СТРУКТУРА СУДОВОГО РІШЕННЯ В АДМІНІСТРАТИВНІЙ СПРАВІ

Marta Trush

Анотація


Досліджено структуру судового рішення в адміністративній справі. Визначено поняття судового рішення як акту правосуддя та процесуального документа та доведено самостій­ність структури форми, яка може не збігатися зі змістом судового рішення як акту правосуд­дя. Як акт судової влади судове рішення має трикомпонентну структуру і складається з предмета, підстави та змісту. Судове рішення – процесуальний документ, який є зовнішньою формою виразу акту судової влади, складається із чотирьох елементів: вступної, описової, мотивувальної та резолютивної частин. Охарактеризовано вимоги до відповідних частин су­дових рішень в адміністративному процесі та запропоновано відповідні зміни до законодавс­тва.


Ключові слова


судове рішення; ухвала та постанова в адміністративній справі; вступна, описова, мотивувальна та резолютивна частини судового рішення

Повний текст:

PDF

Посилання


Armash, N. O., Bandurka, O. M., & Basov, A. V. et al. (2009). Kodeks administratyvnoho sudochynstva Ukrayiny: Nauk.-prakt. komentar. A. T. Komzyuk (Ed.). Kyiv: Pretsedent : Istyna [in Ukrainian].

Hradovyy, V. B. (2014). Zmist sudovoho rishennya v administratyvnomu sudochynstvi Ukrayiny. Administratyvne pravo i protses. Vol. 1(7) [in Ukrainian].

Aver’yanov, V. B. (2003). Derzhavne upravlinnya: problemy administratyvno-pravovoyi teoriyi ta praktyky. V. B. Aver’yanov (Ed.). Kyiv: Fakt [in Ukrainian].

Zavorot'ko, P. P., & Shtefan, M. Y. (1971). Sudove rishennya. K. : Vydavnytstvo Kyyivs'koho Universytetu [in Ukrainian].

Kolomoyets', T. O. (Ed.)., Lyutikov, P. S., & Vikhlyayev, M. Yu. (2011). Administratyvne sudochynstvo : Pidruchnyk. Kyiv: Istyna [in Ukrainian].

Kravchuk, V. M. (2010). Zmist ta forma postanovy administratyvnoho sudu pershoyi instantsiyi. Visnyk Verkhovnoho sudu Ukrayiny. Vol. 11 (123) [in Ukrainian].

Kravchuk, V. M. (2011). Naukovo-praktychnyy komentar do Kodeksu administratyvnoho sudochynstva Ukrayiny. Kharkiv : Faktor [in Ukrainian].

Kuybida, R., & Syroyid, O. (2013). Posibnyk iz napysannya sudovykh rishen'. Kyiv: Drim Art [in Ukrainian].

Matviychuk, V. K. (Ed.)., Khar, I. R. (2008). Naukovo-praktychnyy komentar do Kodeksu administratyvnoho sudochynstva Ukrayiny. (Vols. 1–2). Kyiv : Alerta [in Ukrainian].

Panchenko, O. N. (Ed.), Aver’yanov, V. B., & Pasenyuk, O M. (2009). Kodeks administratyvnoho sudochynstva Ukrayiny: naukovo-praktychnyy komentar. Kyiv : Yurinkom Inter [in Ukrainian].

Pasenyuk, O M. (Ed.), Panchenko, O. N., & Aver’yanov, V. B. (2009). Administratyvne sudochynstvo Ukrayiny: pidruchnyk. Kyiv : Yurinkom Inter [in Ukrainian].

Perunova, O. M. (2003). Vymohy, yaki vysuvayut'sya do sudovoho rishennya. Visnyk natsional'noho universytetu vnutrishnikh sprav. Vyp. 24. – Kh.: Natsional'nyy universytet vnutrishnikh sprav [in Ukrainian].

Pro sudove rishennya v administratyvniy spravi: postanova Plenumu Vyshchoho administratyvnoho sudu Ukrayiny vid 20.05.2013 roku #7. Retrieved from http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/v0007760-13 [in Ukrainian].

Stefanyuk, V. S. (2003). Sudovyy administratyvnyy protses. Kh.: Firma «Konsum» [in Ukrainian].

Fazykosh, H. V. (2008). Sudove rishennya v tsyvil'nomu sudochynstvi. Nats. yuryd. akad. Ukrayiny im. Yaroslava Mudroho [in Ukrainian].

Tsurkan, M., & Perepelyuk, V. (2009). Yurydychna ta lohichna vyvazhenist' i movna doskonalist' sudovoho rishennya – zaporuka yoho pravosudnosti Administratyvnyy sud Ukrayiny (zbirnyk naukovykh prats'). Retrieved from http://www.info-library.com.ua/books-text-10039.html [in Ukrainian].

Chechot, D. M. (1958). Postanovlenie suda pervoy instantsii po grazhdanskim delam. Moscow : Hosyurizdat [in Russian].

Chornoochenko, S. I. (2005). Tsyvil'nyy protses. Kyiv: Tsentr navchal'noyi literatury [in Ukrainian].
DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vla.2016.62.392

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.