ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ В СИСТЕМІ ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ У ВИМІРІ ЗАКОНОДАВЧИХ ЗМІН

Tetyana Ravchyna, Hanna Shemeliuk

Анотація


Розглянуто головні нововведення Закону України “Про фахову передвищу освіту”, прийнятого у червні 2019 р. Виокремлено студентоорієнтоване навчання як сучасний підхід до організації освітнього процесу в системі фахової передвищої освіти. Окреслено головні принципи організації освітнього процесу на засадах студентоцентрованого підходу в закладах фахової передвищої освіти.

Охарактеризовано особливості діяльності студентів як автономних і відповідальних суб’єктів освітнього процесу. Проаналізовано роль освітнього середовища для якісної підготовки фахівців, орієнтованого на задоволення потреб та інтересів здобувачів фахової передвищої освіти. Визначено принципи організації освітнього середовища, що забезпечують психологічно-комфортну атмосферу у закладах фахової передвищої освіти. Зазначено, що єдність теорії та практики в освітньому процесі коледжів і технікумів як закладів фахової передвищої освіти досягнуто шляхом організації практикоорієнтованого освітнього процесу, різних видів практики студентів, а також дуальної форми освіти. Висвітлено особливості організації освітнього процесу на засадах взаємної поваги і партнерства, що ґрунтується на суб’єкт-суб’єктній взаємодії викладачів і студентів та є виявом студентоорієнтованого підходу.

Ключові слова: фахова передвища освіта, освітній процес, студентоорієнтований підхід, суб’єкт освітнього процесу, освітнє середовище, дуальна освіта, практикоорієнтований освітній процес, суб’єкт-суб’єктна взаємодія.

Повний текст:

PDF

Посилання


Бульвінська О. Сучасні тенденції безперервного професійного розвитку науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти [Електронний ресурс] / О. Бульвінська. – Режим доступу : https://orcid.org › 0000-0002-6764-4340

Выготский Л. С. Педагогическая психология / Лев Выготский ; под ред. В. В. Давыдова. – Москва : АСТ: Астрель : Хранитель, 2008.

Закон України про фахову передвищу освіту (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2019, № 30, ст. 119) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/2745-19

Кнодель Л. В. Педагогіка вищої школи : посібник / Л. В. Кнодель. – Київ : Вид. ПАЛИВОДА А. В., 2008.

Концепція підготовки фахівців за дуальною формою здобуття освіти (схвалена рішенням колегії Міністерства освіти і науки України від 26.01.2018, протокол № 1/3–4) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://mon.gov.ua/storage/app/media/kolegiya-ministerstva/02/kontseptsii-dualnoi-osviti.doc

Кошманова Т. Педагогіка для громадянського суспільства : навч. посібник / Т. Кошманова, Т. Равчина та ін. ; за ред. д-ра пед. наук Т. С. Кошманової. – Львів : Вид. Центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2005.

Савчин М. В. Педагогічна психологія : навч. посібник / М. В. Савчин. – Київ : Академвидав, 2007.

Стасюк В. В. Головна функція закону – підвищення якості підготовки фахівців / Володимир Стасюк // Освітня траєкторія. – № 1. – С. 7.

Шаров О. І. Закон України “Про фахову передвищу освіту” – нові можливості та перспективи / Олег Шаров // Фахова передвища освіта. – № 1 [48]. – С. 4–7.

Lucas Bill. How to teach vocational education: A theory of vocational pedagogy / Bill Lucas, Ellen Spencer and Guy Claxton. – London : City & Guilds Center for skills development, 2012.
DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vpe.2019.34.10589

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.