МОХОПОДІБНІ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ: СТРУКТУРНИЙ АНАЛІЗ І ОСОБЛИВОСТІ РЕГІОНАЛЬНО РІДКІСНИХ ВИДІВ

I. Rabyk, I. Danylyk

Анотація


На території Івано-Франківської обл. виявлено 66 видів регіонально рідкісних мохоподібних. Серед них переважають мохи, однак вагомою є частка печіночників. На основі аналізу їхньої таксономічної структури встановлено, що печіночники (відділ Marchantiophyta) належать до 2 класів, 4 порядків, 13 родин, 16 родів, 19 видів; мохи (відділ Bryophyta) – до 3 класів, 12 порядків, 20 родин, 38 родів, 47 видів. За кількістю видів родини мохоподібних розподіляються так: Pottiaceae – 11 видів (16,8 %); Brachytheciaceae – 5 (7,6 %); Cephaloziaceae і Splachnaceae – по 3 (4,6 %), решта родин є оліго- та моновидовими. Переважають мохоподібні, які належать до бореального географічного елементу (27 видів, 41,0 %), на другому місці аридні (11 видів, 16,7 %), на третьому – неморальні (10 видів, 15,1 %). Проведено аналіз екологічних груп мохів і печіночників за типом, хімізмом, вологістю, трофністю й освітленістю субстрату. Виявлено, що найбільше рідкісних видів належить до епігейних геліофітів. За хімізмом субстрату переважають ацидонейтрофіли, які ростуть на субстратах зі значеннями рН від 3 до 7. За трофністю домінують види, що трапляються на відносно багатих на поживні елементи субстратах; за вологістю місцевиростань переважають мезофіти, значною є гігрофітна група видів. Серед рідкісних мохоподібних переважають види з життєвими формами низьких дернинок, які трапляються переважно на ґрунті та скелях. Більшість рідкісних видів з біоморфами плетив, високих дернинок і сланевих килимків приурочена до заболочених ділянок (боліт і берегів водойм), значна частина мохів і печіночників з біоморфами нитчастих та шерехатих килимків і низьких дернинок – до скельних відслонень. Визначено статеві типи видів мохоподібних і наявність у них спеціалізованих органів вегетативного розмноження. Рідкісні види, приурочені до вологих і перезволожених екотопів, є особливо чутливими до будь-яких змін гідротермічних умов.

Ключові слова


мохи; печіночники; таксономічна структура; географічні елементи; екобіоморфологічні групи; рідкісні види

Повний текст:

PDF

Посилання


Барсуков О. О. Нові бріологічні знахідки в НПП «Гуцульщина» / Природоохоронні, історико-культурні та екоосвітні аспекти збалансованого розвитку Українських Карпат: мат. міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 15-й річниці НПП «Гуцульщина». Косів: ПП Павлюк М. Д., 2017. С. 13-17.

Бачурина Г. Ф., Мельничук В. М. Флора мохів Української РСР. Вип.1. К.: Наук. думка, 1987. 180 с.

Бачурина Г. Ф., Мельничук В. М. Флора мохів Української РСР. Вип. 2. К.: Наук. думка, 1988. 180 с.

Бачурина Г. Ф., Мельничук В. М. Флора мохів Української РСР. Вип. 3. К.: Наук. думка, 1989. 176 с.

Бачурина Г. Ф., Мельничук В. М. Флора мохів України. Вип. 4. К.: Академперіодика, 2003. 255 с.

Бойко М. Ф. Раритетні види мохоподібних фізико-географічних рівнинних зон та гірських ландшафтних країн України // Чорноморськ. ботан. журнал. 2010а. 6 (3). С. 94-315.

Бойко М. Ф. Червоний список мохоподібних України. Херсон: Айлант, 2010б. 94 с.

Бойко М. Ф. Анализ бриофлоры степной зоны Европы. К.: Фитосоциоцентр, 1999. 180 с.

