ТЕЛЕ- ТА РАДІОЖУРНАЛІСТИКА

 У збiрнику наукових праць „Теле- та  радiожурналiстика”  публiкують статтi доктори i кандидати наук, асистенти,  аспiранти, студенти, журналiсти-практики з питань iсторiї i теорiї соцiальних комунiкацiй, традицiй i новацiй в сучасному медiйному контентi.
   Розглядають лiнгво-соцiокультурнi принципи i функцiї аудiовiзуальних  комунiкативних моделей, з’ясовують основнi засади культури ефiрного мовлення.