ПОНЯТТЯ, ПРАВОВІ ОЗНАКИ ТА ВИДИ ПРЕДСТАВНИЦТВА ПІД ЧАС РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА НА СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧННЯ

Halyna Chernyavska

Анотація


З’ясовано та доведено правові ознаки представництва під час реалізації права на соціальне забезпечення особи та запропоновано його визначення. Обґрунтовано види представництва у процедурних правовідносинах соціального забезпечення.


Ключові слова


представництво; право на соціальне забезпечення; процедурні правовідносини

Повний текст:

PDF

Посилання


Про затвердження Порядку надання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»: постанова від 25.11.2005 р. № 22-1 / Правління Пенсійного фонду України. – Офіц. вид. // Офіційний вісник України. – 2005. – № 52. – Ст. 3383.

Деякі питання проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві: постанова від 30.11.2011 р. № 1232 / Кабінет Міністрів України. – Офіц. вид. // Офіційний вісник України. – 2011. – № 94. – Ст. 3426.

Амеліна А. С. Поняття, сутність і значення представництва в цивільному праві України / А. С. Анеліна // Науковий вісник Національного університету ДПС України (економіка, право). – 2011. – № 3 (54). – С. 310–315.

Верес І. Я. Цивільно-правове регулювання комерційного представництва : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право» / І. Я. Верес. – К., 2010. – 19 с.

Доманова І. Ю. Інститут добровільного представництва в цивільному праві України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право» / І. Ю. Доманова. – К., 2007. – 17 с.

Павлуник І. А. Представництво в цивільному процесі України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право» / І. А. Павлусик. – К., 2002. – 22 с.

Самолюк В. В. Законне представництво у кримінальному процесі України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза» / В. В. Самолюк. – К., 2005. – 24 с.

Харитонов Є. О. Концепція представництва у цивільному законодавстві України: порівняльно-правовий аналіз / Є. О. Харитонов // Збірник наукових праць Міжрегіональної фінансово-юридичної академії (економіка, право). – 2011. – № 1 (1). – С. 160–166.

Шаповал Л. І. Представництво в цивільному праві : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право» / Л. І. Шаповал. – К., 2007. – 22 с.

Правові проблеми пенсійного забезпечення в Україні : монографія / Н. М. Хуторян, М. М. Шумило, М. П. Стадник та ін. – К. : Ін Юре, 2012. – 540 с.

Право соціального забезпечення : підруч. для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл. / П. Д. Пилипенко, В. Я. Бурак, С. М. Синчук та ін. ; за ред. П. Д. Пилипенка. – 3-є вид., переробл. і доповн. – К. : Ін Юре, 2010. – 496 с.

Сташків Б. І. Процедурні правовідносини у сфері соціального забезпечення: поняття, структура, види / Б. І. Сташків // Підприємництво, господарство і право. – 2003. – № 12. – С. 95–98.

Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р. / Відомості Верховної Ради України. – 2003. – №№ 40–44. – Ст. 356.

Субботенко В. К. Процедурные правоотношения в социальном обеспечении / В. К. Субботенко. – Томск : Издательство ТГУ, 1980. – 195 с.

Ніколайченко Г. М. Представництво у трудовому праві України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.05 «Трудове право; право соціального забезпечення» / Г. М. Ніколайченко. – Одеса, 2007. – 23 с.

Сучасний тлумачний словник української мови / уклад. А. П. Загнітко, І. А. Щукіна. – Донецьк : ВКФ «БАО», 2012. – 960 с.

Про затвердження Інструкції про порядок виплати пенсії національним оператором поштового зв’язку : наказ від 28.04.2009 р. № 464/156 / Міністерство транспорту та зв’язку України, Міністерство праці та соціальної політики України. – Офіц. вид. // Офіційний вісник України. – 2009. – № 51. – Ст. 1773.

Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям : Закон України від 01.06.2000 р. № 1768-ІІІ / Верховна Рада України. – Офіц. вид. // Відомості Верховної Ради України. – 2000. – № 35. – Ст. 290.

Цивільне право України : підручник : у 2-х кн. / О. В. Дзера, Д. В. Боброва, А. С. Довгерт та ін. ; за ред. О. В. Дзери, Н. С. Кузрєцової. – 2-е вид., допов. і переробл. – К. : Юрінком Інтер, 2004. – Кн. 1 – 736 с.

Про затвердження Інструкції про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян : наказ від 13.11.2001 р. № 455 / Міністерство охорони здоров’я України. – Офіц. вид. // Офіційний вісник України. – 2001. – № 49. – Ст. 2216.

Про затвердження Порядку реєстрації, перереєстрації безробітних та ведення обліку осіб, які шукають роботу : постанова від 20.03.2013 р. № 198 / Кабінет Міністрів України. – Офіц. вид. // Офіційний вісник України. – 2013. – № 26. – Ст. 859.

Про державну допомогу сім’ям з дітьми : Закон України від 21.11.1992 р. № 2811-ХІІ / Верховна Рада України. – Офіц. вид. // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 5. – Ст. 21.

Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням : Закон України від 18.01.2001 р. № 2240-III / Верховна Рада України. – Офіц. вид. // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 14. – Ст. 71.

Про затвердження Порядку надання інвалідам та дітям-інвалідам реабілітаційних послуг : постанова від 31.01.2007 р. № 80 / Кабінет Міністрів України. – Офіц. вид. // Офіційний вісник України. – 2007. – № 8. – Ст. 292.

Про затвердження Типового положення про дитячий будинок-інтернат : наказ від 02.04.2008 р. № 173 / Міністерство праці та соціальної політики України. – Офіц. вид. // Офіційний вісник України, 2008. – № 56. – Ст. 1893.

Про затвердження Порядку та умови призначення і виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті), поранення (контузії, травми або каліцтва) чи інвалідності військовослужбовців, військовозобов’язаних і резервістів, призваних на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори, та інвалідності звільнених з військової служби (зборів) осіб : постанова від 28.05.2008 р. № 499 / Кабінет Міністрів України. – Офіц. вид. // Урядовий кур’єр від 04.06.2008 р. – № 101.

Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям інвалідам : Закон України від 16.11.2000 р. № 2109-ІІІ / Верховна Рада України. – Офіц. вид. // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 1. – Ст. 2.

Про затвердження Положення про забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації потерпілих унаслідок нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання : постанова від 25.03.2008 р. № 23 / Правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України. – Офіц. вид. // Офіційний вісник України. – 2008. – № 46. – Ст. 1502.

Про затвердження Порядку призначення, перерахування та проведення страхових виплат : постанова від 27.04.2007 р. № 24 / Правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України. – Офіц. вид. // Офіційний вісник України. – 2007. – № 47. – Ст. 1944.

Сімейний кодекс України : від 10 січня 2002 р. / Верховна Рада України. – Офіц. вид. // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – № 21–22. – Ст. 135.

Про затвердження Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям : постанова від 23.02.2003 р. № 250 / Кабінет Міністрів України. – Офіц. вид. // Офіційний вісник України. – 2007. – № 9. – Ст. 394.

Про затвердження Порядку отримання застрахованими особами і членами їх сімей санаторно-курортного лікування, що сплачується за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності : постанова від 25.02.2009 р. № 12 / Правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності. – Офіц. вид. // Офіційний вісник України. – 2009. – № 30. – Ст. 1023.
DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vla.2014.59.342

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.