ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ РЕДАКТОРА В СУЧАСНИХ РИНКОВИХ УМОВАХ

Oleksandr Mykytiv

Анотація


Описано компетентнісний підхід до формування професійної компетентності; вивчено вітчизняний і зарубіжний науковий досвід із досліджуваної проблеми. Продемонстровано сучасний стан досліджень із проблеми формування професійних компетентностей редактора в сучасних ринкових умовах. Сформульовано основні вимоги до професійної компетентності майбутніх редакторів. Проаналізовано нормативні та законодавчі основи для професійної роботи фахівців у галузі видавничо-поліграфічного виробництва, науково-педагогічну літературу, присвячену проблемі формування професійної компетентності. На основі аналізу наукових праць уточнено структурні компоненти професійної компетентності; описано теоретичні засади дослідження особливостей професії редактора; окреслено коло умов формування професійної компетентності та рівні її структури; подано спробу визначення сутності професійної компетентності майбутніх редакторів; наведено складники окремих компетентнісних вимог до редакторів.

Ключові слова: компетентність, професійна компетентність, компетентнісний підхід, формування професійної компетентності редактора, редактор, редакційно-видавнича діяльність.

Повний текст:

PDF

Посилання


Дементьева Н. В. Методическое обеспечение индивидуальной социально-педагогической работы с детьми и подростками из неполных семей: (Опыт адаптации международной программы “Большие Братья/Большие Сестры)” : дисс. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Н. В. Дементьева. – Тамбов, 2003. – 200 c.

Зелінська Н. В. Сучасний редактор: проблеми професійного вишколу [Електронний ресурс] / Н. В. Зелінська, Е. І., Огар, Ю. Е. Фінклер, Н. І. Черниш // Поліграфія і видавнича справа. – 2002. – Вип. 39. – С. 203‒209. – Режим доступу : http://journlib.univ.kiev.ua/index.php?act=article&article=218 (дата звернення: 09.10.2019).

Карпенко В. О. Основи редакторської майстерності. Теорія, методика, практика: підручник / В. О. Карпенко. – Київ : Університет Україна, 2007. – 431 с.

Конституція України. Відомості Верховної Ради (ВВР) [Електронний ресурс]. – 1996 – № 30 – С. 141. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80 (дата звернення: 11.10.2019).

Пономаренко Н. П. Редакторський фах крізь призму аналізу наукових джерел та емпіричних досліджень // Науковий вісник льотної академії. Серія : Педагогічні науки. – Кропивницький : КЛА НАУ, 2018. – Вип. 3. – С. 145‒149.

Про видавничу справу: Закон України від 04.06.2011. Відомості Верховної Ради України (ВВР) [Електронний ресурс]. – 1997. – № 32. – С. 206. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/318/97-%D0%B2%D1%80 (дата звернення: 09.10.2019).

Про державну підтримку книговидавничої справи в Україні: Закон України від 06.11.2016. Відомості Верховної Ради України (ВВР) [Електронний ресурс]. – 2003. – № 24. – С. 162. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/601‒15 (дата звернення: 09.10.2019).

Про схвалення Стратегії розвитку інформаційного суспільства в Україні. Розпорядження КМ від 15 травня 2013 р. [Електронний ресурс]. –Київ, 2013. – № 386-р. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/386-2013-%D1%80 (дата звернення: 07.10.2019).

Різун В. В. Літературне редагування : підручник / В. В. Різун. – Київ : Либідь, 1996. – 240 с.

Теремко В. І. Видавничий маркетинг : навч. посібник / В. І. Теремко. – Київ : Академвидав, 2009. – 272 с.

Тимошик М. Книга для автора, редактора, видавця : практ. посібник [2-ге вид., стереотипне] / М. Тимошик. – Київ : Наша культура і наука, 2006. – 560 с.

Хоню В. В. Професор Р. Г. Іванченко: біля витоків київської школи редагування // Поліграфія і видавнича справа. [Електронний ресурс] / В. В. Хоню. – Львів : Українська академія друкарства, 2007. – Вип. 1 (45). – С. 101‒110. – Режим доступу : http://pvs.uad.lviv.ua/static/media/1‒45/17.pdf (дата звернення: 09.10.2019).
DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vpe.2019.34.10584

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.