ОНТОЛОГІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ СТАТИЧНОСТІ / ДИНАМІЧНОСТІ ЯК ДИФЕРЕНЦІЙНІ СЕМАНТИЧНІ ОЗНАКИ ПРЕДИКАТІВ

Галина Кутня

Анотація


Розглянуто онтологічну бінарну опозицію статичності / динамічності як одну з основних диференційних ознак предикатної типології, яка охоплює такі основні семантичні типи предикатів, як дія, стан, процес та якість.
Динамічними можна вважати ті одиниці, що позначають дію в широкому розумінні, статичними – що мають стабільний, абсолютний часовий характер. Відтак, у контексті предикатної типології предикати дії (Я читаю) та процесу (Чоловік мудрішає) наділені властивостями динамічності, а стану (Дівчата сумують) та якості (Дівчата вродливі) – статичності. В українській мові дієслова лексикалізовані за аналізованою опозицією: позаяк вона не має морфологічних показників, носії мови здебільшого визначають динамічність чи статичність апріорно, на основі семантики одиниці, що дає підстави вважати її прихованою категорією. Аналізована ознака стосується не лише лексичних, а й граматичних значень: у канві дієслівного вираження предиката розглядаємо її в тісному зв’язку зі семантикою видових значень – аспектуальністю.
Ознака статичності як філософське розуміння спокою охоплює дві ознаки: 1) сталу властивість суб’єкта безвідносно до часу; 2) ознаку із часовими властивостями. Ознака статичності неоднорідна морфологічно: наприклад, предикати стану виражаються дієсловами, прислівниками, прикметниками, іменниками. Статичні предикати можуть мати різні ознаки у функціонально-семантичному аспекті: залежати чи ні від волі суб’єкта; бути часовими чи незворотними; вони не наділені ознакою внутрішнього порогу.
Ознака динамічності, властива діям і процесам, перцептивна ознака: вона пов’язана з часовою перспективою предиката, а також із можливостями діяча-суб’єкта. Ознака динамічності для різних типів предикатів має свої особливості: предикати дії акціональні (суб’єкт – активний виконавець), каузативні, часто цілеспрямовані; для предикатів процесу динамізм помірний, некерований із боку суб’єкта, мотивований об’єктивними чинниками буття. Динамічність корелює із часовою тривалістю чи миттєвістю, відзначається реальним чи потенційним значенням часового порогу.
У встановленні прихованих значень динамічності / статичності застосовано та проілюстровано граматичні прийоми: ‘правило закреслювання’ (на основі логічної диз’юнкції), дистрибутивний метод (включення в контекст), метод трансформації.
Ключові слова: динамічність, статичність, предикат, стан, дія, процес, якість.

 


Повний текст:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vpl.2020.72.10857

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.