Вірченко В. М., Нипорко С. О. Мохоподібні. В кн.: Національний природний парк «Гуцульщина» / [В. В. Пророчук, Ю. П. Стефурак, В. П. Брусак та ін.]; відп. ред. В. В. Пророчук, Ю. П. Стефурак, В. П. Брусак, Л. М. Держипільський. Львів: НВФ "Карти і Атласи", 2013. 408 с.

Вірченко В. М. Нові знахідки рідкісних для України мохоподібних // Укр. ботан. журнал. 2004. 61, N 1. С. 106-110.

Голубець М. А. Екологічний потенціал наземних екосистем. Львів: Поллі, 2003. 180 с.

Данилків І. С., Демків О. Т., Лобачевська О. В., Мамчур З. І. Мохоподібні - Вryophyta // Біорізноманіття Карпатського біосферного заповідника. К., 1997. С. 190-198.

Декларація Ріо-де-Жанейро про навколишнє середовище і розвиток 1992 // Юридична енциклопедія. К.: Українська енциклопедія ім. М. П. Бажана, 1998. Т. 2: Д-Й. 744 с.

Екосистеми лентичних водойм Чорногори (Українські Карпати) / Микітчак Т., Решетило О., Костюк A. [та ін.]. Львів: ЗУКЦ, 2014. 288 с.

Зеров Д. К., Партика Л. Я. Мохоподібні Українських Карпат. К.: Наук. думка, 1975. 232 с.

Зеров Д. К. Флора печіночних і сфагнових мохів України. К.: Наук. думка, 1964. 356 с.

Кулик Т. Г. Материалы по семействам Brachytheciaceae, Entodontaceae, Hypnaceae в бриологическом гербарии // Каталог музейных фондов. сборн. науч. трудов. Львов, 1990. С. 6-25.

Лазаренко А. С. Определитель лиственных мхов Украины. К.: Изд-во АН УССР, 1955. 467 с.

Лазаренко А. С. Основні засади класифікації ареалів листяних мохів Радянського Далекого Сходу // Укр. ботан. журнал. 1956. 13, N 1. C.31-40.

Літопис природи НПП "Гуцульщина". Т. 1. Косів, 2004. 112 с.

Лобачевська О. В. Мохоподібні Українських Карпат // Праці НТШ. Екологічний збірник «Екологічні проблеми Карпатського регіону». Львів: НТШ, 2003. Вип. 12. С. 158-170.

Лобачевська О. В., Рабик І В. Особливості вегетативного розмноження мохоподібних на відвалах сірчаного видобутку // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. біол. Вип. 60. С. 145-155.

Мамчур З. І., Драч Ю. А., Притула С. В., Мамчур А. П. Поширення сфагнових мохів в Українських Карпатах // Проблеми уникнення втрат біорізноманіття Українських Карпат: мат. міжнар. наук. конф., присвяч. 100-річчю від дня народж. проф. К. Малиновського (Львів, 14-15 травня 2020 р.). Львів, 2020. С. 139-142.

Мамчур З., Драч Ю., Чуба М. Рідкісні види мохоподібних високогір'я Українських Карпат: Мармароський і Чорногірський хребти // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. біол. Вип. 80. 2019. С. 118-128.

Мамчур З., Драч Ю., Чуба М., Данилків І. Раритетні види мохоподібних високогір'я Чорногірського масиву (Українські Карпати). Рослинний світ у Червоній книзі України: впровадження Глобальної стратегії збереження рослин: мат. V Міжнар. конф. (Херсон, 25-28 травня 2018 р.). Херсон: ФОП Вишемирський В. С., 2018. С. 121-124.

Медведєва М. О. Конвенція про біологічне різноманіття // Укр. дипломат. енцикл.: у 2-х т. / редкол.: Л. В. Губерський (голова) та ін. К.: Знання України, 2004. Т. 1. 760 с.

Мохи з колекції Рудольфа Вільчека у гербарії Львівського національного університету імені Івана Франка (LW). Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2011. 176 с.

