ІСТОРІЯ ВИВЧЕННЯ МИШОПОДІБНИХ ГРИЗУНІВ ТЕРНОПІЛЬЩИНИ

O. Shtyk, Z. Mamchur, A. Krasovska

Анотація


Проведено аналіз історичних досліджень мишоподібних гризунів (Muridaе, Arvicolidaе) на території Тернопільської області. У вивченні мишоподібних гризунів виділено три етапи: загальнофауністичний (1740–1940 рр.), популяційний (40–80-ті роки XX ст.) і етап сучасних досліджень (з кінця XX ст.). Опрацьовано наукові праці за останні 250 років, а також дані з «Літописів природи» про об’єкти природно-заповідного фонду Тернопільської області. За перший період накопичено спорадичні дані про видовий склад і господарське значення мишоподібних гризунів. Для другого періоду характерні ґрунтовніші дослідження, сконцентровані на проблемах систематики й поширення мишоподібних гризунів, екологічних особливостей, які до того часу були досліджені тільки поверхнево. Для третього періоду характерні праці, що стосуються з’ясування динаміки чисельності й біотопного розподілу мишоподібних гризунів.

Показано, що систематичне вивчення мишоподібних гризунів Тернопільщини найкраще представлене в останні десятиліття і здійснюється, в основному, науковими працівниками об’єктів ПЗФ.

У результаті аналізу багаторічних досліджень праць учених для території Тернопільщини складено список із 14 видів мишоподібних гризунів: родина Muridae: Micromys minutus Pall., Apodemus agrarius Pall., Rattus norvegicus Berk., Mus musculus L., Sylvaemus tauricus Melchior., Ssylvaticus L., Suralensis Pall.; родина Arvicolidae: Myodes glareolus Schr., Arvicola amphibius L., Terricola subterraneus Selys-Longchamps, Microtus oeconomus Pall., M. agrestis L., M. arvalis Pall.; родина Sminthidae: Sicista betulina Pall.

Важливим є проведення нових досліджень для уточнення видового складу, локалітетів популяцій, імовірних змін біотичного різноманіття мишоподібних гризунів унаслідок антропогенної трансформації середовища, а також застосування сучасних методів еколого-фауністичних досліджень на території Тернопільської області.


Ключові слова


мишоподібні гризуни; історія досліджень; теріофауна: Тернопільська область

Повний текст:

PDF

Посилання


Arhyropulo A. Y. Semeistvo Muridae - Myshy. Fauna SSSR. Mlekopytaiushchye. M.;L.: Yzd-vo AN SSSR, 1940. S. 150-151.

Ekolohichnyi pasport Ternopilskoi oblasti 2017 r. [Elektronnyi resurs]. Rezhym dostupu: http://ecoternopil.gov.ua/images/Stan_dovkillya/ecopasport2017.pdf (stanom na 1.12.2018 r.).

Zahorodniuk I. V. Polovyi vyznachnyk dribnykh ssavtsiv Ukrainy. K., 2002. 60 s.

Zahorodniuk I. Doslidnyk fauny Ukrainy Bohdan Pyliavskyi (1931-2010) // Proceedings of the Theriological School. 2016. T. 14. S. 158-165. https://doi.org/10.15407/ptt2016.14.158

Zahorodniuk I., Pirkhal A. Ssavtsi Podillia: Taksonomiia ta zminy skladu fauny za ostannie stolittia // Nauk. zap. Derzh. pryrodozn. muzeiu NAN Ukrainy. 2013. S. 189-202.

Zaitseva H. Istoriia doslidzhennia ssavtsiv Kamianetskoho Prydnisteria (Khmelnytska oblast) // Visn. Lviv. un-tu. Ser. biol. Lviv. 2011. Vyp. 43. S. 166-173.

Kapeliukh Ya. I., Semenovych N. Y., Dobryvoda I. P., Murska M. I. Dynamika vydovoho skladu ta chyselnist myshopodibnykh hryzuniv (Rodentia) u pryrodnomu zapovidnyku «Medobory»// Nauk. zap. Ternop. nats. ped. un-tu. Ser. biol. 2018. S. 123-131.

