Журнали


Логотип заголовку сторінки

Україна модерна

Журнал присвячено історії України та Центрально-Східної Європи кінця XVIII – XX століть.
Заснований у 1996 році, часопис видається українською мовою з англомовними резюме один раз на рік. Від 2007 року «Україна Модерна» виходить у форматі тематичних випусків.

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Українский часопис конституційного права

Мета журналу – створення платформи для фахового обговорення сучасних проблем конституціоналізму як українськими, так і зарубіжними вченими; обмін досвідом та результатами наукових досліджень між українськими та європейськими конституціоналістами за рахунок двомовної політики журналу (одночасного видання англомовного та україномовного ідентичних примірників).

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Біологічні студії / Studia Biologica

Журнал Studia Biologica/Біологічні Студії друкує оригінальні наукові статті, що містять результати експериментальних і теоретичних досліджень і не є на розгляді щодо публікування в інших виданнях. Науковий журнал внесено до переліку наукових фахових видань України біологічні спеціальності – 091, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук, згідно з наказом МОН України № 528 від 12.05 2015 р.

Періодичність виходу журналу – щоквартально*. Як виняток можливе видання одного спареного випуску журналу (№ 3–4) наприкінці календарного року. У такому разі прийняті до друку статті будуть публікуватися для попереднього перегляду на веб-сторінці журналу одразу після їх прийняття редакційною радою.

Друкується за ухвалою Вченої Ради Львівського національного університету імені Івана Франка

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації: серія КВ № 12210-1001Р від 21.12.2006

Журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України, категорія «Б»
(Додаток 4 до наказу Міністерства освіти і науки України № 1643 від 28.12.2019 р.)

ISSN 1996-4536 (Print) ISSN 2311-0783 (Online)

ISSN Center: CIEPS — ISSN, Дата реєстрації: 23/12/2013

Iндексування:

Наукова періодика України

DOAJ

ROAD

CROSSREF

WorldCat

Google Scholar

SIS

Index Copernicus  (ICV 2018: 82.28)

Посилання:

URL: bioweb.lnu.edu. ...

URL: publications.ln ...

Title DOI: doi.org/10.3097 ...

CROSSREF: search.crossref

UKRINTEI: http://nfv.ukrintei.ua

Google: www.google.com/ ...

Bing: www.bing.com/se ...

Yahoo: search.yahoo.co ...

  

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Хімія металів і сплавів

Мета журналу – публікувати повідомлення про нові розробки фундаментальних і прикладних досліджень в області діаграм стану, синтезу, кристалічних структур, фізичних властивостей тощо. Увага приділятиметься вивченню металів, сплавів та інтерметалічних сполук. Також журнал буде включати статті про споріднені сполуки: гідриди, неорганічні та органометалічні сполуки тощо.

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Міфологія і Фольклор

Журнал «Міфологія і Фольклор» – це інформаційно містке і мобільне етнокультурне науково-гуманітарне видання, у якому висвітлюється широке коло питань, окреслених діадою «міфологія – фольклор». Журнал розрахований на широку читацьку аудиторію. Головним науковим спрямуванням журналу «Міфологія і Фольклор» є вивчення автентичних фольклорних текстів у найрізноманітніших аспектах, якими займається сучасна фольклористика. Значне місце у журналі приділено літературознавчим дослідженням, зокрема вивченню фольклоризму та міфологізму у художній літературі. На сторінках видання також представлена проблематика лінгвістичного діапазону «мова – міф – фольклор». Значна частина публікацій стосується вивчення теоретичних доктрин дослідників міфу, архаїчних уявлень і вірувань, світоглядних основ фольклорно-міфологічних текстів, чим опікується сучасна етнологія і філософія, а також мистецтвознавчих аспектів фольклорно-міфологічних явищ народної культури. Обов’язковою складовою кожного номера є маловідомі наукові праці з міфології та фольклору, а також публікування фольклорних матеріалів із різних етнографічних регіонів України та записів нових або маловідомих фольклорно-міфологічних явищ. Рецептивно-інформативний блок журналу наповнюють рецензії та відгуки на книги фольклористичної та міфологічної проблематики, огляди наукових видань відповідного тематичного профілю, зокрема збірників, журналів, нової літератури.

Друкується за ухвалою Вченої Ради Львівського національного університету імені Івана Франка.

Журнал є науковим фаховим періодичним виданням, в якому можна публікувати результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук (наказ Міністерства освіти і науки України № 1081 від 29 вересня 2014 року).

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації: КВ № 16860-5623 ПР від 23 червня 2010 року.

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Журнал фізичних досліджень

Журнал фізичних досліджень публікує оглядові та дослідницькі роботи, присвячені цій тематиці (але не обмежені лише нею). Статті друкуються українською або англійською мовами.

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Театрознавчий часопис “Просценіум”.

У часописі друкують статті з проблем розвитку сучасного українського та світового театру, з питань історії та теорії сценічного мистетцва, методології праці режисера, актора, сценографа. Окрім визнаних у театрознавстві учених та дослідників, відомих практиків театру, у журналі публікують свої статті і початкуючі театрознавці-студенти. Окрему увагу на сторінках видання приділено висвітленню театрально-педагогічного досвіду, регулярно виходять друком переклади п’єс зарубіжних авторів, апробовані сценою.

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація

Логотип заголовку сторінки

Математичні студії

Перегляд журналу | Поточний випуск | Реєстрація