ВПЛИВ Кадмію, ПЛюмбуму і хрому (vi) На аКТИВНіСТЬ еНзИміВ аНТИоКСИдаНТНої СИСТемИ В КЛіТИНах рЯСКИ (LEMNA MINOR L.)

O. Bubys, H. Antonyak

Анотація


У статті наведено результати досліджень впливу кадмію, Плюмбуму та Хрому (VI) на активність ензимів антиоксидантної системи (супероксиддисмутаза, каталаза) в клітинах ряски малої (Lemna minor L.) за культивування рослини в лабораторних умовах. Вміст досліджуваних елементів у середовищі культивування відповідав значенням 1–50 гДк. Установлено, що динаміка ензимної активності в клітинах рослини залежить від концентрації досліджуваних елементів у водному середовищі. За наявності Хрому (VI), кадмію і Плюмбуму в діапазоні концентрацій, відповідно, 1–4 гДк, 1–10 гДк і 1–20 гДк активність антиоксидантних ензимів у клітинах ряски зростає. однак супероксиддисмутазна активність клітин ряски пригнічується за вмісту кадмію і Хрому (VI), відповідно, 50 гДк та 20–50 гДк, а каталазна активність – за вмісту цих елементів, відповідно, 20–50 гДк і 10–50 гДк. Плюмбум у зазначених концентраціях не виявляє інгібувального впливу на активність супероксиддисмутази, а каталазну активність пригнічує за наявності в середовищі на рівні 50 гДк. Загалом толерантність антиоксидантних ензимів у рослинах ряски до впливу досліджуваних елементів зменшувалась у ряді: Плюмбум > Хром (VI) > кадмій. отримані результати свідчать, що стійкість антиоксидантної системи клітин ряски малої до інгібувальної дії кадмію, Плюмбуму та Хрому (VI) може відігравати важливу роль у ремедіаційних властивостях рослини та здатності до акумуляції цих елементів за наявності їх у водному середовищі у значному діапазоні концентрацій.

Ключові слова: ряска, lemna minor L., кадмій, Плюмбум, Хром (VI), гДк, антиоксидантна система, супероксиддисмутаза, каталаза. 


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.