ЩЕ РАЗ ПРО ЗВОРОТНУ ДІЮ КРИМІНАЛЬНОГО ЗАКОНУ У ЧАСІ В АСПЕКТІ ОПОСЕРЕДКОВАНОЇ КРИМІНАЛІЗАЦІЇ

Олександр Костянтинович Марін

Анотація


Розглянуто проблеми аргументації можливості застосування рішення Конституцій­ного Суду України від 19.04.2000 р. «Про зворотну дію кримінального закону у часі» до випадків так званої «опосередкованої криміналізації». Обґрунтовано недоцільність та неможливість використання ні резолютивної, ні мотивувальної частини цього рішення до аналізованого випадку, пов’язаного зі зміною значення неоподатковуваного мінімуму доходів громадян. Аргументовано також те, що використання Касаційним кримінальним судом Верховного Суду в Україні посилання на згадане рішення Конституційного Суду негативно відобразиться на формуванні судової практики та потребує перегляду.


Ключові слова


зворотна дія, кримінальний закон, кримінально-правова норма, опосередкована криміналізація, бланкетність

Повний текст:

PDF

Посилання


Hurtovenko, O. L. (2011). Pytannia zvorotnoi dii Kryminalnoho kodeksu Ukrainy v chasi zviazku iz pidvyshchenniam rozmiru neopodatkovanoho minimumu dokhodiv hromadian v Ukraini. Chasopys Akademii advokatury, 13/4, 1–12.

Dudorov, O. O. (2015). Blanketnist i zvorotna syla kryminalnoho zakonu. Yurydychnyi naukovyi elektronnyi zhurnal, 5, 175–180.

Tsvik, M. V., Petryshyn, O. V., Avramenko, L. V. ta in. (2011). Zahalna teoriia derzhavy i prava: [Pidruchnyk dlia studentiv yurydychnykh vyshchykh navchalnykh zakladiv]. Kharkiv: Pravo.

Karelova, H. A. (2014). Pytannia zvorotnoi dii zakonu pro kryminalnu vidpovidalnist u chasiv rishenniakh Yevropeiskoho Sudu z prav liudyny ta Konstytutsiinykh sudiv okremykh derzhav. Nashe pravo, 9, 58–65.

Kuznetsov, V. V., Chabaniuk, V. D. (2014). Zvorotna diia kryminalnoho zakonu v chasi: suchasni problemy pravozastosuvannia. Naukovyi visnyk Mizhnarodnoho humanitarnoho universytetu. Seriia Yurysprudentsiia, 10–2. T. 2, 48–50.

Marin, O. (2004). Zminy u podatkovomu zakonodavstvi Ukrainy ta yikh vplyv na diiu Kryminalnoho kodeksu Ukrainy. Zhyttia i pravo, 2, 69–70.

Ponomarenko, Yu. A. Uholovno-“neoblahaemaia” dyskussyia. Yurydycheskaia praktyka. URL: parvo.ua/article.php?id=10004900

Postanova Verkhovnoho Sudu 24 travnia 2018 roku u spravi № 418/968/16-k. URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/74309822

Rishennia Konstytutsiinoho Sudu Ukrainy u spravi za podanniam 46 narodnykh deputativ Ukrainy shchodo ofitsiinoho tlumachennia polozhen statti 58 Konstytutsii Ukrainy, statei 6, 81 Kryminalnoho kodeksu Ukrainy (sprava pro zvorotnu diiu kryminalnoho zakonu v chasi) vid 19.04.2000 r. № 6-rp/2000 u spravi № 1-3/2000. Konstytutsiinyi Sud Ukrainy: Rishennia. Vysnovky. 1997–2001 / Vidpov. redakt. Kand. yuryd. nauk P. B. Yevhrafov. Kyiv: Yurinkom Inter, 2001, 74–80.

Khyliuk, S. V. (2014). Pravyla dii pravovykh polozhen pro zlochyny ta pokarannia u chasi z urakhuvanniam praktyky Yevropeiskoho sudu z prav liudyny. Visnyk Lvivskoho universytetu. Seriia yurydychna, 60, 270–277.
DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vla.2018.67.205

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.