покрив Старосамбірського нафтового родовища (СНР). Об’єктом досліджень були ділянки нафтових свердловин №№ 60, 65, 76 Старосамбірського родовища. Контролем вважали умовно чистий ґрунт без нафти. Проаналізовано температурний режим, кислотність і фітотоксичність цих ґрунтів. Встановлено видовий склад рослин досліджуваної території з подальшою перспективою відбору стійких видів для використання у фіторемедіаційних технологіях. Підтверджено, що нафтозабруднені ґрунти мали вищу температуру, порівняно із контролем. Рослинний покрив запобігав перегріванню ґрунтів – температура на ділянках за участю рослин була нижчою в середньому на 3–5 °С. Встановлено ступінь забруднення у досліджуваних пробах ґрунту СНР: Свердловина № 60 – максимальний рівень токсичності, дуже сильне забруднення; Свердловина № 65 – високий рівень токсичності, сильне забруднення; Свердловина № 76 – рівень токсичності вище середнього, середнє забруднення. Проведені дослідження дають змогу зробити висновок, що ґрунти в регіоні потребують детального дослідження і впровадження заходів, які забезпечили би поліпшення їхнього якісного стану, зокрема, визначення оптимальних умов для проведення фіторемедіації.


Повний текст:

PDF

Посилання


Atramentova L. O., Utievska O. M. Biometriia. Kh.: Ranok, 2007. 176 s.

Horova A., Kulyna S. Otsinka toksychnosti gruntiv Chervonohradskoho hirnychopromyslovoho raionu za dopomohoiu rostovoho testu // Visn. Lviv. un-tu. Ser. biol. 2008. Vyp. 48. S. 189–194.

Horova A. I., Pavlychenko A. V., Borysovska O. O. Metodyka vyznachennia toksychnosti gruntiv za dopomohoiu rostovoho testu. Dnipropetrovsk: NHU, 2004. 26 s.

Horon M. Z., Dzhura N. M., Romaniuk O. I. ta in. Fitotestuvannia yak ekspres-metod otsinky toksychnosti naftozabrudnenykh gruntiv // Visn. Lviv. un-tu. Ser. biol. 2012. Vyp. 58. S. 185–192.

HOST 17.4.3.04-85 Okhrana pryrody. Pochvy. Obshchye trebovanyia k kontroliu y okhrane ot zahriaznenyia.

Hubachov O. I. Osoblyvosti vykorystannia roslyn dlia biotestuvannia gruntiv z metoiu vyznachennia rivnia ekolohichnoi bezpeky promyslovykh terytorii // Nauk. visn. KUEITU. Novi tekhnolohii. 2010. № 3 (29). S. 164–171.

Dzhura N. M. Mozhlyvosti vykorystannia roslynnykh test-system dlia biomonitorynhu naftozabrudnenykh gruntiv // Biolohichni Studii / Studia Biologica. 2011. T. 5/№3. S. 183–196.

Zastosuvannia roslynnykh test-system dlia otsinky kombinovanoi dii faktoriv riznoi pryrody / D.M. Hrodzynskyi, Yu.V Shylina, N.K. Kutsokon [ta in.]. K.: Fitosotsiotsentr, 2006. 60 s.

Kyreeva N. A., Myftakhova A. M., Kuziakhmetov H. H. Rost y razvytye sornykh rastenyi v uslovyiakh tekhnohennoho zahriaznenyia pochvy // Vestn. Bashkyr. un-ta. 2001. № 1. S. 32–34.

Klimova N. Deiaki pytannia metodyky otsinky stanu zabrudnennia gruntiv unaslidok naftohazovydobutku // Visn. Lviv. un-tu. Ser. heohr. 2006. Vyp. 33. S. 144–151.

Kontseptsiia ekolohichnoho normuvannia dopustymoho antropohennoho navantazhennia na gruntovyi pokryv / za red. d.s-h.n., prof. S.A. Baliuka, d.t.n., prof. M.I. Romashchenka. K.: Ahrarna nauka, 2004. 34 s.

Kucherenko M. Ie., Babeniuk Yu. D., Voitsitskyi V. M. Suchasni metody biokhimichnykh doslidzhen. K.: Ukrsotsiotsentr, 2001. 424 s.

