МІЖПРЕДМЕТНІ ЗВ’ЯЗКИ ОСВІТНЬОЇ РОБОТОТЕХНІКИ

Oksana Strutynska

Анотація


Стаття присвячена аналізу міжпредметних зв’язків освітньої робототехніки як дисципліною, в якій інтегруються знання з багатьох освітніх галузей. Однією з характерних особливостей сучасної науки є міжнаукова взаємодія, інтеграція різних предметних галузей та їх взаємозв’язок. Аналіз та урахування міжпредметних зв’язків освітньої робототехніки сприятиме уточненню змісту її навчання в закладах освіти. У дослідженні визначено міжпредметні зв’язки освітньої робототехніки з дисциплінами, знання яких використовують у процесі її навчання (інформатика, фізика, математика, технології), а також з дисциплінами, для яких вона є прикладною галуззю (фізика, біологія, географія, астрономія, хімія). З використанням багатосторонніх міжпредметних зв’язків в учнів закладаються основи для комплексного бачення, підходу і розв’язування складних проблем реальної дійсності, формування цілісної системи знань про навколишній світ, на що також спрямоване й навчання освітньої робототехніки.

Ключові слова: освітня робототехніка, міжпредметні зв’язки, міжпредметні зв’язки освітньої робототехніки, STEM освіта.


Повний текст:

PDF

Посилання


Барабаш Ю. Г. Педагогічна майстерність: навч. посібник / Ю. Г. Барабаш, Р. О. Позінкевич. – Луцьк : Вежа-Друк, 2015. – 392 с.

Галузинський В. М. Основи педагогіки та психології вищої школи в Україні: навч. посібник / В. М. Галузинський, М. Б. Євтух. – Київ : ІНТЕЛ, 1995. – 168 с.

Гончаренко С. Український педагогічний словник / С. Гончаренко. Київ : Либідь, 1997. 376 с.

Ершов М. Г. Использование робототехники в преподавании физики / М. Г. Ершов. // Вестник Пермского государственного гуманитарно-педагогического университета. – 2012. – № 8. – С. 77–85.

Ершов М. Г. Робототехника как средство индивидуализации образовательного процесса по физике / М. Г. Ершов. // Пермский педагогический журнал. – 2014. – № 5. – С. 104–109.

Морзе Н. В. Освітня робототехніка як перспективний напрям розвитку STEM-освіти. Відкрите освітнє е-середовище сучасного університету, 5. / Н. В. Морзе, О. В. Струтинська, М. А Умрик. – 2018. – С. 178–187. – URL : http://openedu.kubg.edu.ua/journal/index.php/openedu/article/view/175/233#.XCVa1fmLTcs (дата звернення: 15.10.2019).

Струтинська О. В. Реалізація міжпредметних зв’язків між економічними, математичними та інформатичними дисципліни при навчанні інформаційних систем і технологій майбутніх учителів економіки / О. В. Струтинська // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія № 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи. зб. наук. праць. – Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2009. – Вип. 17. – С. 199–207.

Струтинська О. В. Тенденції розвитку освітньої робототехніки в закладах позашкільної освіти. Фізико-математична освіта / О. В. Струтинська, С. С. Баранов. – 2019. – Вип. 1 (19). – С. 196–204.

Струтинська О. В. Навчання освітньої робототехніки в українських школах: напрями впровадження. Інженерні та освітні технології / О. В. Струтинська, А. Д. Василюк. – 2019. – Т. 7. – № 3. – С. 122–138. – URL : http://eetecs.kdu.edu.ua/2019_03/EETECS2019_007(3)_11.pdf (дата звернення: 15.10.2019). – DOI : https://doi.org/10.30929/2307-9770.2019.07.03.011

Федорец Г. Ф. Проблема интеграции в теории и практике обучения: (Пути развития) : Учеб. пособие / Г. Ф. Федорец. – Ленинград : ЛГПИ, 1990. – 82 с.
DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vpe.2019.34.10591

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.