НАВЧАЛЬНО-РОЗВИВАЛЬНЕ СЕРЕДОВИЩЕ ЗАКЛАДУ ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ ЯК ІНТЕГРОВАНА СИСТЕМА

Olha Dziadyk, Larysa Kovalchuk

Анотація


Наголошено на актуальності створення сприятливого середовища для всебічного розвитку особистості дитини молодшого шкільного віку в умовах реформування освіти України відповідно до вимог Нової української школи. Таким середовищем визначено навчально-розвивальне середовище. Проаналізовано підходи дослідників до трактування середовища та його різновидів. На підставі проведеного аналізу з’ясовано сутність навчально-розвивального середовища закладу початкової освіти як інтегрованої системи. З урахуванням засад системного, особистісного, діяльнісного, культурологічного та середовищного підходів розроблено модель навчально-розвивального середовища, що забезпечує умови для успішної адаптації учнів першого класу до освітнього процесу закладу початкової освіти. Наведено результати діагностування рівня адаптованості учнів у навчально-розвивальному середовищі початкової школи.

Ключові слова: адаптація, заклад початкової освіти, навчально-розвивальне середовище, модель, середовище, інтегрована система.

Повний текст:

PDF

Посилання


Биков В. Ю. Теоретико-методологічні засади моделювання навчального середовища сучасних педагогічних систем / В. Ю. Биков // Інформаційні технології і засоби навчання. – 2006. – № 1 (1). – URL : http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/285/271 (дата звернення: 15.10.2019).

Волкова Н. П. Педагогіка : навч. посібник / Н. П. Волкова. – Київ : Академвидав, 2007. – 616 с.

Главник О. Адаптація дитини до школи. Психологічний інструментарій / О. Главник. – Київ : Мікрос-СВС, 2003. – 111 с.

Закон України “Про освіту”. – URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19 (дата звернення: 17.10.2019).

Концепція Нової української школи. – URL : https://www.kmu.gov.ua/storage/app/media/reforms/ukrainska-shkola-compressed.pdf (дата звернення: 17.10.2019)

Костюк І. Формування освітньо-розвивального середовища на уроках літературного читання в початковій школі / І. Костюк // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. – 2016. – № 5 (59). – С. 314–323.

Методичні рекомендації щодо адаптаційного періоду для учнів першого класу. – URL : https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/1-klas-nysh/nmo-923-dodatok.pdf (дата звернення:23.01.2019).

Писарчук О. Т. Особливості формування предметно-розвивального середовища дошкільного навчального закладу / О. Т. Писарчук // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. – 2014. – № 4. – С. 9–17.

Писарчук О. Т. Особливості формування освітньо-розвивального середовища дошкільних освітніх закладів / О. Т. Писарчук // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. – 2012. – № 2. – С. 44–51.

Смолюк С. Сутнісна характеристика розвивального освітнього середовища сучасної початкової школи / С. Смолюк // Гірська школа Українських Карпат. – 2016. – № 14. – С. 118–121.

Соколюк О. Середовища навчання для реалізації навчального процесу з природничо-математичних дисциплін у старшій школі / О. Соколюк // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка. – 2015. – Вип. 7(3). – С. 296–302.

Соціологічна енциклопедія / уклад. В. Г. Городяненко. – Київ : Академвидав, 2008. – 456 с.

Чиркова Г. Ідеї побудови освітнього середовища національних меншин Поліського регіону / Г. Чиркова // Проектування освітнього розвивального середовища Полісся: регіональний аспект ; зб. наук. праць. – 2017. – С. 140–145.

Ярошинська О. Витоки дослідження середовища як педагогічного феномену / О. Ярошинська // Історико-педагогічний альманах. – 2014. – Вип. 1. – С. 37–41.

Kovalchuk L. Modeling of cultural and educational environment as a pedagogical condition of forming of professional thinking culture of future teachers / L. Kovalchuk // European Scientific Journal. – 2014. – Vol. 10. – № 22. – P. 69–88. – URL : http://eujournal.org/index.php/esj/article/view/3906/3697

Okoń W. Nowy słownik pedagogiczny / W. Okoń. – Warszawa : Żak, 2007. – 490 s.
DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vpe.2019.34.10575

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.