АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ МЕЖ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОГО ВПЛИВУ

Natalia Orlovska

Анотація


У статті висвітлено авторський підхід до кримінально-правового впливу з виокрем­ленням загального та спеціального рівнів його аналізу. Відповідно до цього запропоновано розглядати межі кримінально-правового впливу в аспекті об’єктів, кола осіб, на яких він розповсюджується, та заходів цього впливу.


Ключові слова


кримінально-правовий вплив, межі кримінально-правового впливу, об’єкти кримінально-правового впливу, заходи кримінально-правового впливу

Повний текст:

PDF

Посилання


Див., напр.: Дуюнов В. К. Уголовно-правовое воздействие: теория и практика. – М. : Науч. кн., 2003. – 520 с.; Дуюнов В. К. О совершенствовании содержания и структуры уголовного закона. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.sartraccc.ru/ i.php?oper=read_file&filename=Pub/duyunov

Коган В. М. Социальный механизм уголовно-правового воздействия / В. М. Коган. – М. : Наука, 1983. – 183 с.

Яковлев А. М. Социальная эффективность уголовного закона / А. М. Яковлев // Советское государство и право. – 1967. – № 10. – С. 55–63.

Алимов Р. Н. К вопросу об интерпретативной функции уголовного права / Р. Н. Алимов // Уголовное право: стратегия развития в ХХI веке : матер. V междунар. науч.-практ. конф. 24–25 января 2008 г. – М. : Проспект, 2008. – С. 24–28.

Жалинский А. Э. Уголовное право в ожидании перемен: теоретико-инструментальный анализ. – 2-е изд., перераб. и доп. / А. Э. Жалинский. – М. : Проспект, 2009. – 400 с.

Орловская Н. А. Основания и принципы построения уголовно-правовых санкций : монография / Н. А. Орловская. – О. : Юрид. лит-ра, 2011. – 624 с.

Фирсова А. П. Уголовно-правовое воздействие: сущность и содержание / А. П. Фирсова // Актуальные проблемы российского права. – 2008. – № 2. – С. 158–165.

Козаченко О. В. Кримінально-правові заходи в Україні: культуро-антропологічна концепція : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук : спец. 12.00.08 / О. В. Козаченко ; Нац. ун-т «Одеська юридична академія». – О., 2012. – 41 с.

Хавронюк М. І. Кримінальне законодавство України та інших держав континентальної Європи: порівняльний аналіз, проблеми гармонізації : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.08 / М. І. Хавронюк ; Львів. держ. ун-т внутрішн. справ. – К., 2007. – 557 с.
DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vla.2014.59.346

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.