АКТУАЛЬНІСТЬ ГУМАНІСТИЧНИХ ІДЕЙ ІВАНА ФРАНКА В КОНТЕКСТІ ФОРМУВАННЯ ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ МОЛОДІ

Mykhailo Matkovskyi

Анотація


Досліджено погляди Івана Франка на оптимізацію освітнього простору. Зважаючи на те, що освітній простір може бути об’єктом цілеспрямованих змін, автор аналізує різні підходи до структурування освітнього простору і відповідні механізми його створення.

Крізь призму філософських поглядів Івана Франка філософськи осмислюється співвідношення соціального та морального аспектів становлення особистості. Проведено аксіологічну паралель Франко-сучасність. Доведено актуальність упровадження гуманістичних ідей Івана Франка в процес навчання, виховання й розвиток особистості. Аргументовано важливість реформування соціальних інститутів суспільства як головних форпостів формування освітнього простору. Обґрунтовано, що одним з найважливіших завдань сучасної освіти повинно бути розвиток здатності молоді до саморозвитку, самовиховання, адаптації, саморегуляції та самореалізації.

Ключові слова: освітній простір, Іван Франко, гуманістичні ідеї, соціальний інститут, становлення молоді, особистість.

Повний текст:

PDF

Посилання


Андрущенко В. П. Основні характеристики європейської університетської освіти та можливості їх реалізації / В. П. Андрущенко // Філософія і методологія розвитку вищої освіти України в контексті європейських процесів / [авт. кол. : В. Андрущенко (керівник), М. Бойченко, Л. Гобунова, В. Лутай та ін.]. – Київ : Педагогічна думка, 2011. – 320 с.

Вишнівський Р. Іван Франко про виховання молоді / Роман Вишнівський. – Дрогобич : Ред.-вид. відділ Дрогоб. держ. пед. ун-ту ім. Івана Франка, 2009. – 81 с.

Вишневський О. Теоретичні основи сучасної української педагогіки / Омелян Вишневський. – Дрогобич : Коло, 2003. – 528 с.

Дзеверін О. Г. Іван Франко. Педагогічні статті і висловлювання / [упор., вст. ст. і прим. доц. О. Г. Дзеверіна]. – Київ : Радянська школа, 1960. – 299 с.

ЛННБ імені В. Стефаника, відділ рукописів. – Ф. 29 (Михайло Возняк). – Од. зб. 116. – Стаття М. Возняка “Невідомий голос Франка в університетській справі”. – 3 арк.

Львівська національна наукова бібліотека (далі – ЛННБ імені В. Стефаника, відділ рукописів. – Ф. 29 (Михайло Возняк). – Од. зб. 736. – Промова І. Франка на вечорі в честь Шевченка 05.04.1903 року. – 12 арк.

Надольний І. Аналіз лідерських компонентів структурної ієрархії керівників підрозділів у вищій школі / І. Надольний // Філософія і методологія розвитку вищої освіти України в контексті європейських процесів / [авт. кол. : В. Андрущенко (керівник), М. Бойченко, Л. Гобунова, В. Лутай та ін.]. – Київ : Педагогічна думка, 2011. – С. 279–293.

Оленич С. Актуальність ідей Івана Франка щодо питання ціннісного змісту становлення сучасної української молоді / Сергій Оленич // Проблеми гуманітарних наук : наук. зап. ДДПУ. Вип. 18. Філософія. – Дрогобич : Вимір, 2007. – С. 84–95.

Оленич С. Місце і роль соціальних інститутів сучасного українського суспільства в процесі становлення молоді / Сергій Оленич // Проблеми гуманітарних наук : наук. зап. ДДПУ. Вип. 23. Філософія. – Дрогобич : Ред.-вид. відділ ДДПУ ім. Івана Франка, 2009. – С. 161–176.

Оленич С. Філософське осмислення освітнього чинника в процесі соціалізації студентської молоді (в системі громадянського суспільства) / Сергій Оленич // Проблеми гуманітарних наук : наук. зап. ДДПУ. Вип. 17. Філософія. – Дрогобич : Вимір, 2006. – С. 84–95.

Поппер К. Открытое общество и его враги : в 2 т. / Карл Поппер – Москва : Феникс, 1992. – Т. 2. – 448 с.

Скотна Н. В. Особа в розколотій цивілізації : освіта, світогляд, дії / Надія Володимирівна Скотна. – Львів : Українські технології, 2005. – 384 с.

Скотний В. Г. Раціональне та ірраціональне в науці й освіті / Валерій Григорович Скотний. – Київ–Дрогобич : Коло, 2003. – 283 с.

Соціологія : підручник [для студентів вищих навчальних закладів] / [за ред. В. Г. Городяненка]. – Київ : Вид. центр “Академія”, 2002. – 560 с.

Франко І. Борис Граб // Франко І. Зібр. творів у 50-ти т. – Київ : Наукова думка, 1978. – Т. 18. – С. 177–190.

Франко І. Доповіді Міріама // Франко І. Зібр. творів у 50-ти т. – Київ : Наукова думка, 1981. – Т. 29. – С. 116–121.

Франко І. Кілька слів о тім, як упорядкувати і провадити наші людові видавництва // Франко І. Зібр. творів у 50-ти т. – Київ : Наукова думка, 1986. – Т. 45. – С. 187–203.

Франко І. Лист до О. Партицького // Франко І. Зібр. творів у 50-ти т. – Київ : Наукова думка, 1986. – Т. 48. – С. 245–251.

Франко І. Одвертий лист до галицької української молодежі // Франко І. Зібр. творів у 50-ти т. – Київ : Наук. думка, 1986. – Т. 45. – С. 401–409.

Франко І. Перехресні стежки // Франко І. Зібр. творів у 50-ти т. – Київ : Наукова думка, 1979. – Т. 20. – С. 173–459.
DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vpe.2019.34.10581

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.