ОРГАНІЗАЦІЯ ЕКООСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДЛЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ В УМОВАХ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ

Natalia Dzhura

Анотація


Екологічна освіта потребує особливої уваги і має забезпечувати у суспільства здатність працювати заради сталого розвитку, розвивати вміння приймати рішення і діяти в інтересах збереження довкілля. Тому формування екологічної компетентності учнів є одним із головних завдань нової української школи. У статті розглянуто основні аспекти організації екоосвітньої діяльності для сталого розвитку в умовах загальноосвітньої школи. Запропоновано інноваційні технології навчання (творчо-розвивальні, особистісно орієнтоване і проблемне навчання, дослідницько-пошукову роботу, інтерактивні методи навчання, ігровий підхід, метод моделювання, проектну технологію) як оптимальні шляхи зацікавлення учнів, підвищення їхньої розумової активності, спонукання до творчості, виховання соціально компетентної особистості, здатної самостійно вибирати і приймати відповідальні рішення. Висвітлено принципи і завдання емпауермент педагогіки – мотивації та натхнення до дії. Акцентовано важливу роль учителя – відкривати учнівській молоді основи екологічної науки, формувати екологічний світогляд, екологічне мислення, життєву мудрість, новий спосіб життя.

Ключові слова: екологічна освіта, сталий розвиток, екоосвітня діяльність, загальноосвітні школи, новітні технології навчання, емпауермент педагогіка.

Повний текст:

PDF

Посилання


Бойченко С. В. Екологічна освіта – основа сталого розвитку суспільства / С. В. Бойченко, Т. В. Саєнко. Київ : Університет “Україна”, 2013. – 502 с.

Гузь В. В. Дидактичні технології формування екологічної компетентності старшокласників у навчанні природничо-науковим дисциплінам / В. В. Гузь. – С. 56–58. – Режим доступу : http://otp-journal.com.ua/index.php/2307-4507/article/ viewFile/ 33981/30522

Джам О. А. Екологічна компетентність як показник якості екологічної освіти та екологічної безпеки у системі принципів і стратегій сталого розвитку // Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна / О. А. Джам. – 2016. – С. 102–105. – Серія “Екологія”; вип. 14.

Джура Н. М. Інноваційні технології навчання в системі шкільної екологічної освіти : навч.-метод. посібник / Н. М. Джура. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2016. – 104 с.

Екологія в дослідах : методичні рекомендації для наукової роботи в загальноосвітніх навчальних закладах / О. Я. Буждиган, С. С. Руденко, О. Д. Зароченцева, С. С. Костишин. – Чернівці: Місто, 2013. – 164 с.

Загальна методика навчання біології: навч. посібник / І. В. Мороз, А. В. Степанюк, О. Д. Гончар та ін. ; за ред. І. В. Мороза. – Київ: Либідь, 2006. – 592 с.

Концепція “Нова українська школа”. – Режим доступу : http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/ua-sch-2016/konczepcziya.ht.

Концепція екологічної освіти України // Інформаційний збірник МОН України. – 2001. – № 7. – С. 2–10.

Коренева І. М. Забезпечення якості підготовки майбутніх вчителів на засадах освіти для сталого розвитку // VІІ Всеукраїнський з’їзд екологів з міжнародною участю (Екологія/Ecology – 2019), 25–27 вересня, 2019 : зб. наук. праць / І. М. Коренева, М. Б. Коломієць. – Вінниця : ВНТУ, 2019 – С. 189.

Методичний посібник для вчителів з навчального курсу за вибором для учнів 9 (10) класу загальноосвітніх навчальних закладів. Уроки для сталого розвитку / О. І. Пометун, Л. М. Пилипчатіна, І. М. Сущенко. – Київ : Вид. дім “Освіта”, 2011. – 101 с.

Момот Л. Л. Творчо-розвивальні технології та їх реалізація в середній школі // Біологія і хімія в школі / Л. Л. Момот. – 2003. – № 1. – С. 7–8.

Навчальні матеріали з природоохоронної тематики: збірка метод. матеріалів. – Київ : Центр екологічної освіти та інформації, 2007. – 48 с.

Навчально-методичним комплекс про довкілля і сталий розвиток “Зелений пакет” / Посібник рекоменд. Міністерством освіти і науки України для використання у загальноосвітніх навчальних закладах України. – Режим доступу : https://sites.google.com/site/greenpackua/Resources

Освітні технології : навч.-метод. посібник / О. М. Пєхота, А. З. Кіхтенко, О. М. Любарська та ін. ; за заг. ред. О. М. Пєхоти. – Київ : А.С.К.Ю, 2001. – 256 с.

Пометун О. І. Енциклопедія інтерактивного навчання / О. І. Пометун. – Київ, 2007. – 361 с.

Пометун О. І. Уроки сталого розвитку : посібник для вчителя з навч. курсу за вибором для 8-го класу загальноосв. шкіл / О. І. Пометун, Л. М. Пилипчатіна, І. М. Сущенко. – 2-ге. вид., випр. і доп. – Дніпропетровськ : ЛІРА, 2013. – 100 с.

Рудишин С. Д. Екологічна компетентність як загальна компетентість вчителів природничих дисциплін // Український педагогічний журнал / С. Д. Рудишин, І. М. Коренева, В. І. Самілик. – 2016. – № 3.

Самілик В. І. Формування екологічної компетентності студентів-біологів – майбутніх вчителів / В. І. Самілик. – Режим доступу : http://nauka.zinet.info/6/samilyk.php

Сучасні форми та методи навчання біології / укл. К. М. Задорожний. – Харків : Основа, 2010. – 142 с.

Титаренко Л. М. Формування екологічної компетентності студентів біологічних спеціальностей університету: автореф. дис. канд. пед. наук: 13.00.07 / Л. М. Титаренко. – Київ, 2007. – 20 с.

Уроки для сталого розвитку. Як організувати позакласну роботу учнів основної школи: метод. посіб. для вчителів / О. І. Пометун та ін. Київ: Видавничий дім “Освіта”, 2012. – 269 с.

Nahirnych O. М. The importance оf environmental education and enlightenment in the upbringing of youth / O. М. Nahirnych, N. R. Meush, M. R. Dzhura, N. M. Dzhura // Природнича наука й освіта: сучасний стан і перспективи розвитку: матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (20-22 вересня 2019 р., м. Харків) / за заг. ред. д. б. н. Т. Ю. Маркіної, д. б. н. А. Б. Чаплигіної, к.б.н. Т. Є. Комісової. – Харків : ХНПУ, 2019. – С. 14–15.

Skanavis C. Non-formal environmental education in formal education: centers of environmental education in Greece / C. Skanavis, V. Petreniti. – Access mode : https://www.researchgate.net/publication/260421601
DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vpe.2019.34.10573

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.