ПРОЦЕСИ ПЕРЕКИСНОГО ОКИСНЕННЯ ЛІПІДІВ У ЗАРОДКАХ В’ЮНА ЗА ДІЇ ПОХІДНОГО ПОЛІЕТИЛЕНГЛІКОЛЮ

V. Mazur, Y. Zdvizhkov, S. Mandzynets, M. Bura, O. Zaichenko

Анотація


Досліджено зміни у перебігу процесів перекисного окиснення ліпідів у зародкових клітинах в’юна упродовж раннього розвитку за наявності наночастинок, синтезованих на основі похідних поліетиленгліколю. Встановлено, що наявність даних наночастинок у середовищі інкубації зародків в’юна веде до неоднозначних змін рівня вільного перекисного окиснення ліпідів у плазматичних мембранах. Додавання 1 нмоль/л нанорозмірного полімеру в середовищі інкубації призводило до збільшення рівня ТБК-позитивних продуктів окиснення ліпідів удвічі вже на першу годину розвитку (2 бластомери). Підвищений вміст ТБК-продуктів зберігався і на подальших досліджуваних стадіях розвитку зародків. Зменшення концентрації нанополімеру в середовищі інкубації до 0,01 пмоль/л викликало періодичні зміни вмісту ТБК-позитивних продуктів. На стадії 64 бластомерів виявлено максимальний вміст ТБК-продуктів, а на стадії 8 поділу – зниження їхнього вмісту з подальшим зростанням на останній стадії синхронних поділів. Ймовірно, досліджуваний нанорозмірний полімер здатен проникати крізь плазматичну мембрану та викликати захисну реакцію шляхом інтенсифікації перекисного окиснення ліпідів зародків.


Повний текст:

PDF

Посилання


Bahdai A., Zdvizhkov Yu., Mandzynets S., Bura M. Morfolohichni aspekty vplyvu novosyntezovanykh polimeriv na rozvytok zarodkiv ta lychynok viuna uprodovzh rannoho embriohenezu // Visn. Lviv. un-tu. Ser. biol. 2014. Vyp. 68. S. 69–77.

Boiko N. M., Kliuchivska O. Iu., Kobylinska L. I. ta in. Zhyttiezdatnist i morfolohiia pukhlynnykh klityn za dii pokhidnykh 4-tiazolidynonovoho riadu, immobilizovanykh na nanorozmirnomu polimernomu nosiievi // Biotechnologia Acta. 2015. T. 8. № 1. S. 39–48.

Bura M. V., Mandzynets S. M. Yssledovanye deistvyia lazernoho yzluchenyia na fermentatyvnuiu aktyvnost Na+, K+-nasosa zarodyshei viuna // Lomonosov-2009: materyaly dokladov XVI Mezhdunar. nauch. konf. studentov, aspyrantov y molodykh uchёnykh (Moskva, Rossyia, 14–17 aprelia 2009). [elektronnyi resurs]. M.: Yzd-vo MHU; SP "MySL", 2009. C. 8–9.

Vladymyrov Yu. A., Archakov A. Y. Perekysnoe okyslenye lypydov v byolohycheskykh membranakh. M.: Nauka, 1972. 252 c.

Hoida O. A. Byofyzycheskye aspekty ranneho ontoheneza zhyvotnykh. K.: Nauk. dumka, 1993. 224 s.

Hoida O. A., Kusen S. I., Mukalov Y. O. Yssledovanye fosfolypydov v embryoheneze viuna (Misgurnus fossilis (L.)) // Ukr. byokhym. zhurnal. 1975. T. 47. S. 370–373.

Honcharuk Ye. H. Vilnoradykalne okysnennia yak universalnyi nespetsyfichnyi mekhanizm poshkodzhuiuchoi dii shkidlyvykh chynnykiv dovkillia (ohliad literatury ta vlasnykh doslidzhen) // Zhurnal akad. med. nauk Ukrainy. 2004. T. 10. № 1. S. 131–150.

