Квантові розподіли і дослідження текстів: температура та література

Andrij ROVENCHAK, Solomija BUK


DOI: http://dx.doi.org/10.30970/uam.2019.27.1061

Анотація


Ранґово-частотні розподіли слів у текстах мають низку спільних рис
із розподілами частинок за енерґіями, які відомі у статистичній фі-
зиці. Це дає можливість на підставі аналогії з фізичними системами
запропонувати новий набір параметрів, за допомогою якого можна здійс-
нювати атрибуцію текстів, що є прикладами складних систем. Зокрема,
вийшло показати зв’язок цих параметрів із типологічною класифікацією
мов за рівнем аналітичности та проілюструвати еволюцію в межах кіль-
кох мовних «родоводів».

Запропоновані  параметри  розраховано  за  частотними  даними  слів,
які  рідко  трапляються  в  текстах.  Виявляється,  що  цю  частину  ранґо-
во-частотного розподілу характеризує стабільніша поведінка, на відмі-
ну від високочастотної лексики, яку використовували деякі інші автори
в подібних дослідженнях.

Один із параметрів, використаних у класифікації, є аналогом темпера-
тури у фізиці. Його менші значення відповідають мовам із вищим рівнем
аналітичности  (менш  розвиненою  словозміною,  яку  фактично  заміняє
більша кількість допоміжних слів та фіксованість порядку слів у речен-
нях).  Частка  рідковживаної  лексики  в  таких  мовах  є  іншою  порівняно
з мовами, в яких добре розвинена словозміна.

Наш підхід продемонстровано на прикладі перекладів новели-казки
Антуана де Сент-Екзюпері «Маленький принц» та Євангелія від Івана.
Перший  твір,  який  належить  до  текстів  секулярного  (світського)  ха-
рактеру, перекладено понад 200 мовами, із яких ми аналізуємо близько
40. Євангеліє взято для вивчення розвитку мови в історичному розрізі,
оскільки  саме  релігійні  тексти  можна  знайти  в  перекладах,  віддалених
у часі на кілька століть.

Одержані результати показують нові виміри раніше відомих понять.
Їх  розглянуто  в  ширшому  контексті  лігвостатистичних  та  лінгвофіло-
софських досягнень Вільгельма фон Гумбольдта, Морріса Сводеша, Джо-
зефа Ґрінберґа, Ґабріеля Альтмана, Райнгарда Кьолера.

Ключові слова: закон Ціпфа, ранґово-частотний розподіл, атрибуція тек-
стів, «температура» тексту, еволюція мов.

Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.