СТАНДАРТИ ДОКАЗУВАННЯ ТА ФОРМУВАННЯ ЗНАННЯ У  КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ

Andrii Pavlyshyn, Khrystyna Slyusarchuk

Анотація


Визначено взаємозв’язок стандартів доказування та формування знання про обставини кримінального правопорушення у кримінальному провадженні. Досліджено питання співвідношення таких філософських та правових категорій, як «імовірність», «вірогідність» та «достовірність» знання. Аналізуючи норми законодавчих актів та погляди науковців, автори подають власне бачення щодо можливості існування вірогідних знань у кримінальному провадженні та стверджують, що у кримінальному провадженні стандарти доказування фіксують моменти утворення ймовірного, вірогідного та достовірного знання про обставини кримінального провадження.


Ключові слова


доведеність, ймовірність, вірогідність, достовірність доказу, достовірність встановлення обставини

Повний текст:

PDF

Посилання


Jefferson L. Ingram. (2009). Criminal Evidence. Tenth edition. University of Dayton: John C. Klotter. Justice Administration Legal Series. Anderson publishing.

Reasonable Doubt. Lectric Law Library’s Lexicon.

Basysta, I. (2015). Do pytannja vstanovlennja ob’jektyvnoi' istyny u kryminal'nomu provadzhenni. Visnyk L'vivs'kogo universytetu. Serija jurydychna, 61, 417–422.

Beznosjuk, A. (2014). Dovedenist' poza rozumnym sumnivom ta dostovirnist' jak standarty dokazuvannja u kryminal'nomu procesi Ukrai'ny. Sudova apeljacija, 3 (36), 23–28.

Vapnjarchuk, V. (2015). Standart kryminal'nogo procesual'nogo dokazuvannja. Visnyk Nacional'noi' akademii' pravovyh nauk Ukrai'ny, 1 (80), 100–112.

Vershinin, A., Krivonosova, L., Mitina, M. (2000). Grazhdanskij process. Moskva.

Hmyrko, V. (2010). Dokazuvannja v kryminal'nomu procesi: dijal'nisna paradygma. Teoretychnyj analiz. Problematyzacija. SMD-reprezentacija. Dnipropetrovs'k.

Davtjan, A. (2008). Grazhdanskij process zarubezhnyh stran. Moskva.

Jejsman, A. (1966). Sootnoshenija istiny i dostovernosti v ugolovnom processe. Sovetskoe gosudarstvo i pravo, 6, 92–97.

Ishchenko, V. (2009). Perspektyvy formuvannja standartiv dokazuvannja u suchasnomu kryminal'nomu procesi Ukrai'ny. Forum prava, 3, 302–307.

Groshevyj, Ju., Tacij, V., Pshonka, V. (2013). Kryminal'nyj proces: pidruchnyk. Harkiv: Pravo, 2013.

Kryminal'nyj procesual'nyj kodeks Ukrai'ny: proekt (2008). Kyi'v: Nac. komis. zi zmicnennja demokratii' ta utverdzhennja verhovenstva prava.

Kryminal'nyj procesual'nyj kodeks Ukrai'ny: proekt (2007). Kyi'v: Nac. komis. zi zmicnennja demokratii' ta utverdzhennja verhovenstva prava.

Kryminal'nyj procesual'nyj kodeks Ukrai'ny, st. 17, gl. 2; st. 94, gl. 4 (2012) (Verhovna Rada Ukrai'ny). Oficijnyj sajt Verhovnoi' Rady Ukrai'ny. (2016, berezen', 22)

Nor, V. (2015). Vybrani praci. Harkiv: Pravo, 674–680.

Pavlyshyn, A. (2011). Vplyv procesual'noi' formy na vstanovlennja istyny u kryminal'nyh spravah. Visnyk Prokuratury, 4 (118), 75–82.

Panchenko, N. (2009). Kognitivnye kategorii «istinnost'» i «dostovernost'»: obshhee i razlichnoe Znanie. Ponimanie. Umenie: Nauchnyj zhurnal Moskovskogo gumanitarnogo universiteta, 1, 132–136.

Petruhin, I. (2003). Istina, dostovernost' i verojatnost' v sude. Juridicheskij mir, 8, 17–25.

Pijuk, A. (1999). «Istina» ili «dokazannaja dostovernost'»? Rossijskaja justicija, 5, 43.

Pogorec'kyj, M. (2004). Imovirnist' i dostovirnist' u kryminal'no-procesual'nomu piznanni. Derzhava ta regiony. Serija: Pravo, 1, 62–65.

Ratushna, B. (2012). Standart dokazuvannja jak kryterij dostovirnosti rezul'tatu sudovogo piznannja. Pravo Ukrai'ny, 6, 282–291.

Sergjejeva, D. (2013). Problemy vyznachennja dostovirnosti dokazu jak jogo vlastyvosti za novym Kryminal'nym procesual'nym kodeksom Ukrai'ny. Juryst Ukrai'ny, 4 (25), 106–111.

Bilodid, I. (1970–1980). Slovnyk ukrai'ns'koi' movy: v 11 tomah (T. 1). Kyi'v: Naukova dumka.

Bilodid, I. (1970–1980). Slovnyk ukrai'ns'koi' movy: v 11 tomah (T. 2). Kyi'v: Naukova dumka.

Slyusarchuk, Kh. (2016). Vydy standartiv dokazuvannja u kryminal'nomu provadzhenni Problemy derzhavotvorennja i zahystu prav ljudyny v Ukrai'ni. Materialy XXII zvitnoi' naukovo-praktychnoi' konferencii', ch. 2, 233–237.

Strogovich, M. (1955). Material'naja istina i sudebnye dokazatel'stva v sovetskom ugolovnom processe. Moskva: Izd-vo AN SSSR.

Shumylo, M. (2014). Imovirnist' i virogidnist' znannja u kryminal'nomu provadzhenni jak peredumova potreby ob’jektyvizacii' rezul'tativ dokazuvannja. Pravo Ukrai'ny, 10, 44–52.
DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vla.2016.62.400

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.