ХІМІЧНИЙ ЕКСПЕРИМЕНТ – НЕВІД’ЄМНА ЧАСТИНА ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ-ХІМІКІВ У КОЛЕДЖІ

Mariia Dzikovska

Анотація


Проаналізовано результати теоретико-практичного аналізу вітчизняних та зарубіжних досліджень щодо доцільності та необхідності використання хімічного експерименту у професійній підготовці майбутніх фахівців-хіміків в умовах коледжу. Показано, що хімічний експеримент є вагомою та необхідною складовою професійної підготовки майбутніх фахівців; зазначено, що ефективність його проведення зумовлена вибором стилю ведення лабораторних робіт.

Автором запропоновано традиційний перелік цілей, ефективна реалізації яких залежить від включення лабораторних робіт до викладання хімії, а також обґрунтовано перелік професійних якостей, які потрібно сформувати у майбутніх фахівців-хіміків у контексті професійної підготовки.

Ключові слова: хімічний експеримент, професійна підготовка, педагогічна теорія, стилі проведення лабораторних робіт.

Повний текст:

PDF

Посилання


Безносюк Н. С. Місце хіміко-лабораторної практики у підготовці майбутнбого вчителя хімії / Н. С. Безносюк, О. А. Блажко // Актуальні питання підготовки майбутнього вчителя хімії: теорія і практика: [зб. наук. праць за матер. Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. ; Вінниця, 25–27 березня 2015 р.] – Вінниця, 2015. – С. 9–10.

Галушко С. Роль експериментальної роботи у системі практичної підготовки майбутнього вчителя хімії / С. Галушко // Зб. наук. праць Уман. держ. педаг. ун-ту. – 2013. – Ч. 2. – С. 89–96.

Дзіковська М. І. Організація практичної підготовки майбутніх фахівців природничих спеціальностей у коледжі / М. І. Дзіковська // Молодий вчений. – 2018. – № 3(1). – С. 84–89.

Дзіковська М. Проблема професійної підготовки фахівців у педагогічній теорії / М. Дзіковська // Молодь і ринок. – 2019. – № 2. – С. 161–165. DOI : https:// doi. org /10.24919/2308-4634.2019.163125

Петренко В. В. Лабораторні заняття як організаційна форма експериментальної підготовки студентів-першокурсників біологічного факультету / В. В. Петренко // Вісн. Запор. нац. ун-ту: Педагогічні науки. – Запоріжжя : ЗНУ, 2008. – № 1. – С. 208–211.

Прибора Н. А. Підготовка майбутнього вчителя до використання хімічного експерименту в загальноосвітніх навчальних закладах : автореф. дис. … на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.02 “Теорія та методика навчання (хімія)” / Н. Прибора. – Київ, НПУ імені М. П. Драгоманова, 2011. – 18 с.

Сушенцева Л. Л. Хімічний експеримент у політехнічній підготовці майбутніх інженерів хіміків-технологів / Л. Л. Сушенцева, І. Г. Косцова // Обрії. – 2016. – № 1. – С. 69–72.

Тукало М. Д. Навчальний хімічний експеримент і особливості його організації в гуманітарних класах профільної школи [Електронний ресурс] / М. Д. Тукало. – (Дата звернення 09.10.2019).

Elliott M. J. The Role of the Laboratory in Chemistry Instruction [Electronic resource] / M. J. Elliott, K. K. Stewart, J. J. Lagowski. – Access mode : https://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/ed085p145 (Дата звернення 09.10.2019).

Hensen J. Barbera Assessing Affective Differences between a Virtual General Chemistry Experiment and a Similar Hands-On Experiment / Hensen J. Barbera. – J. Chem. Educ. 2019. – 96,10. – P. 2097–2108. DOI : 10.1021/acs.jchemed.9b00561.

Hofstein A. How to Learn in and from the Chemistry Laboratory [Electronic resource] / A. Hofstein, M. Kipnis, I. Abrahams. – Access mode : https://www.sensepublishers.com/media/1526-teaching-chemistry-a-study book. pdf (Дата звернення 09.10.2019).

Lagowski J. J. The role of the laboratory in chemical education [Electronic resource] / J. J. Lagowski. – Access mode : http://citeseerx.ist. psu. edu/ view doc/download?doi=10.1.1.567.5825&rep=rep1&type=pdf (Дата звернення 10.10.2019).

Pyatt K. Learner performance and attitudes in traditional versus simulated laboratory experiences [Electronic resource] / K. Pyatt, R. Sims. – Access mode : https://pdfs.semanticscholar.org/8415/f25eaf7e 2062c97065c8fcf e73daad5aa55.pdf (Дата звернення 10.10.2019).
DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vpe.2019.34.10574

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.