Нипорко С. О., Барсуков О. О., Капець Н. В. Флористичні знахідки мохоподібних, лишайників та ліхенофільних грибів з Національного природного парку «Гуцульщина» // Укр. ботан. журнал. 2018. Т. 75. № 2. С. 179-186. https://doi.org/10.15407/ukrbotj75.02.179

Нипорко С. О. Листостеблові мохи природного заповідника "Горгани" // Укр. ботан. журнал. 2001. 58, № 2. С. 248-255.

Нипорко С. О. Печіночні мохи природного заповідника "Горгани" // Укр. ботан. журнал. 2000. 57, № 2. С. 180-185.

Нипорко С. О. Географічний аналіз бріофлори природного заповідника "Горгани" // Актуальні проблеми ботаніки та екології: мат. конф. молодих вчених-ботаніків (7-10 вересня 2004 р., Канівський природний заповідник, Канів). Канів, 2004. С. 18-20.

Перелік рідкісних і таких, що перебувають під загрозою зникнення, видів рослин і грибів на території Івано-Франківської області. Додаток 1 до рішення обласної ради від 23.04.2021 № 150-6/2021. https://orada.if.ua/decision/150-6-2021/

Рабик І. В., Данилик І. М. Регіонально рідкісні види бріофітів Івано-Франківської області // Актуальні проблеми бріології та її перспективи: мат. міжнар. наук. конф., присвяч. 120-річчю від дня народж. чл.-кор. АН УРСР, проф. А. С. Лазаренка (25 листопада 2021 р., Львів). Львів, 2021. C. 31-36.

Рыковский Г. Ф. Масловский О. М. Флора Беларуси. Мохообразные: в 2-х т. Т. 1. / под ред. В. И. Парфенова. Минск: Тэхналогия, 2004. 437 с.

Тасєнкевич Л., Мамчур З., Хміль Т., Жук О. Іменні колекції XIX-XX століть у гербарії Львівського національного університету імені Івана Франка // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. біол. 2014. Вип. 65. С. 112-120.

Улична К. О. Бріологічний гербарій. Печіночні мохи // Каталог музейних фондів: зб. наук. праць. К.: Наук. думка, 1976. С. 57-73.

Улична К.О. Листяні мохи. I, II. // Каталог музейних фондів: зб. наук. праць. К.: Наук. думка, 1978. С. 5-92.

Улична К. О., Вороніна Н. М. Листяні мохи. III. // Каталог музейних фондів: зб. наук. праць. К.: Наук. думка, 1979. С. 4-18.

Червона книга України. Рослинний світ / за ред. Я. П. Дідуха. К.: Глобалконсалтинг, 2009. 900 с.

Birks H. J., Heegaard E., Birks H.J., Jonsgard B. Quantifying bryophyte-environment relationships. In book: Bryology for the Twenty-first Century. 1998. P. 305-320. https://doi.org/10.1201/9781315138626-21

Boiko M. F. The Second checklist of Bryobionta of Ukraine // Чорноморськ. ботан. журнал. 2014. 10 (4): 426-487. http://nbuv.gov.ua/UJRN/Chbj_2014_10_4_4. https://doi.org/10.14255/2308-9628/14.104/2

Сzerkawski L. Spis mchow z roznych stanowisk Wschodnej Galicyi i Tatrow // Spraw. Komis. Fizjogr. 1868. 2. S. 31-34.

Düll R. Zeigerwerte von Laub- und Lebermoosen // Scripta Geobotanica. 1991. Vol. 18. P. 175-214.

Ellenberg H., Weber H.E., Düll R. et al. Zeigerwerte von Pflanzen in Mitteleuropa. 2. und verbesserte Auflage // Scripta Geobotanica, 1992. 18. Р. 1-258.

Geheeb A. Bryologischae Fragmenta / IV. Moose aus Galiziеn resp. den Ost-Кarpaten // Allg. Botan. Zeitung. 1899. 5. S. 20.

