ЗАГАЛЬНІ УМОВИ ЗДІЙСНЕННЯ ПРОВАДЖЕННЯ З ВІДНОВЛЕННЯ ВТРАЧЕНИХ МАТЕРІАЛІВ У КРИМІНАЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ УКРАЇНИ

Andrii Malaniuk

Анотація


На основі аналізу правових ознак провадження з відновлення втрачених матеріалів визначено його належність до категорії особливих кримінальних проваджень та запропоновано його визначення. Особливість цього провадження випливає з його спрямованості на захист процесуальних прав учасників провадження, тобто на реалізацію норм кримінально-процесуального права. Іншою характерною особливістю провадження з відновлення втрачених матеріалів є обмежена дія окремих засад кримінального провадження: змагальності, презумпції невинуватості, забезпечення права на оскарження процесуальних рішень, дій чи бездіяльності.
Самостійність цього провадження проявляється також у загальних умовах його здійснення, якими, на думку автора, є: застосування лише щодо матеріалів кримінального провадження, які були втрачені взагалі чи частково незалежно від причин; матеріали були втрачені у провадженні, у якому судом було винесене рішення по суті кримінально-правового спору; значущість відновлення матеріалів для захисту прав та інтересів учасників кримінального провадження.


Ключові слова


види кримінальних проваджень, відновлення втрачених матеріалів, захист процесуальних прав учасників

Повний текст:

PDF

Посилання


Volkolup, O. V. (2003). Sistema ugolovnogo sudoproizvodstva i problemy ee sovershenstvovanija. SPb.: Izdatel'stvo «Juridicheskij centr Press», 267.

Instruktsiia, zatverdzhena nakazom Derzhavnoi sudovoi administratsii Ukrainy (2013). Z dilovodstva u mistsevykh zahal'nykh sudakh, apeliatsijnykh sudakh oblastej, apeliatsijnykh sudakh mist Kyieva ta Sevastopolia, Apeliatsijnomu sudi Avtonomnoi Respubliky Krym ta Vyschomu spetsializovanomu sudi Ukrainy z rozghliadu tsyvil'nykh i kryminal'nykh sprav. Retrieved from: http://zakon3.rada.gov.ua/rada/show/v0173750-13/paran10#n10

Kal'nickij, V. V., Efremova, N. P. (2000) Vosstanovlenie utrachennyh ugolovnyh del. Moskov: Spark, 91.

Kozachuk, D. A. (2015). Vidnovlennia vtrachenoho provadzhennia iak okrema stadiia administratyvnoho sudochynstva. Porivnial'no-analitychne pravo, 1, 185–188.

Goncharenko, V. H., Nor, V. T., Shumylo, M. Ye. (2012). Kryminal'nyj protsesual'nyj kodeks Ukrainy. Naukovo-praktychnyj komentar. Kyiv: YUSTINIAN, 1223.

Kuz'minova, V. Yu. (2002). Pravovi ta naukovi osnovy vidnovlennia (rekonstruktsii) vtrachenykh kryminal'nykh sprav. Kharkiv, 21.

Lejba, Ye. V. (2016). Vidnovlennia vtrachenoho sudovoho provadzhennia v tsyvil'nomu protsesi. Kyiv, 20.

Malaniuk, A. (2013). Zavdannia i predmet provadzhennia z vidnovlennia vtrachenykh materialiv kryminal'noho provadzhennia. Materialy II Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii «Malynovs'ki chytannia». Ostroh: Vydavnytstvo Natsional'noho universytetu «Ostroz'ka akademiia», 274–276.

Mykolenko, O. M. (2014). Pravove zabezpechennia instytutu vidnovlennia vtrachenykh materialiv kryminal'noho vprovadzhennia. Materialy 69-i naukovoi konferentsii profesors'ko-vykladats'koho skladu ekonomiko-pravovoho fakul'tetu Odes'koho nats. universytetu im. I. I. Mechnykova. Odesa: Astroprynt, 121–123. Retrieved from: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/7327

Banchuk, O., Kujbida, R., Havronjuk, M. (2013). Naukovo-praktychnyj komentar do Kryminal’nogo procesual’nogo kodeksu Ukrai’ny vid 13 kvitnja 2012 roku. Kharkiv: Faktor, 1072.

Nakaz Derzhavnoi sudovoi administratsii Ukrainy №22. (2010). Perelik sudovykh sprav i dokumentiv, scho utvoriuiut'sia v diial'nosti sudu, iz zakinchenniam strokiv zberihannia. Retrieved from http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0201-10

Romaniuk, A. B. (2012). Problemni pytannia pravovoho rehuliuvannia vidnovlennia vtrachenykh materialiv kryminal'noho provadzhennia v Ukraini. Naukovi pratsi Natsional'noho universytetu «Odes'ka iurydychna akademiia», T. 11, 438–445. Retrieved from http://dspace.onua.edu.ua/handle/11300/5715

Riabtseva, E. V. (2010). Pravosudie v ugolovnom processe Rossii. Moskov: «Jurlitinform», 400.

Ukhvala Vinnyts'koho rajonnoho sudu Vinnyts'koi oblasti. (2013). Provadzhennia № 128/34/13-k. Retrieved from: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/32618026

Shylo, O. (2010). Do pytannia schodo dyferentsiatsii kryminal'no-protsesual'noi formy. Pravo Ukrainy, 9, 180–186.

Shymanovych, O. M. (2011). Vidnovlennia vtrachenoho sudovoho provadzhennia u tsyvil'nomu protsesi. Uchenye zapysky Tavrycheskoho natsyonal'noho unyversyteta ym. V.Y. Vernadskoho. Seryia «Yurydycheskye nauky», 24 (63), 90–97.

Jakimovich, Ju. K. (2013). Differenciacija ugolovnogo sudoproizvodstva: problemy i perspektivy. Vestnik Udmurtskogo universiteta. Serija «Jekonomika i pravo», 2, 203–208. Retrieved from http://cyberleninka.ru/article/n/differentsiatsiya-ugolovnogo-sudoproizvodstva-problemy-i-perspektivy
DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vla.2017.64.7318

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.