Zdvizhkov Yu. S., Mandzynets S. M., Riabtseva A. O. ta in. Vplyv novosyntezovanoho polietylenhlikolevmisnoho nosiia na zminy aktyvnosti Na+, K+-ATF-azy zarodkiv viuna uprodovzh rannoho embriohenezu // Visn. Kharkiv. un-tu. Ser. biofiz. 2013. Vyp. 30 (2). S. 42–52.

Mukalov Y. O., Hoida O. A., Kusen S. I. Perekysnoe okyslenye lypydov na rannykh etapakh razvytyia viuna // Ukr. byokhym. zhurnal. 1980. T. 52 (4). S. 473–477.

Murzyna S. A., Nefedova Z. A., Ruokolainen T. R. y dr. Dynamyka soderzhanyia lypydov v protsesse ranneho razvytyia presnovodnoho lososia Salmo salar L. // Ontohenez. 2009. T. 40. № 3. S. 208–214.

Riabtseva A., Mitina N., Havryliuk D. ta in. Nanorozmirni systemy dostavky protyrakovykh preparativ, immobilizovanykh na polietylenhlikolvmisnomu polimernomu nosii // Visn. Nats. un-tu «Lvivska politekhnika». Khimiia, tekhnolohiia rechovyn ta yikh zastosuvannia. 2012. № 726. S. 377–383.

Riabtseva A., Ostapchuk Yu., Mitina N. ta in. Polietylenhlikolvmisni olihomerni nosii ta nanorozmirni systemy dostavky antymikrobnykh rechovyn na yikh osnovi. Khimiia, tekhnolohiia rechovyn ta yikh zastosuvannia // Visn. Nats. un-tu «Lvivska politekhnika». 2011. № 700. S. 367–373.

Sokolov V. S., Churakova T. D., Bulhakov V. H. y dr. Yssledovanye mekhanyzmov deistvyia produktov perekysnoho okyslenyia lypydov na pronytsaemost bysloinykh lypydnykh membran // Byofyzyka. 1981. T. 26. № 1. S. 147–149.

Tarnovska A. V. Perekysne okysnennia lipidiv u zarodkakh viuna za vplyvu ftorkhinoloniv, ioniv kaltsiiu ta mahniiu: Avtoref. dys. ... kand. biol. nauk. Lviv, 2005. 16 s.

Tymyrbulaev R. R., Seleznev E. Y. Metod povyshenyia yntensyvnosty svobodnoradykalnoho okyslenyia lypydosoderzhashchykh komponentov krovy y eho dyahnostycheskoe znachenye // Lab. delo. 1981. № 4. S. 209–211.

Tselevych M. V., Mandzynets S. M., Sanahurskyi D. I. Na+, K+-ATF-azna aktyvnist membran zarodkiv viuna Misqurnus fossilis L. pry dii antybiotykiv // Fiziol. zhurnal. 2004. T. 50. № 5. S. 64–68.

Chernyshev V. Y., Ysuev A. R. O roly svobodnoradykalnykh reaktsyi v protsesakh embryonalnoho razvytyia viuna Misgurnus fossilis (L). // Vopr. ykhtyolohyy. 1978. T. 18. №1 (108). S. 117–130.

Akhgari M., Abdollahi M., Kebryaeezadeh A. et al. Biochemical evidence for free radical induced lipid peroxidation as a mechanism for subchronic toxicity of malathion in blood and liver of rats // Hum. Exp. Toxicol. 2003. Vol. 22. P. 205–211. https://doi.org/10.1191/0960327103ht346oa

Caruthers S. D., Wickline S. A., Lanza G. M. Nanotechnological applications in medicine // Curr. Opin. Biotechnol. 2007. Vol. 18. N 1. P. 26–30. https://doi.org/10.1016/j.copbio.2007.01.006

Cho K., Wang X., Nie S. et al.Therapeutic nanoparticles for drugd elivery in cancer // Clin. Cancer Res. 2008. Vol. 14. N 5. R. 1310–1316.

