ДО ПРОБЛЕМИ ФУНКЦІОНУВАННЯ КОНЦЕПТІВ ЯВИЩА “ЯКІСТЬ ОСВІТИ” В УМОВАХ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА

Halyna Krokhmalna, Roman Krokhmalnyi

Анотація


У фокусі дослідження – проблема реформування сучасної освітньої галузі в Україні, зокрема – спроба окреслити функціональний стан одного із надважливих явищ процесу змін – поняття “якість освіти”. Автори статті вказують на можливість аналізу явища у кількох проекціях: термінологічній, поняттєвій, світоглядній. Такий підхід, на їхню думку, мав би допомогти параметризувати надто складне для однозначного визначення сучасне освітнє явище. Текст статті засвідчує складність проблеми для одновимірного аналізу, зумовлену її багатокомпонентністю і багатовимірністю.

Більшість дослідників якості освіти в сучасному українському освітньому просторі акцентують свій погляд на двох тощо вимірах, що проектується на освітню діяльність з погляду аналізу процесу чи його результату. Стратегічна неточність, розмитість у підході до явища, на думку авторів, стає причиною численних спроб дослідників одновимірно концептуалізувати складне поняття й одразу втратити його багатовимірність. Одна із причин цього – динаміка освітніх процесів в умовах формування інформаційного суспільства. Автори статті розглядають проблему функціонування  концептів “якість освіти” саме в контексті бурхливого розвитку процесів освітньої комунікації в умовах цифрової епохи.

Ключові слова: освіта, якість освіти, інформаційні технології в освіті, педагогічна комунікація, інформаційне суспільство, термінознавство.

Повний текст:

PDF

Посилання


Всесвітня декларація про вищу освіту для XXI століття: підходи та практичні заходи. – Режим доступу: http://www.sde.ru/files/t/pdf/5.pdf

ЗАКОН УКРАЇНИ Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007–2015 роки. Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/537-16

Кремень В. Г. Проблеми якості української освіти в контексті сучасних цивілізаційних змін / В. Г. Кремень // Український педагогічний журнал. – 2015. – № 1. – С. 8–15. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/ukrpj_2015_1_4

Кристопчук Т. Є. Система педагогічної освіти в країнах Європейського Союзу: спільні та відмінні риси / Т. Є. Кристопчук // Наукові праці [Чорноморського державного університету імені Петра Могили комплексу “Києво-Могилянська академія”]. Сер. : Педагогіка. – 2012. – Т. 209. Вип. 197. – С. 121–126. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npchduped_2012_209_197_25

Кубанов Р. А. Якість освіти: суть поняття та особливості оцінювання / Р. А. Кубанов // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Педагогічні науки. – 2013. – № 13(2). – С. 25–31. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/vlup_2013_13%282%29__5

Локшина О. І. Педагогічна освіта в Європейському Союзі: орієнтири розвитку In: Розвиток професійної майстерності педагога в умовах нової соціокультурної реальності : зб. матер. ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Тернопіль, Україна, 11–12 квітня 2019 р.) СМП Тайп, м. Тернопіль, Україна, с. 14–17 / О. І. Локшина. – Режим доступу : http://lib.iitta.gov.ua/716220/

Лопушинський І. П. “Цифровізація” освіти в контексті розвитку інформаційного суспільства в Україні / І. П. Лопушинський // Педагогічний альманах. – 2018. – Вип. 37. – С. 46–55. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/pedalm_2018_37_9

Ляшенко О. Якість освіти як чинник розвитку української школи / О. Ляшенко // Зб. наук. праць Уман. держ. пед. ун-ту. – 2012. – Ч. 4. – С. 225–229. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpudpu_2012_4_31

Маркіна І. А. Тенденції універсалізації вищої освіти в Україні: тенденції, проблеми та перспективи / І. А. Маркіна // Причорноморські економічні студії. – 2016. – Вип. 3. – С. 91–97. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/bses_2016_3_21

Новицький А. M. Феномен “інформаційного суспільства” як об’єкт наукового дослідження / А. M. Новицький // Інформація і право. – 2011. – № 1. – С. 25–29. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Infpr_2011_1_8

Павлова Г. Якість освіти як аксіологічна категорія / Г. Павлова // Наукові записки [Національного університету “Острозька академія”]. Сер. : Культурологія. – 2012. – Вип. 9. – С. 257–265. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoakl_2012_9_29

Петрухно Ю. Є. Інформаційне суспільство: поняття, основні складові, характеристика / Ю. Є. Петрухно // Вісник Одеського національного університету. Сер. : Бібліотекознавство. Бібліографознавство. Книгознавство. – 2014. – Т. 19. – Вип. 1. – С. 127–133. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vonu_bbk_2014_19_1_14

Пожуєв В. І. Глобальне інформаційне суспільство як новий соціальний та економічний феномен ХХІ століття / В. І. Пожуєв // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії. – 2013. – Вип. 52. – С. 5–14. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpgvzdia_2013_52_3

Приходько В. М. Якість освіти як об’єкт моніторингу / В. М. Приходько // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. – 2013. – Вип. 28. – С. 285–290. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pfto_2013_28_46

Система забезпечення якості освіти в Україні: розвиток на засадах європейських стандартів та рекомендацій: посібник / В. Кухарський, О. Осередчук, М. Мазуркевич та ін. ; за ред. В. Кухарського, О. Осередчук. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – 248 с.

Сігаєва Л. Є. Сучасні підходи до якості освіти: теоретичний аспект / Л. Є. Сігаєва // Професійна освіта: методологія, теорія та технології. – 2016. – Вип. 4. – С. 213–229. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/profe_2016_

Цюк О. Забезпечення якості вищої освіти: освітні індикатори та міжнародні організації / О. Цюк // Порівняльно-педагогічні студії. – 2013. – № 4. – С. 119–124. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ppstud_2013_4_2

Шелюк Л. Якість освіти як пріоритет її розвитку в Україні / Л. Шелюк // Вища освіта України. – 2014. – № 1. – С. 72–78. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/vou_2014_1_13
DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vpe.2019.34.10580

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.