Теорія і практика викладання української мови як іноземної

Рік заснування видання: 2006

Галузь науки: філологічні науки

Тематичні рубрики видання:

1. Українська мова в просторі й часі: історія, теорія, практика.

2. Лінгвокраїнознавство та проблеми міжкультурної комунікації.

3. Лексико-семантична структура мови. Проблемні питання методики викладання лексики

української мови як іноземної.

4. Граматична  структура  мови.  Проблемні  питання  методики  викладання  граматики

української мови як іноземної.

5. Семантика  і  прагматика.  Українська  мова  як  іноземна  в  аспекті  навчання  видів

мовленнєвої діяльності.

6. Навчально-методичне забезпечення процесу навчання української мови іноземців.

7. Методика викладання української мови як іноземної дітям.

8. Проблеми стандартизації та уніфікації процесу навчання української мови як іноземної.

9. Культура мови і стилістика.

Періодичність: 1-2 рази на рік

Мова видання: українська, англійська.

Засновник видання: Львівський національний університет імені Івана Франка

ISSN видання: ISSN 2078-5119

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації: Серія КВ № 15572–4044Р від 20 липня 2009 р.

Збірник від 27 квітня 2023 р. наказ ✓491 включено до переліку фахових видань України категорії Б