Ebbesen M., Jensen T. G. Nanomedicine: techniques, potentials, and ethical implications // J. Biomed. Biotechnol. 2006. Vol. 5. P. 1–11. https://doi.org/10.1155/JBB/2006/51516

Euliss L. E., DuPont J. A., Gratton S. et al. Imparting size, shape, and composition control of materials for nanomedicine // Chem. Soc. Rev. 2006. Vol. 35. N 11. P. 1095–1104. https://doi.org/10.1039/b600913c

Jones M. C., Leroux J. C. Polymeric micelles – a new generation of colloidal drug carriers // Eur. J. Pharm. Biopharm.1999. N 48. R. 101–111.

Kagan V. E. Lipid Peroxidation in Biomembranes. Florida: CRC. Boca Raton. 1988. P. 1–183.

Lee W.-M., Ha S.-W., Yang C.-Y. et al. Effect of fluorescent silica nanoparticles in embryo and larva of Oryzias latipes: Sonic effect in nanoparticle dispersion // Chemosphere. 2011. Vol. 82. P. 451–459. https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2010.09.055

Lowry O. H., Rosebrough N. G., Farr A. L., Randall R. C. Protein measurement with the Folin phenol reagent // J. Biol. Chem. 1951. Vol. 193. N 1. R. 265–275.

Lukyanova O. N., Khotimchenko Y. S. Lipid peroxidation in organs of the scallop Mizuhopecten yessoensis and sea-urchin Strongylocentrotus intermedius during the reproductive cycle // Comparative Biochemistry and Physiology – B Biochemistry and Molecular Biology. 1995. Vol. 110 (2). P. 371–377. https://doi.org/10.1016/0305-0491(94)00154-M

Lukyanova O. N., Annikova L. V., Deridovich I. I. Lipid peroxidation in embryos and larvae of the sea urchin Strongylocentrotus intermedius // J. Evol. Biochem. Physiol. 2000. Vol. 36. No 2. P. 118–122. https://doi.org/10.1007/BF02754323

Murzina S. A., Nefedova Z. A., Pekkoeva S. N. et al. Age-specific lipid and fatty acid profiles of atlantic salmon juveniles in the Varzuga river // Int. J. Mol. Sci. 2016. P. 1050. https://doi.org/10.3390/ijms17071050

Peters L. D., Livingstone D. R. Antioxidant enzyme activities in embryologic and early larval stages of turbot // J. Fish Biol. 1996. Vol. 49. N 5. P. 986–997. https://doi.org/10.1111/j.1095-8649.1996.tb00095.x

Rudneva-Titova I. I. Formation of antioxidant system in early ontogenesis of marine animals // Uspekhi Sovr. Biol. 1997. Vol. 117. No. 3. P. 390–397.

Stubb J. Controlling radical reactions // Monthly Nature. 1994. Vol. 2. N 8. P. 33. https://doi.org/10.1038/370502a0

Tsunekage T., Ricklefs R. E. Increased lipid peroxidation occurs during development in Japanese quail (Coturnix japonica) embryos // Br. Poult. Sci. 2015. Vol. 56 (2). P. 262–266. https://doi.org/10.1080/00071668.2014.994592

Videla L. A. Energy metabolism, thyroid calorigenesis, and oxidative stress: functional and cytotoxic consequences // Redox Rep. 2000. Vol. 5. P. 265–275. https://doi.org/10.1179/135100000101535807

Winston G. W., DiGiulio R. T. Prooxidant and Antioxidant Mechanisms in Aquatic Organisms // Aquat. Toxicol. 1991. Vol. 19. P. 137–161. https://doi.org/10.1016/0166-445X(91)90033-6
DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vlubs.2017.76.02

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.