ДЕЯКІ ПРОБЛЕМИ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ ВЛАСНОСТІ

Alina Solovyova

Анотація


У статті проаналізовано проблемні питання кримінально-правової охорони власності. Запропоновано шляхи вирішення окремих питань.


Ключові слова


злочини проти власності, крадіжка, розбій, грабіж, вимагання, кримі- нальна відповідальність

Повний текст:

PDF

Посилання


Локк Д. Два трактата о правлении / Д. Локк // Антология мировой политической мысли. – С. 361, 365.

Фріс П. Л. До розуміння змісту політики у сфері боротьби зі злочинністю та основних напрямів кримінально-правової політики. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http:// jurlugansk.ucoz.org/publ/5-1-0-37

Бочкарев С. А. Уголовно-правовая охрана собственности: теоретико-инструментальный анализ: автореф. дисс. на соискание уч. степени канд. юрид. наук / С. А. Бочкарев. – М., 2010. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http:// hse.ru/data/2010/11/25/ 120205

Кримінальне право України. Особлива частина : підручник (Ю. В. Александров, О. О. Дудоров, В. А. Клименко та ін.) / за ред. М. І. Мельника, В. А. Клименка. – К. : Юридична думка, 2004. – 656 с.

Шульга А. В. Объект и предмет преступлений, посягающих на собственность в условиях рыночных отношений и информационного общества. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http:// famous-scientists.ru/list/935

Кундеус В. Г. Об’єктивні ознаки викрадення майна у злочинах проти власності. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/vkhn ; Кримінально-правова характеристика викрадення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.08 / В. Г. Кундеус ; Нац. ун-тет внутр. спр. – Х., 2004. – 19 с.

Гюльалиева Р. А. Общая характеристика Особенной части Уголовного кодекса Азербайджанской Республики / Р. А. Гюльалиева // Новое уголовное законодательство стран СНГ и Балтии. Сборник научных статей под редакцией профессора, заслуженного деятеля науки РФ, академика МАН ВШ и РАЕН Л. Л. Кругликова и профессора, заслуженного деятеля науки РФ, лауреата Государственной премии СССР Н. Ф. Кузнецовой. – М. : ЛексЭст, 2002. – С. 7–31.

Елисеев С. А. Преступления против собственности по уголовному законодательству России (историко-теоретическое исследование) : автореф. дисс. на соискание уч. степени докт. юрид. наук. – Томск, 1999. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.dissercat.com/content/otvetstvennost-za-prestupleniya-protiv-sobstvennosti

Ведомости Верховного Совета УССР. – 1961. – № 28. – Ст. 342.

Кримінальне право України: Особлива частина : підручник для студентів юрид. вузів і фак. / Г. В. Андрусів, П. П. Андрушко, С. Я. Лихова та ін. ; за ред. П. С. Матишевського, П. П. Андрушка, С. Д. Шапченка. – К. : Юрінком Інтер, 1999. – 896 с.

Уголовное право Российской Федерации : в 2 т. – Т. 2. Общая часть : учебник / под ред. проф. Л.В. Иногамовой-Хегай. – М. : ИНФРА М., 2002. – 384 с.
DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vla.2014.59.347

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.