ОКРЕМІ ПИТАННЯ ДОПУСТИМОСТІ ДОКАЗІВ ЗА КРИМІНАЛЬНИМ ПРОЦЕСУАЛЬНИМ КОДЕКСОМ УКРАЇНИ 2012 р.

Andrii Pavlyshyn

Анотація


Досліджено питання допустимості доказів у кримінальному процесі України, яке розгля­дається з урахуванням положень КПК України 2012 р. У статті розглянуті правила допустимості доказів. Керуючись положеннями нового кодексу, проаналізовано порядок визнання доказів недопустимими. На цій основі виявлено певні недоліки чинного законодавства і запропо­новано шляхи їх усунення.


Ключові слова


докази, допустимість доказів, визнання доказів недопустимими

Повний текст:

PDF

Посилання


Про застосування Конституції України при здійсненні правосуддя : Постанова Пленуму Верховного Суду України від 1 листопада 1996 р. № 9. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.uapravo.com/hro/text.php?lan=rus&id=15444&id_book=0&id_ parent=0&id_vid_res=3

Кипнис Н. М. Допустимость доказательств в уголовном судопроизводстве / Н. М. Кипнис. – М. : Юристъ, 1995. – 128 с.

Орлов Ю. К. Проблемы теории доказательств в уголовном процессе / Ю. К. Орлов. – М. : Юристъ, 2009. – 175 с.

Лазарева В. А. Доказывание в уголовном процессе : учебно-практич. пособ. / В. А. Лазарева. – М. : Высшее образование, 2009. – 344 с.

Некрасов С. В. Юридическая сила доказательств в уголовном судопроизводстве / С. В. Некрасов. – М. : Экзамен, 2004. – 128 с.

Васяев А. А. Признание доказательств недопустимыми в ходе судебного следствия в суде первой инстанции в российском уголовном процессе : монография / А. А. Васяев. – М. : Волтерс Клувер, 2010. – 176 с.

Лобойко Л. М. Реформування кримінально-процесуального законодавства у частині регламентації окремих питань доказування / Л. М. Лобойко // Часопис Національного університету «Острозька академія». Серія «Право». – 2011. – № 2 (4). [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://lj.oa.edu.ua/articles/2011/n2/11llmopd.pdf

Гмирко В. Легальне визначення «загального» поняття доказів: чи зберігати у новому КПК / В. Гмирко // Право України. – 2003. – № 11. – С. 101–106.

Щербаков С. В. Американское уголовное доказательственное право : англо-русский словарь справочник / С. В. Щербаков. – М. : Юрлитинформ, 2010. – 144 с.

Federal Rules of Evidence. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.law. cornell.edu/rules/fre

Глобенко О. Плоды отравленного дерева / О. Глобенко // Уголовное судопроизводство. – 2006. – № 2. –С. 12–18.

Silverthorne Lumber Co. v. United States, 251 U.S. 385 (1920). [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://supreme.justia.com/cases/federal/us/251/385/case.html

Науково-практичний коментар до Кримінального процесуального кодексу України від 13 квітня 2012 р. / за ред. О. А. Банчука, Р. О. Куйбіди, М. І. Хавронюка. – Х. : Фактор, 2013. – 1072 с.

Савицкий В. М. Уголовный процесс России на новом витке демократизации / В. М. Савицкий // Государство и право. – 1994. – № 6. – С. 106–109.

Золотых В. В. Проверка допустимости доказательств в уголовном процессе / В. В. Золотых. – Ростов-на-Дону : Феникс, 1999. – 288 с.

Теория доказательств в советском уголовном процессе / под ред. Н. В. Жогина. – М., 1973. – 735 с.

Зубарев А. А. Институт признания доказательств недопустимыми в уголовном процессе и правовые последствия его применения : монография / А. А. Зубарев. – М. : Юрлитинформ, 2012. – 192 с.
DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vla.2014.59.351

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.