Klymyshyn O. S. Naukova kontseptsiia fondovoi roboty Derzhavnoho pryrodoznavchoho muzeiu NAN Ukrainy // Nauk. zap. Derzh. pryrodozn. muzeiu. Lviv, 2001. S. 5-34.

Kornieiev O. P. Vyznachnyk zviriv URSR. K.: Rad. shkola, 1965. 236 s.

Korchynskyi A. V. O nekotorykh morfofyzyolohycheskykh osobennostiakh ravnynnykh y hornykh populiatsyi shyrokorasprostranennykh hryzunov // Materyaly V Vsesoiuz. soveshch. po hryzunam: tez. dokl. (M., 18 aprelia, 1980). M., 1980. S. 214-215.

Krasiekha Ye. N. Bioheohrafiia z osnovamy ekolohii. Odesa, 2011. S. 309-310.

Krasovska A. Uhrupovannia myshuvatykh hryzuniv (Muroidea) natsionalnoho pryrodnoho parku Kremenetski hory // Pratsi Teriol. shkoly. 2017. T. 15. S. 28-34. https://doi.org/10.15407/ptt2017.15.028

Myhulin O. O. Zviri URSR: materialy do fauny. K.: Vyd-vo AN URSR, 1938. 426 s.

Pidoplichko I. H. Pidsumky doslidzhennia pohadok za 1924-1935 rr. // Zb. prats Zool. muzeiu Ukr. AN. K., 1937. S. 101-170.

Rehionalna dopovid pro stan navkolyshnoho pryrodnoho seredovyshcha v Ternopilskii oblasti u 2017 r. [Elektronnyi resurs]. Rezhym dostupu: http://ecoternopil.gov.ua/index.php/stan-dovkillya/reg-dopovid (stanom na 1. 12. 2018 r.).

Rudyshyn M. P. Do pytannia pro rozmnozhennia ta plodiuchist siroi polivky u zakhidnykh oblastiakh URSR // Biol. zb. Lviv. un-tu. 1958. Vyp. 8. S. 101-140.

Rudyshyn M. P. Ekolohiia populiatsii hryzuniv zakhidnoho rehionu Ukrainy: avtoref. dys. d-ra biol. nauk / In-t zoolohii AN USSR. Dnipropetrovsk, 1998. 17 s.

Rudyshyn M. P. Materialy do vyvchennia myshi zhovtohorloi v zakhidnykh oblastiakh URSR // Nauk. zap. naukovo-pryrodozn. muzeiu AN URSR. 1962. T. 10. S. 122-127.

Rudyshyn M. P. Myshovydni hryzuny-shkidnyky ta zakhody borotby z nymy // Biuleten silskohospodarskoi informatsii. 1957. S. 51-53. https://doi.org/10.1007/978-3-662-30013-8_15

Rudyshyn M. P. Osoblyvosti vikovoi struktury populiatsii hryzuniv zakhidnoho rehionu Ukrainy: materialy nauk. konf. prysv. 40-richchiu funktsionuvannia vysokohirnoho biostatsionaru na h. Pozhyzhevska. Lviv, 23-27 hrudnia 1997 r. Lviv, 1998. S. 127-131.

Rudyshyn M. P. Pytannia orhanizatsii teriolohichnykh doslidzhen u zapovidnyku // Problemy stanovlennia i funktsionuvannia novostvorenykh zapovidnykiv: materialy nauk.-prakt. konf. Hrymailiv, 1995. S. 71-73.

Rudyshyn M. P. Pro zalezhnist budovy nir siroi polivky vid hruntovo-klimatychnykh umov // Nauk. zap. naukovo-pryrodozn. muzeiu AN URSR. 1957. S. 159-169.

Rudyshyn M. P. Pro poshyrennia myshovydnykh hryzuniv u verkhiviakh baseinu Dnistra // Suchasna ta mynula fauna zakhidnykh oblastei Ukrainy. K.: AN URSR, 1963. S. 64-68.

Rudyshyn M. P. Rozmishchennia i dynamika chyselnosti myshovydnykh hryzuniv u Zakhidnomu Lisostepu Ukrainskoi RSR / In-t zool. NANU. K.: AN URSR, 1958. S. 268-270.

