СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ФАКТОРИ ЯК ПЕРЕДУМОВИ ВИНИКНЕННЯ ПЕНСІЙНОЇ СИСТЕМИ

Mykhailo Shumylo

Анотація


Досліджено становлення системи пенсійного забезпечення. Зроблені певні висновки щодо тісного взаємозв’язку розвитку пенсійного законодавства і суспільства. Вказується на той факт, що демографічні зміни стали однією з причин впровадження пенсійного страхування. Подано низку статистичних даних про зміну демографічної ситуації в Європі. Проаналізовано наслідки реформування виборчого права та його вплив на соціальну сферу.


Ключові слова


пенсія, пенсійна система, пенсійні правовідносини, пенсійне забезпе- чення, пенсійне страхування, демографічні фактори, реформа пенсійного законодавства

Повний текст:

PDF

Посилання


Белоусов А. Л. Социальная функция немецкого государства : автореф. дис. на соискание уч. степени канд. юрид. наук : спец. 12.00.01 / А. Л. Белоусов. – Гродно, 2002. – 20 c.

Джей Рассел (J.C. Russell) Див. Социальная помощь. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://krotov.info/spravki/essays/16_p/pomosch_soz.html

Доповідь Генерального секретаря ООН Пан Гі Муна «Охорона здоров’я, захворюваність, смертність і розвиток» на засіданні Комісії по народонаселенню і розвитку Економічної і Соціальної Ради ООН 12–16 квітня 2010 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N10/222/26/PDF/ N10222.pdf OpenElement

Пирсон К. Страны поздней индустриализации и развитие государства всеобщего благосостояния / К. Пирсон // SPERO: Социальная политика: экспертиза, рекомендации, обзоры. – 2010. – № 12. – С. 54–59.

Селезнева И. Г. Социальная политика в системе стабилизации общественных отношений : автореф. дис. на соискание уч. степени канд. социол. наук : спец. 22.00.04 / И. Г. Селезнева. – Волгоград, 2007. – 22 c.

История Германии : учеб. пособ. : в 3 т. – Т. 2 ; под общ. ред. Б. Бонвеча, Ю. Галактонова. – М. : КДУ, 2008. От создания Германской империи до начала ХХІ века / отв. ред. Ю. В. Галактонов. – 672 c.

Чикалова И. Р. У истоков социальной политики государств Западной Европы / И. Р. Чикалова // Журнал исследований социальной политики. – 2006. – Т. 4. – № 4. – С. 501–525.

The end of retirement. Demography means virtually all of us will have to work longer. That need not be a bad thing. // The Economist. Jun 25th 2009. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.economist.com/node/13900145

Роик В. Д. Второй демографический переход – важнейший вызов для пенсионного страхования и социальной политики государств в ХХI в. / В. Д. Роик // Человек и труд. – 2011. – № 1. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://chelt.ru/new/?p=808

Курс права социального обеспечения. – 2-е изд., доп. / М. В. Лушникова, А. М. Лушников. – М. : Юстицинформ, 2009. – 656 c.

Роик В. Д. Пенсионная система России: вызовы ХХІ века и пути модернизации / В. Д. Роик. – СПб. : Питер, 2012. – 256 c.

Пенсійна реформа в Україні: напрями реалізації : монографія / за ред. Е. М. Лібанової. – К.: Ін-т демографії та соціальних досліджень ім. М. В. Птухи НАН України, 2010. –

с.
DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vla.2014.59.343

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.