ССАВЦІ РЯДУ CARNIVORA В ОСТЕОЛОГІЧНІЙ КОЛЕКЦІЇ ЗООЛОГІЧНОГО МУЗЕЮ ЛУГАНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

S. Filipenko

Анотація


Впорядковано повний каталог остеологічної колекції ссавців ряду Carnivora Зоологічного музею Луганського національного університету (ЗМЛГ). Колекція налічує 76 зразків черепів хижих ссавців, що представлені 14 видами з 11 родів і 4 родин ряду Carnivora. Здійснено повний аналіз колекції з описом найцінніших зразків. У колекції ЗМЛГ зберігається 18 зразків 6 видів, занесених до Червоної книги України (2009) та 5 видів (з 7 наявних), які відносять до складу раритетної теріофауни Луганщини. Найповніше в цій колекції репрезентована родина Mustelidae – 43 зразки 9 видів; найменш представлена в колекції родина Felidae – 1 зразок. Серед видів найбільше представлений колекційними зразками вид Vulpes vulpes – загалом є 19 зразків. Проведено порівняння обсягу дослідженої колекції з колекціями провідних зоологічних музеїв України. Показано, що кілька видів із колекції ЗМЛГ дуже добре доповнюють загальну вибірку з усіх музеїв. За часткою у загальній вибірці окремі види хижих із колекції ЗМЛГ становлять вагому величину: Neovison vison (71 %), Vormela peregusna (40 %), Lutra lutra (14 %), Nyctereutes procyonoides (14 % від загальної вибірки).


Повний текст:

PDF

Посилання


Vetrov V. V., Kondratenko A. V. Osobennosty pytanyia fylyna (Bubo bubo) v Luhanskoi oblasty (Vostochnaia Ukrayna) // Vestn. zoolohyy. 2002. T. 36. № 6. S. 31–38.

Zahorodniuk Y. V. Zoolohycheskyi muzei Luhanskoho natsyonalnoho unyversyteta: ystoryia, nauchnaia y obrazovatelnaia tsennost // Yzvestyia muzeinoho fonda ym. A.A. Braunera. Odessa. 2009. T. 6. № 4. S. 1–8.

Zahorodniuk I., Korobchenko M. Rarytetna teriofauna skhidnoi Ukrainy: yii sklad i poshyrennia ridkisnykh vydiv // Rarytetna teriofauna ta yii okhorona. Luhansk, 2008. S. 107–156. (Pratsi Teriolohichnoi Shkoly. Vyp. 9).

Zahorodniuk I. V., Yemelianov I. H. Taksonomiia i nomenklatura ssavtsiv Ukrainy // Visn. Natsionalnoho naukovo-pryrodnychoho muzeiu. 2012. T. 10. S. 5–30.

Zahorodniuk I., Shydlovskyi I. Akronimy nazv naibilshykh zoolohichnykh kolektsii Ukrainy pry poznachenniakh zrazkiv // Zoolohichni kolektsii ta muzei / Natsionalnyi naukovo-pryrodnychyi muzei NAN Ukrainy. Kyiv, 2014. S. 33–43. ISBN 978-966-02-7388-7.

Zatushevskyi A. T., Shydlovskyi I. V., Zakala O. S. ta in. Kataloh kolektsii ssavtsiv Zoolohichnoho muzeiu Lvivskoho natsionalnoho universytetu imeni Ivana Franka. Lviv: Vyd. tsentr LNU im. I. Franka, 2010. 442 s. ISBN 978-966-613-980-4.

Kolesnykov M., Kondratenko A. Sovremennoe sostoianye populiatsyi redkykh khyshchnykh mlekopytaiushchykh semeistva Mustelidae na Yuho-vostoke Ukrayny // Uchenye zapysky Tavrych. nats. un-ta ym. V.Y. Vernadskoho. Ser. «Byolohyia, khymyia». 2004. T. 17 (56). № 2. S. 121–129.

Panchenko S. H. Metodycheskye ukazanyia v pomoshch studentam-zaochnykam heohrafycheskoho otdelenyia y uchyteliam heohrafyy srednykh shkol po yzuchenyiu zooheohrafyy. Voroshylovhrad: VHT Rotaprynt, 1977. 60 s.

Filipenko S. Khrebetni tvaryny Chervonoi knyhy Ukrainy u kolektsii Zoolohichnoho muzeiu LNU im. Tarasa Shevchenka // Zoolohichni kolektsii ta muzei / Natsionalnyi naukovo-pryrodnychyi muzei NAN Ukrainy. K., 2014. S. 90–94. ISBN 978-966-02-7388-7.

Fomin S. Analiz fondiv poikilotermnykh khrebetnykh tvaryn Zoolohichnoho muzeiu Luhanskoho universytetu im. Tarasa Shevchenka // Zoolohichni kolektsii ta muzei / Natsionalnyi naukovo-pryrodnychyi muzei NAN Ukrainy. K., 2014. S. 95–100. ISBN 978-966-02-7388-7.

Chervona knyha Ukrainy. Tvarynnyi svit / za red. I.A. Akimova. K.: Hlobalkonsaltynh, 2009. 600 s. ISBN 978-966-97059-0-7.

Shevchenko L. S. Mlekopytaiushchye. Vyp. 3. Khyshchnye Carnivora, Zaitseobraznye Lagomorpha (dopolnenye) / Kataloh kollektsyi Zoolohycheskoho muzeia NNPM NAN Ukrayny. K.: Zoomuzei NNPM NAN Ukrainy, 2007. 80 s. ISBN 978-966-02-4462-7.

Shydlovskyi I. V. Istoriia muzeinoi spravy ta zoolohichnykh muzeiv universytetiv Ukrainy / za red. Y.V. Tsaryka. Lviv: LNU im. Ivana Franka, 2012. 112 s. (Seriia «Biolohichni studii»). ISBN 978-966-613-940-8.

Mammal species of the world: a taxonomic and geographic reference. Third edition / Ed. D.E. Wilson, D.A. Reeder. Washington, London: Johns Hopkins University Press, 2005. 2142 p. ISBN: 9780801882210.

Zagorodniuk I., Gavrilyuk M., Drebet M. et al. Wildcat (Felis silvestris Schreber, 1777) in Ukraine: modern state of the populations and eastwards expansion of the species // Biolohichni studii / Studia Bilogica. 2014. Vol. 8. N 3. P. 233–254. https://doi.org/10.30970/sbi.0803.372
DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vlubs.2017.75.12

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.