Glime J. M. Bryophyte ecology. Biological Sciences, Michigan Technological University, 2007. https://digitalcommons.mtu.edu/oabooks/4

Hazslinsky F. Beiträge zur Kenntnis der Karpaten-Flora. IX. Lebermoose. Verh. Zoolog.-Botan. Gesellsch. Wien, 1860, 10 p. https://doi.org/10.1007/BF01962992

Herben T., Rydin H., Sӧderstrӧm L. Spore establishment probability and the persistence of the fugitive invading moss, Orthodontium lineare: a spatial simulation model // Oikos. 1991. 60(2). P. 215-221. https://doi.org/10.2307/3544868

Hodgetts N.G., Sӧderstrӧm L., Blockeel T.L. et al. An annotated checklist of bryophytes of Europe, Macaronesia and Cyprus. Journal of Bryology. 2020. Vol. 42, 1. P. 1-116. https://doi.org/10.1080/03736687.2019.1694329

Hückel E. Wycieczka botaniczna w Karpaty Stryjskie do zrodel Swicy. Spr. Kom. Fizyogr. 1868. 2. 75 s.

Krupa I. Zapiski bryologiczne z okolic Lwowa, Krakowa i Wschodnich Karpat // Spraw. Komis. Fizyogr. 1885. 19. S. 133-167.

Laaka-Lindberg S., Henderson T.A., Longton R.E. 2000. Rarity and reproductive characters in the British hepatic flora // Lindbergia. 25. P. 78-84.

Lilienfeldόwna F. Hepaticae Poloniae exsiccate // Kosmos, 1910. 35. P. 732-738.

Lilienfeldόwna F. Wantrobowce Karpat pokuckich w zbiorach H. Lobarzewskego // Ibid. 1911. 36. P. 300-302.

Lobachevska O. V., Kyyak N. Y., Rabyk I. V. Ecological and physiological peculiarities of bryophytes on a post-technogenic salinized territory // Biosystems Diversity, 2019. 27(4). Р. 342-348. https://doi.org/10.15421/011945

Longton R. E. Reproduction and rarity in British mosses // Biological Conservation. 1992. 59. P. 89-98. https://doi.org/10.1016/0006-3207(92)90566-6

Maslovsky O. M. The geographical elements system of Eastern Europe bryoflora // Актуальні проблеми бріології та її перспективи: мат. міжнар. наук. конф., присв. 120-річчю від дня народж. чл.-кор. АН УРСР, проф. А. С. Лазаренка (25 листопада 2021 р., Львів). Львів, 2021. C. 47-51.

Rabyk I. V., Lobachevska O. V., Kyyak N. Y., Shcherbachenko O. I. Bryophytes on the devastated territories of sulphur deposits and their role in restoration of dump substrate // Biosystems Diversity, 2018. 26(4). Р. 339-353. doi:10.15421/011850 https://doi.org/10.15421/011850

Rehman A. Przyczynek do bryologii Galicji // Spraw. Komis. Fizjogr. 1879. 13. S. 139-159.

Sӧderstrӧm L., During H. Bryophyte rarity viewed from the perspectives of life history stra­tegy and metapopulation dynamics // J. Bryology. 2005. 27. P. 261-268. https://doi.org/10.1179/174328205X70010

Vitt D., Belland R. Attributes of rarity among Alberta mosses: Patterns and prediction of species diversity // The Bryologist. 1997. 100 (1). Р. 1-12. https://doi.org/10.1639/0007-2745(1997)100[1:AORAAM]2.0.CO;2

Wilczek R. Spis mchów Czarnohory // Rozpr. wydz. mat.-przyrod. Polsk. Akad. Umiej. T. LXIX, dz. В, N 9, 1929 (1931) 69 s.

Wolcsansky J. Beiträge zur Kenntniss der Laubmoose Ungarns // Nov. Kozl. 1905. 4. S. 28-33. https://doi.org/10.1007/BF01872871

Woloszczak E. Przyczynek do flory Pokucia // Spraw. Komis. Fizjogr. 1888. 21. S. 111-139.
DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vlubs.2022.86.02

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.