ПОНЯТТЯ ТА ПРОЦЕСУАЛЬНО-ПРАВОВА СУТЬ ВІДЕОКОНФЕНЦІЇ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ УКРАЇНИ

Iryna Chernichenko

Анотація


На підставі аналізу наукової літератури запропоновано визначення поняття відеоконфе­ренції та доведено її відмінність від інституту доручення слідчого, прокурора, судового дору­чення.


Ключові слова


кримінальне провадження, відеоконференція, телекомунікаційна технологія, доручення слідчого, прокурора, судове доручення

Повний текст:

PDF

Посилання


Великий тлумачний словник сучасної української мови / уклад. і голов. ред. В. Т. Бусел. – К., Ірпінь : ВТФ «Перун», 2002. – 1440 с.

Архипова Е. А. Применение видеоконференцсвязи в уголовном судопроизводстве России и зарубежных стран (сравнительно-правовое исследование) : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.09 / Архипова Екатерина Александровна. – М., 2013. – 198 с.

Пашковський М. І. Відеоконференція у кримінальному судочинстві / М. І. Пашковський. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://docs.googlecom/document/d/1JEU C4BFLZNPxNzscOyadevJSXJbkihlVpxJnLjlvqk/edit?hl=uk &pli=1

Мурадов В. Проблеми використання відеоконференцзв’язку на сучасному етапі розвитку техніко-криміналістичного забезпечення судового розгляду кримінальних справ / В. Мурадов // Право України. – 2011. – № 7. – С. 235–240.

Клементьев А. С. Телекоммуникационное обеспечение уголовного процесса : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.09 / Клементьев Александр Станиславович. – Владимир, 2007. – 175 с.

Волеводз А. Г. Правовые основы взаимной правовой помощи по уголовным делам с использованием видеоконференцсвязи / А. Г. Волеводз [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.mgimo.ru/files/114971/ 114971.pdf

Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар : у 2 т. – Т. 1 / О. М. Бандурка, Є. М. Блажівський, Є. П. Бурдоль та ін. ; за заг. ред. В. Я. Тація, В. П. Пшонки, А. В. Портнова. – Х. : Право, 2012. – 786 с.

Маляренко В. Т. Перебудова кримінального процесу України в контексті європейських стандартів : теорія, історія, практика : монографія / В. Т. Маляренко. – К. : Юрінком Інтер, 2005. – 512 с.

Смирнов М. І. Особливості надання взаємної правової допомоги у кримінальних справах з використанням методу відеоконференцзв’язку : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.09 / Смирнов Максим Іванович. – К., 2005. – 268 с.

Смирнов М. Застосування відеозв’язку при одержанні доказів по кримінальних справах у порядку надання взаємної правової допомоги (процесуальні особливості) / М. Смирнов // Юридична Україна. – 2003. – № 8. – С. 23–30.

Видеоконференция. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://ru.wikipedia.org/ wiki/ Видеоконференция

Архипова Е. Применение видеоконференцсвязи при допросе как средство обеспечения прав лиц, участвующих в следственных и судебных действиях / Е. Архипова, С. Щерба // Уголовное право. – М. : АНО «Юридические программы», 2011. – № 5. – С. 105–108.

Сизоненко А. Відеозв’язок як засіб проведення слідчих дій за межами України / А. Сизоненко // Право України. – 2003. – № 3. – С. 96–99.

Реальний час. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://uk.wikipedia.org/wiki/ Реальний_час

Черепанова О. В. О вопросах, возникших при реализации положений АПК РФ, связанных с организацией и проведением видео-конференц-связи / О. В. Черепанова // Закон. – № 10. – 2011. – С. 168–174.

Виляк О. И. Проблемы применения арбитражного процессуального законодательства, регулирующего использование видеоконференц-связи / О. И. Виляк. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.4aas.arbitr.ru/sites/4aas.arbitr.ru/files/doc/01. Виляк%20О%20И% 20%20ВКС.doc
DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vla.2014.59.352

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.