САМОГУБТВО ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ ПОЛЬЩІ, ЯКЕ ДІЯЛО ДО 1970 РОКУ

Andrzej Wrzyszcz

Анотація


Охарактеризовано законодавче регулювання самогубства у різних правових системах, які діяли в Польщі до 1970 р.
Дані про правове регулювання питання самогубства на території Стародавньої Польщі (цей термін належить до історії польської державності від її початку в середині Х ст. до епохи поділу Польщі) дуже незначні. Процес стабілізації польської державності призвів до існування різних правових систем на території сучасної Польщі протягом кількох сотень років аж до другої половини ХVIII ст. (польське звичаєве право, німецьке право в містах, релігійне право). Правові норми на той час або взагалі не містили вказівки на самогубство, або карали його досить м’яко.
Несподівані зміни ми можемо спостерігати наприкінці XVIII ст. Попереднє (досить ліберальне, на думку автора) законодавство, яке діяло на польських територіях, стало значно суворішим в окремих питаннях. Після падіння Польської держави в результаті трьох послідовних поділів (перший – 1772, другий – 1793, третій – 1795), акти самогубств оцінювали на польських територіях відповідно до положень кодифікацій держав, під владою яких перебували відповідні землі. Внаслідок проведених реформ посилилася караність самогубств.
Незважаючи на те, що в епоху Просвітництва та в першій половині ХIХ ст. з’явилися більш репресивні положення, в наступні десятиліття ми можемо спостерігати раціональний підхід законодавця до акту самогубства. Мінімізація караності або навіть її повне скасування було здійснено кодексами другої половини ХIХ та першої половини ХХ ст. (прусським, німецьким, австрійським, російським, польським).
Після відновлення незалежності Польщі у 1918 р., на її території діяли три системи кримінального права до 1932 р. Кодифікаційні роботи, проведені в Другій Польській Республіці, завдячуючи Комісії з кодифікації, у складі якої працювали найвідоміші науковці та практики кримінального права, призвели до уніфікації матеріального кримінального права в першій половині 1930-х років. Новий Кримінальний кодекс 1932 р. встановлював відповідальність за самогубство з помітним впливом положень російського Кодексу 1903 р. Зокрема, у статтях 228 та 229 було встановлено кримінальну відповідальність за пособ­ництво і підбурювання до самогубства. Ці положення були настільки універсальними, що вони збереглися в Народній Республіці Польща після 1944 р., у тому числі, були майже дослівно перенесені до Кримінального кодексу 1969 р.
На закінчення варто зауважити, що кримінально-правові норми про самогубство, застосовувані в Польщі з початку польської державності до 1970 р., на погляд автора, були досить поблажливими.


Ключові слова


польське кримінальне право, історія права, польські кримінальні кодекси

Повний текст:

PDF

Посилання


Bardach, J. (1973). Historia państwa i prawa Polski. Do połowy XV wieku, Vol. 1. Warszawa.

Bardach, J., Leśnodorski, B., Pietrzak, M (2005). Historia ustroju i prawa polskiego. Warszawa.

Bardach, J., Senkowska-Gluck, M. (1981). Historia państwa i prawa Polski. Od rozbiorów do uwłaszczenia, Vol. 3. Warszawa.

Bodyński, M. (1924). Ustawa karna z dnia 27. maja 1852 r. z uwzględnieniem wszystkich zmieniających ją ustaw austriackich i polskich oraz z najważniejszymi ustawami dodatkowymi. Lwów.

Borkowska-Bagieńska, E.(1986). «Zbiór praw sądowych» Andrzeja Zamoyskiego. Poznań.

Borucki, M. (1979). Temida staropolska. Warszawa.

Budziński, S. (1883). O przestępstwach w szczególności. Wykład porównawczy z uwzględnieniem praw obowiązujących w Królestwie Polskim i Galicyi austriackiej. Warszawa.

Choynowski, Sz. (1931). Zarys najważniejszych przestępstw pospolitych zawartych w k.k. 03 oraz w ustawach i rozporządzeniach karnych dodatkowych zestawiony do użytku wojskowych organów spokoju, porządku i bezpieczeństwa publicznego. Grudziądz.

Czacki, T. (t. I 1800, t. II 1801). O litewskich i polskich prawach. Warszawa.

Ferenc, M. (2006), Czasy nowożytne [w:] Obyczaje w Polsce. Od średniowiecza do czasów współczesnych. Praca zbiorowa pod red. A. Chwalby. Warszawa.

Glaser, S., Mogilnicki, A. (1934). Kodeks karny. Komentarz. Prawo o wykroczeniach. Przepisy wprowadzające. Tezy z orzeczeń Sądu Najwyższego. Wyciągi z motywów ustawodawczych. Kraków.

Grodziski, S. (1965), Salmonowicz S. Ustawa karna zachodniogalicyjska z roku 1796. Zarys dziejów i charakterystyka. Czasopismo Prawno-Historyczne, 17, Iss. 2.

Grzybowski, K. (1982). Historia państwa i prawa Polski. Od uwłaszczenia do odrodzenia państwa, Vol. 4. Warszawa.