Metody biolohichnykh ta ahrokhimichnykh doslidzhen roslyn i gruntiv / Z.M. Hrytsaienko, A.O. Hrytsaienko, V.P. Karpenko. K.: ZAT Nichlava, 2003. 320 s.

Nazarenko I. I., Polchyna S. M., Nikorych V. A. Hruntoznavstvo. Chernivtsi: Knyha – KhKhI, 2004. 400 s.

Nazymko V. V., Kostenko V. K., Nazymko O. I. ta in. Gruntoznavstvo: navch. posib. dlia stud. ekoloh. spetsialnostei. Donetsk, 2008. 198 s.

Opredelytel vysshykh rastenyi Ukrayny / pod red. D.N. Dobrochaeva, M.Y. Kotova [y dr.]. K.: Nauk. dumka, 1987. 548 s.

Pykovskyi Yu. Y., Hennadyev A. N., Chernianskyi S. S. y dr. Problema dyahnostyky y normyrovanyia zahriaznenyia pochv neftiu y nefteproduktamy // Pochvovedenye. 2003. № 9. S. 1132–1140.

Podan I., Dzhura N., Resler I. Vyvchennia roslynnoho pokryvu Starosambirskoho naftovoho rodovyshcha // Molod i postup biolohii: Kh Mizhnar. nauk. konf. studentiv ta aspirantiv: zb. tez. 8–11 kvitnia 2014 r. Lviv: SPOLOM, 2014. S. 120–121.

Prohrama rozvytku vydobutku nafty i hazu pidpryiemstvamy VAT "Ukrnafta" do 2010 r.: Zvit TsNDL VAT "Ukrnafta"; Kuper I.M. Ivano-Frankivsk, 2000. doh. 00/02.

Protsko Ya. I. Vplyv nafty ta naftoproduktiv na gruntovyi pokryv // Visn. Poltav. derzh. ahrar. akademii. 2010. № 2. S. 189–191.

Rudenko S. S., Kostyshyn S. S., Morozova T. V. Zahalna ekolohiia: prakt. kurs: navch. posib. Ch. 1, 2. Chernivtsi: Ruta, 2003. 320 s.

Tsaitler M. I. Vidnovlennia roslynnoho pokryvu i zminy struktury tsenopopuliatsii travianykh roslyn na naftozabrudnenykh terytoriiakh Boryslavskoho naftovoho rodovyshcha: avtoref. dys. … kand. biol. nauk: 03.00.16. Dnipropetrovsk, 2001. 16 s.

Tsaitler M. I. Ekolohichni naslidky dovhotryvaloho naftovydobutku na Boryslavskomu naftovomu rodovyshchi // Pratsi NTSh. (Ekolohichni problemy Lvivshchyny). Lviv, 2000. № 7. S. 84–90.

Shevchyk L. Z. Ekolohichna otsinka ta fitoremediatsiia naftozabrudnenykh gruntiv: avtoref. dys. … kand. biol. nauk: 03.00.16. Dnipro, 2017. 23 s.

Pavlychenko A., Kovalenko A. The investigation of rock dumps influence to the levels of heavy metals contamination of soil // Mining of Mineral Deposits. Leiden, The Netherlands: CRC Press / Balkema, 2013. R. 237–238.

Gorova A., Pavlychenko A., Kulyna S. Ecological problems of post-industrial mining areas // Geomechanical processes during underground mining. Leiden, The Netherlands: CRC Press / Balkema: 2012. R. 35–40.

Banks M., Schultz K. Comparison of plants for germination toxicity tests in petroleum contaminated soil // Water Air Soil Pollut. 2005. Vol. 167. P. 211–219. https://doi.org/10.1007/s11270-005-8553-4

Grant W. Higher plant assays for the detection of the chromosomal aberration and gene mutation – a brif historical background on their use for screening and monitoring enviromental chemicalls // Mutat. Res. 1999. N 426. P. 107–112. https://doi.org/10.1016/S0027-5107(99)00050-0

Ziółkowska A., Wyszkowski M. Toxicity of petroleum substances to microorganisms and plants // Ecol. Shem. Eng. 2010. Vol. 17. N 1. P. 73–82.
DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vlubs.2017.76.15

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.