ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ДО ПРОФЕСІЙНОГО ЗРОСТАННЯ В КОНТЕКСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ

Nataliya Machynska, Yuliya Derkach

Анотація


Охарактеризовано особливості формування готовності вчителя початкової школи до професійного зростання в контексті професійної підготовки. Запропоновано визначення понять, які розкривають сутність означеної проблематики дослідження: професійна компетентність, професійна готовність, педагог, мобільність, професійний саморозвиток.  

Показано: професійна готовність студента є складним психологічним утворенням. Вона охоплює такі компоненти: мотиваційний, орієнтаційний, операційний, вольовий, оцінювальний. Доведено, що достатній рівень розвитку та вираженість цих компонентів – показник високого рівня професійної готовності випускника закладу вищої освіти до професійної діяльності та професійного зростання. 

Професійна готовність студента – інтегративна особистісна якість і суттєва передумова ефективної діяльності після закінчення вищого навчального закладу.

Професійна готовність визначає здатність педагога керувати своїм психічним станом, уміння зберігати психічну рівновагу, володіти навиками саморегуляції, вирізнятися високою емоційною стійкістю саме у контексті сприйняття нових завдань.

Професійна компетентність учителя – складне, інтегративне утворення, в якому розкривається сукупність його знань, умінь та досвіду.

Проаналізовано поняття педагогічної майстерності, яке визначається як складне інтегроване явище, яке є результатом чітко визначеного періоду навчання у закладі вищої освіти та тривалої неперервної професійної діяльності.

Зазначено на необхідності формування готовності студента до професійного зростання як інтегративної якості та вагомого чинника майбутньої ефективної педагогічної діяльності; зосереджено увагу на професійній мобільності – показнику ефективності сформованості професійної готовності студента.

Спираючись на теоретичний аналіз психолого-педагогічних досліджень у галузі формування готовності особистості до професійно-педагогічної діяльності, виокремлено декілька типологій фахівців.

За результатами проведеного теоретико-практичного аналізу визначено педагогічні умови, необхідні для формування готовності вчителя початкової школи до професійного зростання в контексті професійної підготовки.

Ключові слова: професійна готовність, професійна мобільність, професійна компетентність, професійний саморозвиток.


Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Boychenko O. I. On professional self-development of future primary school teachers [Electronic resource] / O. I. Boichenko, V. O. Sukhomlynskyi // Scientific Bulletin of V. O. Sukhomlynskyi National University. – 2014. – Vol. 1. 47 (114). – Pedagogical Sciences. – P. 32–34. – Access mode : file:///C:/Users/admin/Downloads/Nvmdup_2014_1.47_8.pdf

Conceptual foundations for reforming the New Ukrainian High School [Electronic resource]. – Access mode : http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/ua-sch-2016/konczepcziya.html

Matsuk L. Willingness of future teachers for professional self-improvement // Educational space of Ukraine. – № 8. – 2016. – P. 93–97.

Murovana N. M. Pedagogical guidance for the development of professional competence of music teachers: author. diss. for the sciences. degree. Cand. ped. Sciences : Special. 13.00.06. “Theory and Methods of Educational Management” / N. M. Murovana. – Kyiv, 2008. – 22 p.

Psychology and pedagogy: Textbook // Maximenko S. D., Yevtukh M. B., Kovalenko V. V., Tsehmister Y. V., Lazurenko O. O. ; ed. by S. D. Maxymenko. – Kyiv : Slovo Publishing House, 2013. – 584 p.

Sysoyeva S. O. Higher education of Ukraine: the realities of modern development / S. O. Sysoyeva, N. G. Batechko. – Kyiv : VD ECMO, 2011. – 344 p.

Chorna N. B. Formation of readiness for professional self-development of future teachers of art specialties: abstract. diss. for the scien.degree Cand. ped. Sciences : Special. 13.00.04. “Theory and methodology of vocational education” / N. B. Chorna. – Vinnytsya, 2016. – 22 p.

Bernardes M. E. The Pedagogical Activity in the Training of Teachers: Contributions from the Cultural-Historical Theory. Creative Education, 6, 1496–1507 / M. E. Bernardes, A. A. Alves. – Access mode : http://dx.doi.org/10.4236/ce.2015.614150

Vacca J. Supporting early childhood social – emotional well being: The building blocks for early learning and school success // Early Childhood Educational Journal / J. Vacca. – 2005. – № 33 (3). – P. 145–150.
DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vpe.2019.34.10582

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.