Hołyst, B. (1983). Samobójstwo – przypadek, czy konieczność. Warszawa.

Hube, R. (1830). Ogólne zasady nauki prawa karnego. Warszawa.

Jarosz, M. (1997). Samobójstwa. Warszawa.

Kaczmarczyk, Z., Leśnodorski, B. (1965). Historia państwa i prawa Polski. Od połowy XV wieku do r. 1795, Vol. 2. Warszawa.

Kodeks kar głównych i poprawczych (1847). Warszawa.

Kodeks karny, Kodeks postępowania karnego, Kodeks karny wykonawczy, stan prawny na dzień 30 czerwca 1989 r. (1989). Warszawa.

Korobowicz, A., Witkowski, W. (2012). Historia ustroju i prawa polskiego (1772–1918). Warszawa.

Krzymuski, E. (1911). Wykład prawa karnego ze stanowiska nauki i prawa austriackiego. Kraków.

Księga ustaw na zbrodnie i ciężkie policyjne przestępstwa (1817).Wiedeń.

Lityński, A. (2010). Historia prawa Polski Ludowej. Warszawa.

Maciejewski, T. (2011). Historia prawa karnego w dawnej Polsce (do 1795 r.) [in:] System prawa karnego, Vol. 1, Źródła prawa karnego, ed. T. Bojarskiego. Warszawa.

Maciejewski, T. (2011). Historia ustroju i prawa sądowego Polski. Warszawa.

Maciejowski, F. (1848). Wykład prawa karnego w ogólności z zastosowaniem kodeksu kar głównych i poprawczych z dniem 20 grudnia/1 stycznia 1848 r. w Królestwie Polskim obowiązującego tudzież ustawy przechodniej i instrukcji dla sądów. Warszawa.

Maisel, W.(1959). Ortyle sądów wyższych miast wielkopolskich z XV i XVI wieku. Wrocław.

Maisel, W.(1963). Poznańskie prawo karne do końca XVI wieku. Poznań.

Maisel, W.(1961). Sądownictwo miasta Poznania do końca XVI wieku. Poznań.

Makarewicz, J.(1935). Kodeks karny z komentarzem. Lwów.

Makowski, W. (1921). Kodeks karny obowiązujący tymczasowo w Rzeczypospolitej Polskiej na ziemiach b. zaboru rosyjskiego. Warszawa.

Migdał, J. (2006). Prawo Kodeksu Karzącego dla Królestwa Polskiego z 1818 roku. Gdańsk.

Mikołajczyk, M. (2013). Proces kryminalny w miastach Małopolski XVI – XVIII wieku. Katowice.

Mikołajczyk, M. (1998). Przestępstwo i kara w prawie miast Polski południowej XVI – XVIII wieku. Katowice.

Mogilnicki, A. (1907). Kary dodatkowe. Kary cielesne, kary hańbiące, pozbawienie czci i praw. Warszawa.

Nisenson, J., Siewierski, M. (no data of edition). Kodeks karny i prawo o wykroczeniach. Rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 11 lipca 1932 r. (Dz. U. R. P. Nr. 60 poz. 571 i 572) z komentarzem opartym na uzasadnieniu Komisji Kodyfikacyjnej i orzecznictwie Sądu Najwyższego, zestawieniem odpowiednich przepisów dotychczasowych, objaśnieniami i skorowidzem wraz z przepisami wprowadzającymi i utrzymanymi w mocy przepisami uchylonych kodeksów karnych. Warszawa.

Płaza, S. (1997). Historia prawa w Polsce na tle porównawczym, part. I: X–XVIII w. Kraków.

Prawo kodeksu karzącego dla Królestwa Polskiego z dnia 14 kwietnia 1818 r., Dziennik Praw Królestwa Polskiego, Vol. 5.

Radwański, Z., Wąsicki, A. (1954). Wprowadzenie Pruskiego Prawa Krajowego na ziemiach polskich. Czasopismo Prawno-Historyczne, Vol. 6, Iss. 1.

Salmonowicz, S. (1966). Prawo karne oświeconego absolutyzmu. Z dziejów kodyfikacji karnych przełomu XVIII/XIX w. Toruń.

Salmonowicz, S. (2001). Z wieku oświecenia. Studia z dziejów prawa i polityki XVIII wieku. Toruń.

Sójka-Zielińska, K. (1981). Historia prawa. Warszawa.

Stawiarski, I. (1813). Powszechne prawo kryminalne dla państw pruskich, część druga. Warszawa.

Śliwowski, J.(1958). Kodeks karzący Królestwa Polskiego z 1818 roku. Historia jego powstania i próba krytycznej analizy. Warszawa.

Witkowski, W. (2011). Prawo karne na ziemiach polskich w dobie zaborów i w pierwszych latach II RP (1795–1932) [in:] System prawa karnego, Vol. 1. Źródła prawa karnego, pod ed. T. Bojarski. Warszawa.

Wrzyszcz, A. (2011). Przestępstwo bigamii w kodeksach karnych obowiązujących na ziemiach polskich w dobie zaborów [in:] Bigamia, ed. M. Mozgawa. Warszawa.
DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vla.2018.67.247

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.