Rudyshyn M. P. Nekotorye voprosy vnutryvydovoi yzmenchyvosty myshevydnykh hryzunov zapadnykh oblastei Ukraynskoi SSR // Voprosy vnutryvydovoi yzmenchyvosty nazemnykh pozvonochnykh zhyvotnykh y mykroevoliutsyia: tez. dokl. soveshch. po vnutryvydovoi yzmenchyvsty y mykroevoliutsyy. (M., 7-11 fevralia 1964). Sverdlovsk, 1964. S. 114-115.

Svyrydenko P. A. Pytanye myshevydnykh hryzunov y znachenye ykh v probleme vozobnovlenyia lesa // Zool. zhurnal. 1940. 19 (4). S. 680-703.

Syvyi M. Ia., Tsaryk L. P. Pryrodni umovy ta resursy Ternopilshchyny. Ternopil: Terno-hraf, 2011. 511 s.

Sokur I. T. Ssavtsi fauny Ukrainy ta yikh hospodarske znachennia / In-t zool. AN Ukrainy. K.: Derzhuchpedvydav, 1960. S. 208-211.

Sokur I. T. Istorychni zminy ta vykorystannia fauny ssavtsiv Ukrainy. K.: Vyd-vo AN URSR, 1961. 84 s.

Stetsula N. O. Istoriia doslidzhen myshopodibnykh hryzuniv hirskykh ekosystem Ukrainskykh Karpat // Visn. Lviv. un-tu. Ser. biol. 2011. Vyp. 57. S. 3-11.

Strautman F. Y. Ptytsy zapadnykh oblastei USSR. Lvov: Yzd-vo Lvov. un-ta, 1963. 199 s.

Storozhuk S. Shchilnist naselennia ta biotopnyi rozpodil ssavtsiv zapovidnyka «Medobory» // Visn. Lviv. un-tu. Ser. biol. 2002. Vyp. 30. S. 141-145.

Tatarynov K. A. Zviri zakhidnykh oblastei Ukrainy: materialy do vyvchennia fauny / In-t zoolohii AN Ukrainy: AN URSR, 1956. S. 181-187.

Tatarynov K. A. Fauna khrebetnykh zakhodu Ukrainy. Lviv: Vyd-vo Lviv. un-tu, 1973. 254 s.

Khranevych V. Ssavtsi Podillia. Ohliad systematychnyi. Vinnytsia: Vinderzhdruk im. Lenina, 1925. 31 s.

Cherkashchenko M. I. Znachennia myshovydnykh hryzuniv v zhyvlenni sovy vukhatoi // Nauk. zap. Nauk.-pryrodoznav. muzeiu AN URSR. 1960. 8. Ternopil. S. 120-123.

Sharleman I. Zviri Ukrainy. Korotkyi poradnyk do vyznachannia, zbirannia i sposterihannia ssavtsiv (Mammalia) Ukrainy. K.: Vseukr. kooperatyvnyi vydavnychyi soiuz, 1920. 84 s.

Shevchyk L. O. Vydovyi sklad myshovydnykh hryzuniv (Muroidea, Mammalia) Ternopillia (Ukraina) // Vestn. zoolohyy. 1998. Ternopil. S. 127-132.

Brzek G. Historia zoologii w Polsce do 1860 roku // Prace Komisji Historii Nauki 3. 2001. S. 115-158.

Niezabitovski E. Materialy do fauny kręgowców w Galicyj // Zwierząta kręgowe okolic Rytra. Kraków, 1933. 99 s.

Pietruski S. Historia naturalna zwierząt ssących dzikich Galicyj. Lwów, 1853. 58 s.

Plater A. Spis zwierząt ssących, ptaków i ryb krajowych, systematycznie ulożony na oddzialy, rzędy, pokrewienstwa, rodzaje i gatunki. Wilno, 1852. 160 s.

Stronczynski K. Spis zwierząt ssących kraju polskiego i pogranicznych. Warszawa, 1839. 33 s.

Zawadzki A. Fauna der Galizisch-Bukowinischen Wirbelthiere. Stuttgart, 1840. 195 S.
DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vlubs.2019.80.02

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.